Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Novinky ve zdanění a odvodech u nižších výdělků


Ing. Martina Truhlářová
31. 5. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Při dohodě o provedení práce může zaměstnanec pro příslušného zaměstnavatele odpracovat nejvýše 300 hodin ročně.

Foto: 123RF

 

Po novele zákona o daních z příjmů dochází také ke změně zdanění nízkých výdělků. V dnešním článku se dočtete nejenom o této změně, ale i o obecném zdanění a odvodech u nižších výdělků.


 
Jakými výdělky se budeme v tomto článku zabývat? Stanovme si pro zjednodušení a pro účely tohoto článku strop měsíční mzdy na částku 10 000 Kč. Obecně takovýchto částek dosahují ti, kteří pracují tzv. brigádně, na částečné pracovní úvazky nebo například taky jako přivýdělek formou druhého zaměstnání.

Může se jednat o příjem příležitostný, nahodilý nebo i o pravidelnou činnost. Z našich úvah pro další zjednodušení vyloučíme možnost dosáhnout výdělku pomocí podnikatelské činnosti. Takovou odměnu za námi vykonanou práci pak můžeme získat na základě hned několika smluvních vztahů.

Nejvíce využívanými smluvními vztahy jsou pracovní smlouvy a dohody dle zákoníku práce (dále jen „ZP“). U nízkých příjmů připadají v úvahu následující:
  • dohoda o provedení práce,
  • dohoda o pracovní činnosti,
  • pracovní poměr.
Dá se říci, že jednotlivé smluvní vztahy jsme seřadili podle jejich administrativní náročnosti a nároků na personální agendu od nejjednoduššího po nejkomplikovanější. Nyní se u nich podíváme na zdanění a odvody.

Dohoda o provedení práce

Jedná se o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, na základě které může zaměstnanec vykonat pro příslušného zaměstnavatele nejvýše 300 hodin ročně.

U námi definovaného příjmu do 10 000 Kč měsíčně nikdy nevzniká povinnost odvádět z příjmu zdravotní a sociální pojištění. Na druhé straně je dobré si připomenout, že z titulu takto daného smluvního vztahu nebude zaměstnanci placeno zdravotní pojištění ani nebude tato doba započítána do odpracované doby na důchod.

Co se týče daně z příjmů, zaměstnanec může u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani – tj. formulář, díky kterému zaměstnavatel odečte zaměstnanci slevu na dani na poplatníka, a daň tedy bude nulová. Pokud zaměstnanec nebude mít prohlášení u zaměstnavatele podepsáno, zaměstnavatel musí z odměny strhnout daň z příjmů ve výši 15 %, odvést finančnímu úřadu a pracovníkovi vyplatit čistou odměnu po odečtení daně.

U příjmu plynoucímu na základě dohody o provedení práce, jehož úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, se pak jedná se o daň vybíranou srážkou.

Prohlášení k dani lze však mít v jednom měsíci podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud tedy pracovník má pracovní poměr u firmy A a zde podepsal prohlášení, nemůže si již u firmy B, kde má dohodu o provedení práce, slevu podruhé nárokovat, tedy podepsat prohlášení.

Toto platí obdobně i u více dohod o provedení práce (případně i při kombinaci s dohodami o provedení práce), což může být například situace u studentů, kteří v jednom měsíci mají více brigád. Musí se pak rozhodnout a prohlášení podepsat v každém měsíci pouze u jednoho zaměstnavatele.

To, že poplatník podepíše prohlášení u jednoho zaměstnavatele však neznamená, že toto své rozhodnutí nemůže během roku měnit. Musí však vždy včas nahlásit svým zaměstnavatelům změny a zanést je do prohlášení k dani tak, aby mzdové účtárny měly tuto informaci dostatečně včas před výplatou a mohly promítnout změny v kalkulaci mezd.

Dohoda o pracovní činnosti

Na základě dohody o pracovní činnosti lze vykonávat práci v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin, tedy i v případě, že by mohlo jít o dohodu o provedení práce.

Zjednodušeně můžeme říct, zákoník práce přisuzuje dohodě o pracovní činnosti na rozdíl od klasického pracovního poměru volnější podmínky. Například lze dohodu o pracovní činnosti ukončit výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Co se odvodů na zdravotní a sociální pojištění týče, je situace již mírně složitější. V případě nižších příjmů do limitu jde o tzv. zaměstnání malého rozsahu.

Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí pro účely nemocenského pojištění zaměstnání, v němž je měsíční příjem nižší než rozhodný příjem, který od 1. 1. 2019 Ministerstvo práce a sociální věcí vyhlásilo sdělením č. 236/2018 Sb. a částku stanovilo na 3 000 Kč. Taktéž se zvedl započitatelný příjem pro účely zdravotního pojištění od 1. 1. 2019 u dohod o pracovní činnosti na částku nižší než 3 000 Kč.

V praxi to znamená, že u dohody o pracovní činnosti do 2 999 Kč měsíčně nebude zaměstnanec podléhat ani sociálnímu, ani zdravotnímu pojištění. V měsících, kdy dojde k překročení této částky, vznikne však povinnost sociální a zdravotní pojištění odvádět.

Co se týká zdanění, je opět možné, aby si zaměstnanec u zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani a po uplatnění slevy na dani bude vypočítaná daň nulová. Ohledně případů, kdy prohlášení podepsáno není, dochází v roce 2019 ke změně zdanění.

Dne 27. 3. 2019 byl ve Sbírce listin zveřejněn zákon č. 80/2019, který novelizuje mimo jiné také zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Změnou je předefinování limitu pro srážkovou daň u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu.

Jak jsme uvedli, od 1. 1. 2019 byl jako rozhodný příjem stanoven limit 3 000 Kč. V ZDP byl však uveden strop pro zdanění srážkovou daní na částku 2 500 Kč. Novela ZDP na tuto změnu zareagovala tak, že mění limit pro srážkovou daň odkazováním se na částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

Pokud tedy dojde v budoucnu ke změně v zákoně o nemocenském pojištění, automaticky bude platit i tento limit pro srážkovou daň. Doplňme, že sociální pojistné se skládá z nemocenského pojištění, důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a účast na něm je založena právě rozhodným příjmem podle zákona o nemocenském pojištění.

Nyní je tak sjednocen odvod sociálního a zdravotního a srážkové daně na limit do 3 000 Kč.

Novela zákona sice nabyla účinnosti od 1. 4. 2019, přechodné ustanovení však stanoví, od kterého období použijeme vyšší limit na srážkovou daň následovně: Novelizované ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) ZDP se použije od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti.

Při zúčtování příjmu ze závislé činnosti za kalendářní měsíc, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, a kalendářní měsíce předcházející se použije příslušné ustanovení ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

To v praxi znamená, že u srážkové daně z odměn zúčtovaných za měsíc duben použijeme ještě limit 2 500 Kč, a až teprve pro odměny zúčtované za květen použijeme limit ve výši 3 000 Kč (budeme-li vyplácet za květen odměnu např. k 10. 6., teprve v této výplatě použijeme vyšší limit). Nad tyto limity se jedná o zálohovou daň.

Pracovní poměr

Nižší příjmy než 10 000 Kč lze dosahovat též z pracovního poměru, který je uzavřen na zkrácený úvazek. Pokud by se jednalo o klasický pracovní poměr na 40 hodin týdně, při respektování minimální mzdy by byl příjem v roce 2019 alespoň 13 350 Kč. Půjde-li však o zkrácený úvazek např. 10 hodin týdně, může již jít o nižší částku.

U pracovního poměru platí pro sociální pojištění stejná pravidla, jako jsme uvedli u dohody o pracovní činnosti. Tj. do 3 000 Kč měsíčně se bude jednat o zaměstnání malého rozsahu, pojištění pak zaměstnanec nepodléhá, doba však nebude započítána na důchod.

U zdravotního pojištění je situace jiná – zdravotní pojistné se odvádí vždy (limit 3 000 je u zdravotního vázán pouze na dohodu o pracovní činnosti). Výše zdravotního pojištění pak závisí na dalších podmínkách následovně:
  • jedná se o jediné zaměstnání a zdravotní pojištění neplatí za zaměstnance stát – musí být odvedeno pojistné ve výši 13,5 % z minimální mzdy, tj. 1 803 Kč (4,5 %, tj. 601 Kč se strhne zaměstnanci, 9 % tj. 1 202 Kč zaplatí zaměstnavatel),
  • souběh s jiným zaměstnáním, kde je již odváděno alespoň minimální pojistné – pokud zaměstnanec svému druhému zaměstnavateli doloží tuto skutečnost, pak se odvede pojistné pouze z příjmu, který je skutečně dosažen: např. u příjmu 1 000 Kč se zaměstnanci strhne 45 Kč a zaměstnavatel za něj zaplatí 90 Kč,
  • za zaměstnance platí zdravotní pojistné i stát (studenti, důchodci, matky na rodičovské dovolené atd.) – pojistné se vypočte pouze z příjmu, který je skutečně dosažen, jak bylo popsáno výše.
Co se týká zdanění, zde platí stejná pravidla jako u dohody o pracovní činnosti. Tj. buď bude podepsáno prohlášení, a tedy uplatněna sleva na dani, nebo budeme do limitu zdaňovat srážkovou daní a nad limit daní zálohovou. Změna limitu po novele se promítne stejným způsobem jako u dohody o pracovní činnosti.

Příležitostná činnost

Pro úplnost se ještě zmiňme o jedné možnosti, jak lze vyplatit nízkou odměnu za vykonanou práci. Na základě smlouvy dle občanského zákoníku – např. smlouvy příkazní nebo smlouvy o dílo, může být vykonána práce, za kterou může být poplatník daně z příjmů odměněn. Abychom mohli posoudit tento příjem jako příjem o příležitostné činnosti, musí se jednat o nepravidelný, nahodilý příjem.

Pokud by se totiž jednalo o pravidelnou soustavnou samostatnou činnost, mohla by tato činnost být překlasifikována jako nedovolené podnikání, za které hrozí dle živnostenského zákona vysoké sankce. Taktéž zde nesmí nastat situace podřízenosti a nadřízenosti – tj. nesmí být splněny podmínky závislé činnosti, pak by musel být uzavřen smluvní vztah podle ZP tak, jak jsme uvedli výše.

Příležitostná činnost je osvobozená od daně z příjmů do výše 30 000 Kč ročně. Může se jednat např. o příležitostný úklid ve vlastní režii, nebo jinou jednorázově vykonanou práci.

Z takto utržené částky se daň neodvádí, ani se tato částka neuvádí do daňového přiznání a nezakládá povinnost daňové přiznání podat. Při překročení tohoto limitu již nastává povinnost podat daňové přiznání a zdanit příjem jako ostatní příjem podle § 10 ZDP.

Tab.: Povinnost odvodů a zdanění u popsaných případů
 
Smluvní vztah Sociální pojištění Zdravotní pojištění Daň z příjmů
Dohoda o provedení práce do 10 000 Kč x x prohlášení – 0 Kč, jinak srážková daň 15 %
Dohoda o pracovní činnosti 1–4/2019 nižší než 3 000 Kč x x prohlášení – 0 Kč, jinak do 2 500 Kč srážková daň 15 %, od 2 500 Kč do 3 000 Kč zálohová daň 15 %
Dohoda o pracovní činnosti 5–12/2019 nižší než 3 000 Kč x x prohlášení – 0 Kč, jinak srážková daň 15 %
Dohoda o pracovní činnosti od 3 000 Kč do 10 000 Kč podléhá pojistnému podléhá pojistnému prohlášení – 0 Kč, jinak zálohová daň 15 %
Pracovní poměr 1–4/2019 nižší než 3 000 Kč x podléhá pojistnému prohlášení – 0 Kč, jinak do 2 500 Kč srážková daň 15 %, od 2 500 Kč do 3 000 Kč zálohová daň 15 %
Pracovní poměr 5–12/2019 nižší než 3 000 Kč x podléhá pojistnému prohlášení – 0 Kč, jinak srážková daň 15 %
Pracovní poměr od 3 000 Kč do 10 000 Kč podléhá pojistnému podléhá pojistnému prohlášení – 0 Kč, jinak zálohová daň 15 %
Příležitostná činnost do 30 000 Kč ročně x x od daně osvobozeno
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela
9. 3. 2020 18:34:08
Dobrý den, jsem osvč na hlavní činnost, současně jsem zaměstnanec na DPP, v jednom měsíci jsem přesáhla 10000 a bylo za mě odvedeno sociální a zdravotní pojištění, stalo se tedy osvč v tomto měsíci činností vedlejší? Jde mi o přehled na sociálku. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Leona
7. 2. 2020 14:54:26
Dobrý den, mám příjem pěstounské dávky.Kde mám podepsané daňové přiznání,slevu na poplatníka.Byl mě nabídnut 0,5 úvazek za 8500 hrubého.Budu platit daň? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

poletucha
20. 11. 2019 10:55:49
Dobrý den, jsem zaměstnaná a zaměstnavatel mi nabídl na určitou dobu jinou práci na DPP. Odvádí se daň z DPP, když u danného zaměstavatele mám podepsané prohlášení poplatníka? Děkuji za zpětnou vazbu
Hlášení závadného obsahu

Jarek
27. 10. 2019 7:47:18
Dobry den, pekne prosim o pomoct. Behem roku 2019 jsem si privydelal na DPP 38 tis. Kc (kveten 10 tis Kc, cerven 10 tis Kc, za mesice cerven i cervenec dostal jsem odmenu jednorazove v rijnu 18 tis. Kc). Melbych odavdet z prijmu za mesice cerven i cervenec zdravotní a socialni pojisteni?
Druha otazka: prave dostal jsem nabidku od jineho zamestnavatele na smlouvu o dilo, prijem 21 tis. Kc. Nemam zivnostensky list, muzu ten prijem pocitat jako prilezitostny osvobozeny od dane z prijmu fizyckych osob (do 30 tis. Kc)? V roce 2019 v respektive bych mel vedlejsi prijem z DPP 38 tis. Kc + smlouva o dilo 21 tis. Kc = 59 tis. Kc. Musim oba prijmy uvadet k "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019"? Hlavni pracovni pomer mam u jinneho zamestnavatel kde jsem taky podepsal prohlaseni k dani. Predem dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Majka
6. 7. 2019 11:00:11
Jak je to prosím s odměnami pro členy výboru SVJ. Dle stanov mají nárok na 1.500 Kč měsíčně. Musí se odvádět zdravotní? Všichni jsou zaměstnáni a odvádí zdravotní ze mzdy.
Hlášení závadného obsahu

Majka
4. 6. 2019 9:30:06
Jak by to vypadalo nově u odměny jednatele 2 999 Kč - bylo by nadále zdaněno zálohovou daní 15% (a ne stážkovou?) Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jana Kasalová
4. 6. 2019 9:10:49
Dobrý den, zálohová daň u DPČ je od květnových mezd až od Kč 3.001. Jako byla do 2.500 srážková daň, tak je i do 3.000 Kč. Je tam rozdíl jedné koruny. Děkuji. Jana Kasalová, mzdová účetní
Hlášení závadného obsahu

northmann
31. 5. 2019 8:29:47
Dobrý den, platí i po novele u zdravotního pojištění, že když zaměstnanec má v souběhu dvě různá zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek, ani u jednoho z těchto zaměstnání nedosahuje minimální vyměřovací základ, ale v součtu obou je minimální vyměřovací základ překročen, že platí, že pokud tuto skutečnost oběma zaměstnavatelům zaměstnanec doloží, že u obou zaměstnavatelů se odvede pojistné pouze z příjmu, který je skutečně dosažen ? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ACCOUNTING GROUP s.r.o.
Účetní kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti účetnictví
www.acgroup.cz

účetnictví
vedení veškeré účetní agendy
www.ucetnictvi-dvorska.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru