Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zákonné a podzákonné normy k DPH


Ing. Michal Kadlec
12. 12. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nejdůležitější normou v oblasti daně z přidané hodnoty je zákon o DPH.

Foto: 123RF

 

Znalost fungování daně z přidané hodnoty je podstatná snad pro každou účetní. Samotná detailní orientace v zákoně o DPH však dnes již dávno nestačí. Podívejme se, co všechno bychom měli vědět a kde můžeme informace o DPH hledat.


 

Zákon o dani z přidané hodnoty

Nejdůležitější normou, kde budeme hledat potřebné informace, je bezesporu zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), který řeší zejména následující oblasti DPH.

Předmět daně, územní působnost zákona, vymezení základních pojmů

V úvodních ustanoveních zákon mimo jiné definuje, co je a co není předmětem daně, které území je územím EU a které již ne (např. právě zde se dozvíme, že Kanárské ostrovy nejsou součástí EU a Monacké knížectví ano, což je důležité při posuzování dovozu z území mimo EU / pořízení zboží z EU).

Dále zde najdeme definice některých pojmů, které potřebujeme znát při dalším studiu tohoto zákona, jako např. co je to úplata, daň na vstupu, nadměrný odpočet, kdo je to osoba neusazená v tuzemsku, co vše může být zbožím, jak je definován nový dopravní prostředek, co je to obchodní majetek atd.

Obrat, osoby povinné k dani, identifikované osoby, skupina

Důležitou veličinou zejména pro povinnost registrace k DPH či volbu zdaňovacího období (měsíc/čtvrtletí) je obrat, kde nám zákon říká, co do něj počítáme a co nikoliv. Zásadní je si ujasnit, kdo je osobou povinnou k dani a kdo osobou identifikovanou. A je dobré vědět, že existují skupiny – tj. skupiny osob podnikající pod jedním DIČ.

Stanovení místa plnění při jednotlivých druzích transakcí

Znalost místa plnění – tedy místa/státu, kde se odvádí daň, je v přeshraničních obchodech zcela zásadní.

Zákon stanoví místo plnění při dodání zboží včetně dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu, místo plnění při zasílání zboží i místo plnění v případě poskytnutí služeb – tzv. základní pravidlo.

Dále specifické případy místa plnění při poskytnutí služeb: osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi, vztahující se k nemovité věci, při poskytnutí přepravy osob, v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy, dále stravovací služby, nájem dopravního prostředku, služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani, přeprava zboží osobě nepovinné k dani.

Potom také případy přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani, osobě nepovinné k dani do třetí země, telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani (MOSS).

Dále definuje místo plnění u pořízení zboží z jiného členského státu nebo při dovozu zboží.

Zákon dále definuje dodání zboží, poskytnutí služby, pořízení zboží z jiného členského státu, třístranný obchod, dodání nových dopravních prostředků uvnitř EU, dovoz zboží, vývoz zboží.

Daňové doklady – pravidla vystavování, náležitosti, druhy

Málokdo už se dnes setkává pouze s klasickými daňovými doklady, účetní musí umět správně pracovat i se zjednodušenými daňovými doklady, splátkovými a platebními kalendáři (a musí znát rozdíly mezi nimi), souhrnnými daňovými doklady, doklady o použití, daňovými doklady při dovozu a vývozu, opravnými daňovými doklady.

Dále v ZDPH najdeme informace o základu daně, výpočtu daně, opravě základu daně, výši daně či sazbě daně.

Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

Sem patří zejména: základní poštovní služby a dodání poštovních známek, finanční, penzijní a pojišťovací činnosti, dodání a nájem nemovité věci, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc, provozování hazardních her.

Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně

Nejčastěji: dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu, vývoz zboží, poskytnutí služby do třetí země, osvobození ve zvláštních případech, přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží, přeprava osob, dovoz zboží, dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujících apod.

Zákon také vysvětluje:
 • krácený odpočet, úpravu odpočtu,
 • vracení daně a prodej zboží bez DPH,
 • zvláštní režimy – cestovní služby, obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi, investiční zlato,
 • režim přenesení daňové povinnosti,
 • správu DPH – registrace, evidence, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení,
 • pojem nespolehlivý plátce/osoba,
 • ručení za DPH.
Součástí zákona o DPH je i sedm příloh:
 1. Příloha č. 1 – Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani
 2. Příloha č. 2 – Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně
 3. Příloha č. 3 – Seznam zboží podléhajícího první snížení sazbě daně
 4. Příloha č. 3a – Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně
 5. Příloha č. 4 – Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
 6. Příloha č. 5 – Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti
 7. Příloha č. 6 – Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použitě režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením
Na samotný zákon o DPH navazují nejrůznější nařízení, pokyny, informace, upozornění, sdělení, stanoviska, které nám můžou (a měly by) specifické problematiky objasnit, dovysvětlit. Ukažme si alespoň ty nejdůležitější zdroje informací, kde se můžeme o DPH něco více dozvědět.

Nařízení vlády

Jak již bylo naznačeno, ne vše důležité je obsaženo přímo v ZDPH. Některé změny je rychlejší provést nařízením vlády než zdlouhavým schvalováním novely zákona, některá ustanovení potřebují „dovysvětlit“.

Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Zákon o DPH obsahuje ustanovení, podle kterého může vláda svým nařízením určit, u kterých dodání zboží nebo poskytnutí služeb z přílohy č. 6 ZDPH musí být použit režim přenesení daňové povinnosti.

Takovýmto nařízením je nařízení vlády č. 361/2014 Sb., které stanoví plnění, na která se režim přenesení daňové povinnosti vztahuje, a určuje i vybrané zboží, při jehož dodání a překročení částky základu (100 000 Kč) se tento režim uplatní také.

Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

Toto nařízení určuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce pro účely definice obytného prostoru pro sociální účely.

Pokyny Generálního finančního ředitelství

Generální finanční ředitelství („GFŘ“) občas vydává i pokyny, které nejsou sice zákonem, ale pokud jsou ve prospěch poplatníka, není důvod je nevyužít. Pro oblast DPH je důležitý zejména pokyn GFŘ-D-29.

Pokyn GFŘ D-29 o prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Tento pokyn upřesňuje situace, za kterých se promíjí pokuta za nepodání kontrolního hlášení. Je velmi podrobný a obsahuje i výčet zcela konkrétních situací (živelní pohromy, zdravotní stav) a procentuální rozsah prominutí pokuty v závislosti na těchto událostech.

Poplatník si tak předem může udělat docela přesný názor, jak jeho žádost o prominutí pokuty dopadne. Ale hlavně má také návod, jak žádost sepsat a co do ní uvést, resp. zda by jeho žádost byla vůbec opodstatněná.

Informace Generálního finančního ředitelství

Dalším užitečným zdrojem informací o uplatňování DPH jsou informace GFŘ, kterými zpřesňuje, vykládá a objasňuje některá ustanovení zákona, jejichž výklad způsobuje v praxi problémy a nejasnosti.

Informace GFŘ o uplatňování DPH u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží

Tato informace navazuje na závěry rozsudku Soudního dvora Evropské unie a je vydávána z důvodu jednotného přístupu k uplatňování DPH při osvobození poskytnutí služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží. Znalost této informace je pro plátce, kteří se zabývají dovozem/vývozem, podstatná, obsahuje stanoviska, která se jen ze samotného znění zákona nedozvíme.

Informace GFŘ o uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží

Z důvodu zvýšení právní jistoty daňových subjektů a jednoznačného výkladu u vývozu zboží, vydalo GFŘ i tuto informaci, která řeší především daňové doklady, základ daně, osvobození od daně při vývozu zboží.

Informace GFŘ k aplikaci ustanovení týkajících se nespolehlivých plátců (DPH)

Tato informace kromě procesních otázek shrnuje jednotlivá závažná porušení plnění povinností plátce, která mohou být právě důvodem označení plátce za nespolehlivého.

Informace GFŘ k uplatnění DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017

Podle právní úpravy platné od 1. 7. 2017 již každý společník společnosti postupuje individuálně sám za sebe podle obecných ustanovení ZDPH, což je oproti původní situaci, kdy společnost působila jako plátce DPH jako celek, relativně velká změna. Praktické aspekty této změny a způsoby řešení popisuje právě tato informace GFŘ.

Informace GFŘ k institutu ručení

Institut ručení byl zaveden v ZDPH v roce 2011 a strohý text zákona taky nemohl obsáhnout všechny aspekty a postupy.

Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění (od 1. 7. 2017)

Tato informace GFŘ reaguje na rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v kategorii tzv. trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti.

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny

Informace GFŘ k některým otázkám zatřídění stavebních prací podle klasifikace CZ-CPA

Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň v některých specifických případech provádění platebních transakcí

Informace GFŘ k aplikaci ustanovení týkajících se povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služeb

Tato informace obsahuje zejména konkrétní příklady poukazů a záloh a dává návod, jak s nimi naložit z hlediska DPH.

Informace GFŘ k vyrovnání odpočtu a úpravě odpočtu DPH

Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky

Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb (od 1. 12. 2016)

Informace GFŘ k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků (od 1. 1. 2013)

Informace GFŘ k uplatnění DPH ve zdravotnictví (od 1. 4. 2012) včetně dodatku

Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH (od 1. 1. 2015) – zavedení druhé snížené sazby

Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí (od 1. 1. 2016)

Informace

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Upozornění GFŘ

Upozornění GFŘ na podvody v oblasti DPH – poskytování pracovní síly

Upozornění GFŘ k registračnímu údaji „skutečné sídlo“

Nejčastější dotazy / odpovědi na dotazy

Nejčastější dotazy – přenesení daňové povinnosti – příloha č. 6 zákona o DPH

Odpovědi na dotazy – k Informaci GFŘ – nemovité věci po 1. 1. 2016

Stanoviska GFŘ

Stanovisko GFŘ k dopadu režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací

Sdělení

Sdělení Ministerstva financí – závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně

Sdělení k účetnímu a daňovému režimu financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácností

Finanční zpravodaj

Pravidelně taky vychází Finanční zpravodaj, např. v čísle 9/2017 se dočteme, jak zaplatit DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa (MOSS).

Pokyny k vyplnění přiznání k DPH, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení

Důležité je také číst pokyny k vyplnění jednotlivých daňových tvrzení. Mnohdy tam jsou informace, které ze stručného znění zákona nevyčteme.

Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení

Směrnice Rady 2006/112/ES

Základním dokumentem upravující fungování DPH v rámci Evropské unie je směrnice Rady 2006/112/ES. Principy uvedené v této směrnici musí jednotlivé členské státy upravit ve svých legislativách týkajících se DPH. Pokud by pro daňový subjekt bylo výhodnější použit směrnici namísto národní legislativy, může tuto směrnici využít.

Registry

Registr plátců DPH včetně ověření bankovního účtu plátce a jeho spolehlivosti

Registr plátců EU / ověřování DIČ, VAT


Související články:
Zákonné a podzákonné normy k dani z příjmů
Zákonné a podzákonné normy k účetnictví
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro „dohodáře“ schválil Senát

27. 7. 2020 | Lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, si budou moci požádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Novelu musí ještě podepsat prezident.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
JASPAR s.r.o.
účetnictví
www.jaspar.cz

Plastické logo na zeď
Dáme vašemu logu 3D rozměr a umístíme například do recepce.
www.aproduction.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,32 Kč
0,145 Kč
22,45 Kč
0,360 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru