Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vyplácení sirotčího důchodu nejen po ukončení studia


Redakce
16. 7. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Po ukončení vysokoškolského studia náleží příjemci sirotčí důchod ještě následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém studium ukončil.

Foto: 123RF

 

Sirotčí důchod většinou náleží žákům a studentům i během prázdninových měsíců. Jaké podmínky je třeba splnit? Jak je to s výplatou sirotčího důchodu u absolventů škol, při invaliditě nebo rodičovství? Co je potřeba uvést v potvrzení o studiu?


 
Pokud žákům či studentům na základních a středních školách vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení („ČSSZ“) sirotčí důchod, jeho výplata náleží při splnění zákonem stanovených podmínek i během prázdninových měsíců července a srpna. V případě vysokoškoláků i za měsíc následující po měsíci, ve kterém bylo studium ukončeno.

Letní měsíce jsou také obdobím, kdy ČSSZ zasílá řadě absolventů škol, kteří jsou příjemci sirotčího důchodu, rozhodnutí o odnětí jejich sirotčího důchodu. ČSSZ si tímto ověřuje, zda studium skončilo, nebo bude i nadále pokračovat.

Pokračující studium je v daném případě podmínkou pro další výplatu sirotčího důchodu, stejně jako věková podmínka, která stanoví, že sirotčí důchod může být vyplácen nezaopatřenému dítěti nejvýše do věkové hranice 26 let.

Sirotčí důchod po ukončení povinné školní docházky

Pokud je sirotek po skončení povinné školní docházky veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, i nadále mu náleží sirotčí důchod, avšak nejdéle do 18. roku věku.

V tomto případě však sirotek musí ČSSZ předložit potvrzení příslušné krajské pobočky Úřadu práce. Toto platí i v situaci, kdy je středoškolské studium, které bezprostředně navazuje na skončenou povinnou školní docházku, neúspěšně či předčasně ukončeno.

Pokud se sirotek, který ukončil povinnou školní docházku a v dalším studiu již nepokračuje, nepřihlásí do evidence uchazečů o zaměstnání, dostává sirotčí důchod nejdéle do konce srpna, pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Budoucí studenti středních škol, kteří pokračují po ukončení „devítiletky“ dále ve studiu, by si měli potvrzení o studiu na střední škole obstarat raději ještě před koncem prázdnin. Potvrzení o studiu je totiž důležitým dokladem, na základě kterého ČSSZ může nadále sirotčí důchod vyplácet.

Pokud došlo k odnětí sirotčího důchodu, bude jeho výplata po předložení potvrzení o dalším studiu opět obnovena.

Sirotčí důchod po maturitě či absolvování odborného učiliště nebo vyšší odborné školy

Po ukončení studia na střední či vyšší odborné škole nebo učilišti náleží studentovi sirotčí důchod ještě za prázdninové měsíce. Podmínkou je (pokud se dítě nestalo studentem vysoké školy), že po celý kalendářní měsíc sirotek nevykonává výdělečnou činnost, ze které je odváděno pojistné na sociální zabezpečení, popřípadě nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Sirotčí důchod po ukončení vysoké školy

Po ukončení vysokoškolského studia náleží příjemci sirotčí důchod ještě následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém studium ukončil. To samé platí i v případě „předčasného“ ukončení studia. Nesmí však po dobu celého tohoto měsíce vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění či pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pokud však sirotek vysokoškolské studium přeruší, přestává být nezaopatřeným dítětem již dnem přerušení studia a zaniká mu nárok na výplatu sirotčího důchodu. V případě, že dojde k obnovení studia a student předloží nové potvrzení školy o pokračování ve studiu a prokáže tím, že jsou splněny podmínky nároku na výplatu sirotčího důchodu, bude mu výplata dávky obnovena.

Jak je to se sirotčím důchodem během prázdnin?

Sirotčí důchod náleží i v době prázdnin mezi jednotlivými ročníky studia na střední či vysoké škole a také mezi jednotlivými stupni studia, např. mezi středoškolským či vysokoškolským, bakalářským a magisterským stupněm denního studia apod., pokud na sebe studium bezprostředně navazuje. Doba mezi jednotlivými studii na vysoké škole však nesmí přesáhnout tři kalendářní měsíce.

Sirotčí důchod v těchto případech náleží během prázdnin i tehdy, když student vykonává brigádu.

Potvrzení o studiu k sirotčímu důchodu

Potvrzení o studiu musí obsahovat:
  • identifikační údaje o studentovi a škole,
  • formu studia,
  • v jakém ročníku student je a
  • kdy má být studium za normálního průběhu ukončeno.
Na potvrzení rovněž musí být uvedeno rodné číslo příjemce důchodu, pod kterým je sirotčí důchod zpravidla evidován.

Doklad se zasílá přímo na ústředí ČSSZ, je také možné ho odevzdat na místně příslušné okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení. Pokud sirotek po ukončení studia na nižším stupni dále pokračuje ve studiu na střední či vysoké škole (nejdéle však do 26. roku věku), musí ČSSZ předložit nové potvrzení o tomto studiu, aby jeho nárok na sirotčí důchod trval.

Kromě této situace je nutné potvrzení předložit i v případě, že student své studium znovu zahájil po jeho předchozím přerušení, a také vždy, když ho k tomu ČSSZ vyzve.

Výplata sirotčího důchodu před a po dosažení zletilosti

V případě, že je sirotek nezletilý, je sirotčí důchod vyplácen jeho zákonnému zástupci, což je zpravidla žijící rodič, případně opatrovníkovi nebo zvláštnímu příjemci. Důchod je i po nabytí zletilosti sirotka vyplácen k rukám fyzické osoby (zpravidla rodiče), které byl vyplácen již před nabytím svéprávnosti dítěte, pokud sirotek nebo dosavadní příjemce důchodu nepožádá o výplatu důchodu sirotkovi.

Zletilému sirotkovi bude na základě jeho žádosti důchod poukazován buď na jeho účet, nebo v hotovosti prostřednictvím pošty.

Tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“ naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Každou změnu je třeba oznámit

Jestliže ukončí nebo přeruší sirotek studium dříve, než bylo uvedeno v předloženém potvrzení o studiu, nebo pokud změní formu studia, je zákonnou povinností příjemce důchodu tuto skutečnost do 8 dnů písemně sdělit ČSSZ.

V případě, že by se tak nestalo, neoprávněně by pobíral sirotčí důchod a vyplacený důchod, který mu nenáležel, by musel vrátit.

Jiné formy studia a sirotčí důchod

V případě, že student zvolí distanční, večerní či kombinovanou formu vzdělávání, během něhož vykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci (tyto skutečnosti je povinen ČSSZ sdělit), sirotčí důchod mu nenáleží.

Studenti výše uvedených forem studia, kteří si tzv. přivydělávají, k potvrzení o studiu navíc přiloží prohlášení, že jejich výdělečná činnost nezakládá účast na pojištění. Pokud jsou studenti těchto forem studia současně vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, spolu s potvrzením o studiu předkládají potvrzení krajské pobočky Úřadu práce o tom, že nepobírají podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci.

Sňatek či rodičovství výplatu sirotčího důchodu neovlivní

Pokud trvá studium („soustavná příprava na budoucí povolání“) a sirotek nedosáhl věku 26 let, náleží výplata sirotčího důchodu i po uzavření manželství. Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, nebrání výplatě sirotčího důchodu ani pobírání rodičovského příspěvku, pokud se student (sirotek) stane rodičem.

Sirotčí důchod a invalidita

Nárok na sirotčí důchod zaniká dnem, jímž je sirotkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Takový sirotek totiž přestává být z pohledu zákona o důchodovém pojištění nezaopatřeným dítětem.


Související články:
Sociální pojištění u studentů a absolventů
Zdravotní pojištění u studentů nejen o prázdninách


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
MIDATAX Experts s.r.o.
Účetnictví, mzdy, služby daňového poradce.
www.midatax.cz

Daně a účetnictví Bulla
Daňové poradenství, účetnictví, mzdová evidence
www.bulla.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,030 Kč
22,19 Kč
-0,068 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 11.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru