Jak na zaokrouhlování v daních?


Ing. Martina Truhlářová
20. 3. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Při výpočtu DPH se do základu daně nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové výše úplaty při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu.

Foto: 123RF

 

Jednotlivé daňové zákony stanovují, jak máme postupovat při zaokrouhlení základu daně, daní a ostatních příslušenství a pomůcek. Jaká pravidla najdeme v daňovém řádu, zákonu o daních z příjmů, zákonu o DPH a dalších zákonech?


 

Daňový řád

Vzhledem k tomu, že daňový řád je zákon, jenž upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní, ohledně zaokrouhlování bude stanovovat základní pravidla, jak postupovat. Je potřeba vzít na vědomí, že daňový řád a jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak.

Základní pravidla k zaokrouhlování dle daňového řádu jsou následující:
 • daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru,
 • záloha na daň se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru,
 • výpočet na základě daňové sazby, koeficientů, ukazatelů a výsledek přepočtu měny se provádí s přesností na dvě platná desetinná místa (tedy x,xx); postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné.
Ustanovení zákona ohledně zaokrouhlení ještě uvádí i pravidlo, které přímo se zaokrouhlením nesouvisí, je ale dobré jej připomenout: Pro výpočet úroku náležejícího za 1 den se při použití repo sazby České národní banky za rok považuje 365 dnů.

Daňový řád dále uvádí, že v případě exekučních nákladů u daňové exekuce se tyto náklady počítají z vymáhané částky zaokrouhlené na celé stokoruny dolů. 

Zákon o daních z příjmů

Pro účely stanovení základu daně pro výpočet daně z příjmů platí dle tohoto zákona následující pravidla:
 • daň z příjmů fyzických osob se vypočte ze základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů,
 • při výpočtu daně ze samostatného základu daně u fyzických osob se tento samostatný základ daně zaokrouhluje na celá sta Kč dolů,
 • daň z příjmů právnických osob se vypočte ze základu daně zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů,
 • při výpočtu daně ze samostatného základu daně u právnických osob se tento samostatný základ daně zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů,
 • při výpočtu daně z neočekávaných zisků se základ daně zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů.
Kromě zaokrouhlování základu daně pro stanovení daně z příjmů fyzických a právnických osob se zákon o daních z příjmů vyjadřuje i k zaokrouhlování dalších položek:
 • odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru,
 • rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením, vypočtený jako podíl celkového počtu hodin, který těmto zaměstnancům vyplývá z rozvržení pracovní doby nebo z individuálně sjednané pracovní doby, a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními právními předpisy; tento vypočtený podíl se zaokrouhluje na dvě desetinná místa,
 • sleva na dani u příslibu investiční pobídky se zaokrouhluje na celé koruny dolů,
 • částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé koruny nahoru,
 • daňová ztráta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
zdanění zaměstnanců se postupuje následovně:
 • polovina minimální mzdy pro účely vyplacení daňového bonusu zaměstnanci se zaokrouhluje na celé koruny dolů,
 • měsíční zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se základ daně pro výpočet zálohy do 100 Kč zaokrouhlí na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru,
 • výše uvedené vypočtené zálohy na daň z příjmů fyzických osob se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
zvláštní sazby daně dle § 36 zákona o daních z příjmů (tzv. srážkové daně) jsou pravidla zaokrouhlení poměrně různorodá:
 • základ daně pro výpočet zvláštní sazby daně se zaokrouhluje na celé koruny dolů,
 • výjimku tvoří příjem plynoucí z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, u něhož se základ daně zaokrouhluje na celé haléře dolů,
 • pokud plynou v cizí měně úroky z účtu, který není podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání, a z vkladního listu, stanoví se základ daně v cizí měně, a to bez zaokrouhlení,
 • daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou se zaokrouhluje na celé koruny dolů,
 • příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, se sražená daň, připadající na jednotlivý cenný papír nezaokrouhluje, avšak celková částka daně sražená plátcem z veškerých příjmů plynoucích jednomu poplatníkovi z majetkové účasti v jedné obchodní společnosti nebo z držby podílových listů jednoho podílového fondu se zaokrouhluje na celé koruny dolů,
 • u příjmů uvedených v § 36 odst. 2 písm. a) nebo j) s výjimkou příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, se základ daně a sražená daň nezaokrouhluje a celková částka daně sražená plátcem z jednotlivého druhu příjmu poplatníka fyzické osoby nebo poplatníka daně z příjmů právnických osob se zaokrouhluje na celé koruny dolů,
 • při přepočtu daně z úroků plynoucích v cizí měně z účtu, který není podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání, a z vkladního listu, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou podle § 36, se použije směnný kurs vyhlášený Českou národní bankou ke dni připsání úroků ve prospěch poplatníka – takto vypočtená daň se nezaokrouhluje.

Zákon o DPH

Při výpočtu DPH se do základu daně nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové výše úplaty při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu.

Připomeňme, že od 1. 10. 2019 došlo k vymezení postupu při výpočtu daně tzv. metodou „shora“, při které se daň a základ daně počítají z částky odpovídající výši úplaty, která je včetně daně. Do základu daně není zahrnována částka vzniklá zaokrouhlením celkové úhrady při platbě v hotovosti. Nebyl však zároveň výslovně upraven postup zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením v případě úplaty za zdanitelné plnění provedené formou bezhotovostních plateb, protože se předpokládalo, že v bezhotovostním styku není nezbytné zaokrouhlovat na celé koruny. Bohužel tato situace vedla k zbytečným zmatkům v dodavatelsko-odběratelských vztazích, kdy byly faktury vraceny právě kvůli jejich zaokrouhlení.

Finanční správa se proto vyjádřila v této věci tak, že pokud poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně, a nepodléhá tak dani. Zaokrouhlením je ve všech případech hotovostní i bezhotovostní úplaty míněno pouze zaokrouhlení na nejbližší celou korunu. Pokud by plátce provedl zaokrouhlení vyšší, pak tento rozdíl u hotovostních i bezhotovostních plateb vždy vstoupí do základu daně.

Při výpočtu odpočtu DPH v poměrné výši se zaokrouhluje následovně: Poměrný koeficient dle § 75 zákona o DPH, který se vypočítá jako procentní podíl, se zaokrouhluje na celé procento nahoru.

Při využívání zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop, dále jen „OSS“) se nezaokrouhluje:
 • daň se vyčíslí v eurech s přesností na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování,
 • příslušenství daně u OSS se stanoví tak, že úroky a penále vznikají v eurech s přesností na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

Zákon o dani z nemovitých věcí

V zákoně o dani z nemovitých věcí se zaokrouhlení definuje následovně:
 • základ daně z pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů a základ daně z pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb se zaokrouhluje na celé Kč nahoru,
 • základ daně z pozemků u ostatních pozemků se zaokrouhluje na celé m² nahoru,
 • základ daně ze staveb a jednotek se zaokrouhluje na celé m² nahoru,
 • daň z pozemků za jednotlivé druhy pozemků a daň ze staveb a jednotek za jednotlivé zdanitelné stavby nebo souhrn zdanitelných staveb, za jednotlivé zdanitelné jednotky nebo souhrn zdanitelných jednotek se zaokrouhluje na celé Kč nahoru,
 • obdobně se postupuje při zaokrouhlování daně odpovídající spoluvlastnickému podílu na pozemku, zdanitelné stavbě nebo zdanitelné jednotce – tedy také se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

Zákon o dani silniční

V zákoně o dani silniční došlo v roce 2022 k novelizaci, která výrazně zúžila zdaňovaná vozidla. Novelou též byla zrušena ustanovení, která se zaobírala zaokrouhlováním daně. V aktuálním znění zákona tak nyní není uvedeno žádné pravidlo pro zaokrouhlení.

Zákon o spotřebních daních

Pro úplnost uveďme i zaokrouhlení používaná v zákoně o spotřebních daních:
 • vypočtené množství minerálních olejů, u kterých vznikla daňová povinnost, se zaokrouhluje na dvě desetinná místa,
 • základem daně pro účely tohoto zákona je množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu při teplotě 20 °C zaokrouhlené na dvě desetinná místa,
 • základem daně ze zahřívaných tabákových výrobků je množství tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích v jednotkovém balení určeném pro přímou spotřebu vyjádřené v gramech zaokrouhlené na jedno desetinné místo,
 • osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna oznámit správci daně předpokládané množství zaokrouhlené na celé litry při teplotě 15 °C nabytého, prodaného nebo jinak převedeného anebo spotřebovaného zvláštního minerálního oleje v příslušném kalendářním roce. 
Na závěr uveďme, že správná zaokrouhlení jsou již implicitně zapracována v interaktivních formulářích Finanční správy.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Banky poskytly v dubnu hypotéky za 21,9 miliardy korun

16. 5. 2024 | Banky a stavební spořitelny v dubnu poskytly hypotéky za 21,9 miliardy korun. Průměrná hypoteční sazba klesla z 5,19 % na 5,1 %. Počet nových hypoték za tento měsíc je nejvyšší od května 2022. Průměrná výše hypotéky vzrostla z 3,44 milionu na 3,6 milionu korun, růst je podpořen vyššími cenami nemovitostí, klesajícími úrokovými sazbami a rostoucími mzdami. Splátka hypotéky ve výši jednoho milionu korun s 30letou splatností se současnými sazbami je kolem 5 500 Kč měsíčně.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
OptikDoDomu, brýle dodomu
Objednáme Vám Optického poradce zdarma a nezávazně. Komplet brýle 1499
optikdodomu.cz

DATEL PLUS s.r.o.
Služby daňových poradců, účetnictví, mzdy.
www.datelplus.cz

Kurzovní lístek

24,75 Kč
0,035 Kč
22,79 Kč
0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme