Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Inventarizace zásob – manka a škody


Bc. Alena Haas Kubátová
22. 10. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Manko do normy je ztrátou v rámci přirozených úbytků zásob způsobených například vysycháním či odpařováním.

Foto: 123RF

 

Pomalu, ale jistě se blíží konec účetního období, což pro mnoho účetních jednotek znamená vypořádat se s případnými manky či přebytky. Jaké jsou zásady pro jejich účtování a jaké konkrétní účty použijeme?


 
Pro začátek si uveďme pár obecných zásad inventarizace. Platí, že veškeré inventarizační rozdíly, ať už se jedná o manka, škody, ztráty, či přebytky, budou proúčtovány do účetního období, za které se inventarizace provádí.

Zásoby je nutné evidovat podle druhů. Při vypořádání inventarizačních rozdílů musíme v první řadě rozlišit manka od přirozených úbytků majetku. Manko nastává v situaci, kdy skutečný stav zjištěný při inventarizaci je nižší než v účetních záznamech společnosti. České účetní standardy pro podnikatele č. 007 rozlišují dva typy manka:
 1. Manko do normy je ztrátou v rámci norem přirozených úbytků zásob, přičemž jde o ztráty způsobené např. odpařováním, vysycháním, prosakováním, táním apod. Tyto normy jsou stanoveny k prvnímu dni účetního období na celé období a nesmí být výrazně vyšší než u jiných podniků podobného typu.
 2. Manka nad normu jsou zaviněná. Odpovědnost za ně nese vždy oprávněná osoba a vznikají např. odcizením nebo zanedbáním povinnosti ochrany a správy majetku. Přirozené úbytky zásob většinou účtujeme na vrub účtu 501 – Spotřeba materiálu nebo 504 – Prodané zboží, podle povahy zásob.
Kvalitní vnitropodnikové normy účetní jednotce usnadní mnoho práce, mimo jiné také při jednání s finančním úřadem v případě kontroly. Účetní jednotka tímto předpisem stanoví normy přirozených úbytků zásob a také rozhodne, o kterých druzích materiálu bude účtovat rovnou do spotřeby bez zaúčtování na sklad.

Škody mimořádného charakteru

Zvláštní pozornost zasluhují škody mimořádného charakteru. Těmi se rozumí takové, které nemají vztah k běžné činnosti účetní jednotky. Jak už název napovídá, jedná se skutečně o mimořádné situace, jako je např. požár, povodně, válečné a teroristické konflikty nebo škody způsobené politickými převraty. I o těchto typech škod však účtujeme na účtu 549 – Manka, škody a mimořádné provozní náklady.

Fyzické inventury a jejich výsledek

Fyzickými inventurami se rozumí skutečné zjišťování stavů, a to nejčastěji přepočítáváním, vážením, přeměřením, případně odborným odhadem, což se týká zejména sypkých materiálů. Při inventarizaci mohou nastat problémy při inventurách nedokončené výroby a polotovarů vlastní výroby, na místě je tedy velká obezřetnost. Nejlepším řešením je podrobný soupis nedokončené výroby podle jednotlivých stupňů rozpracovanosti.

Manka a přebytky zásob lze vzájemně vyrovnávat. To však platí pouze tehdy, jedná-li se o manka a přebytky zásob, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například u podobných obalů apod.

A) Manka a škody

Manka nad normu i škody zjištěné při fyzických inventarizacích účtujeme na vrub účtu 549 – Manka, škody a mimořádné provozní náklady. Nezáleží přitom, zda se jedná o zásoby nakupované, či zásoby vlastní výroby. Zrovna tak není podstatné, zda účtujeme o zásobách metodou A, nebo B.

Dalšími účty, které při účtování mank (i přebytků) používáme, jsou:

581 – Změna stavu zásob nedokončené výroby pro účet 121 – Nedokončená výroba

582 – Změna stavu polotovarů pro účet 122 – Polotovary vlastní výroby

583 – Změna stavu výrobků pro účet 123 – Výrobky

584 – Změna stavu mladých zvířat a ostatních zvířat a jejich skupin pro účet 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Na účtu 549 – Manka, škody a mimořádné provozní náklady účtujeme o těchto operacích:
 • nezaviněná manka a škody na materiálu, které převyšují stanovené normy přirozených úbytků,
 • zaviněná manka a škody,
 • snížení ocenění zásob na cenu možného použití v důsledku neopravitelného poškození zásob,
 • snížení ocenění zásob na cenu možného použití při fyzické likvidaci zásob,
 • zásoby na skladě zničené při živelných pohromách a jiných nahodilých událostech.

B) Přebytky zásob

Přesuneme se nyní na opačnou stranu výsledovky a zaměříme se na přebytky zásob zjištěné při inventarizaci. K účtu 549 – Manka, škody a mimořádné provozní náklady analogicky použijeme účet 648 – Ostatní provozní výnosy pro zaúčtování přebytků zásob.

Ale pozor, tento účet použijeme pouze v případě, že se jedná o nakupované zásoby. Pokud dojde k přebytku zásob vyrobených vlastní činností, používáme účty skupiny 58X – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

Toto platí jak pro účtování způsobem A, tak i pro způsob B. Účet 648 – Ostatní provozní výnosy tedy použijeme v případech, kdy účtujeme o:
 • nároku na náhradu manka a škody od fyzických/právnických osob (pokud nebyla do uzavření účetních knih zjištěna přesná výše náhrady, použijeme účet časového rozlišení),
 • přebytcích nakoupených zásob zjištěných při inventarizaci.
A pak máme účty 581 – 584 a ty využijeme pro účtování o mankách a přebytcích u zásob vlastní výroby.

Na straně MD účtujeme:
 • úbytky stavu nedokončené výroby / polotovarů / výrobků / zvířat,
 • nezaviněný úhyn mladých a ostatních zvířat a jejich skupin (584/124).
Na straně DAL účtujeme:
 • přírůstky nedokončené výroby / polotovarů / výrobků / zvířat,
 • přebytek nedokončené výroby / polotovarů / výrobků / zvířat zjištěný při inventarizaci,
 • snížení ocenění zásob nedokončené výroby / polotovarů / výrobků / zvířat v důsledku neopravitelného poškození při účtování způsobem B,
 • snížení ocenění zásob nedokončené výroby / polotovarů / výrobků / zvířat při fyzické likvidaci v důsledku škod při účtování způsobem B,
 • manka a škody zásob nedokončené výroby / polotovarů / výrobků / zvířat uplatněné vůči zaměstnancům / společníkům / jiným osobám,
 • manka a škody zásob nedokončené výroby / polotovarů / výrobků / zvířat zaúčtované do nákladů,
 • poskytnuté výrobky za účelem pohoštění, občerstvení a dary (513/583),
 • bezplatné předání zásob nedokončené výroby / polotovarů / výrobků / zvířat (543/58X),
 • přeřazení mladých a ostatních zvířat a jejich skupin do stavu dospělých zvířat a jejich skupin (026/584).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro „dohodáře“ schválil Senát

27. 7. 2020 | Lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, si budou moci požádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Novelu musí ještě podepsat prezident.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
miklik.eu
Velkoobchod, maloobchod, e-shop kancelářskými, školními potřebami
www.miklik.eu

Ivona Bergerová
účetní služby Praha
www.ucto-bergerova.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,22 Kč
-0,100 Kč
22,29 Kč
-0,164 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru