Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Osobní vklady společníků a účty 365, 368 a 477 v praxi


Bc. Alena Haas Kubátová
3. 6. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

O dlouhodobých závazcích vůči společníkům účtujeme na účtu 477 – Dlouhodobé dluhy ke společníkům.

Foto: StockSnap

 

Jak zaúčtujeme dluhy vůči společníkům obchodních korporací? V následujícím článku si představíme účty 365, 368 a 477, které se týkají právě závazků spojených s obchodními korporacemi a jejich společníky.


 

Krátkodobé závazky vůči společníkům

Použití účtu 365 – Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace

Na účtu 365 zachycuje účetní jednotka dluhy ze zápůjček a úvěrů od společníků obchodní korporace. Zopakujme si známé pojmy.

„Obchodní korporací se dle zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) rozumí obchodní společnosti a družstva. Obchodní společností je pak veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.“

Účet 365 tedy můžeme použít univerzálně pro všechny typy obchodních společností a pro družstva.

Jedná se o krátkodobé závazky, což znamená, že jde o dluhy vůči společníkům obchodních korporací, které v okamžiku sestavení účetní závěrky mají dobu splatnosti jeden rok a kratší. Nejčastěji se jedná o krátkodobě poskytnuté zápůjčky od společníků. Ve výkazu rozvahy účet 365 nalezneme v části C.II. Krátkodobé závazky. V podrobném členění pak v části C.II.8.1. Závazky ke společníkům.

Účet 365 použijeme rovněž v případě snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu znamená pro společníky obchodních korporací navýšení jejich pohledávky vůči společnosti. Jako protiúčet použijeme pasivní účet 419 – Změny základního kapitálu, kde jsou zachyceny změny (zvýšení či snížení) základního kapitálu (dále jen „ZK“) schválené valnou hromadou před zápisem do obchodního rejstříku. Snížení ZK účtujeme následovně:
 1. Dluh vůči společníkovi z titulu snížení základního kapitálu: 411/365
 2. Snížení dluhu o srážkovou daň z příjmů: 365/342
V obchodních společnostech může dojít k situaci, kdy účast společníka v s. r. o. zanikne a podíl na zisku není převeden na jinou osobu. V takovém případě náleží společníkovi vypořádací podíl. Nejčastěji se jedná o výtěžek z prodeje uvolněného podílu, který je s. r. o. povinna prodat za přiměřenou cenu.

Na tento uvolněný podíl mají předkupní právo ostatní společníci. Pro původního společníka je vypořádací podíl jakousi kompenzací za ztrátu vlivu v s. r. o. Výše vypořádacího podílu je závislá na výši výtěžku z prodeje tohoto podílu, samozřejmě po odečtení vynaložených nákladů.

Je důležité si uvědomit, že z vypořádacího podílu je společnost povinna srazit a odvést finančnímu úřadu srážkovou daň ve výši 15 %. V souvislosti s vypořádáním obchodního podílu použijeme účet 252 – Vlastní akcie a obchodní podíly. Jde o aktivní účet, kde jsou evidovány vlastní akcie a obchodní podíly s. r. o., u nichž jsou podmínky pro držení účetní jednotkou omezeny zákonem o obchodních korporacích.

Předpis vypořádacího podílu, jeho úhradu a odvod srážkové daně zaúčtujeme následovně:
 1. Předpis vypořádacího podílu společníkovi: 252/365
 2. Předpis srážkové daně z vypořádacího podílu: 365/342
 3. Odvod srážkové daně do státního rozpočtu: 342/221
 4. Vyplacení vypořádacího podílu společníkovi: 365/221
Na účtu 365 dále účtujeme o těchto operacích:
 1. Poskytnutí půjčky či vklad společníka na bankovní účet či pokladnu: 211, 221/365
 2. Zúčtování úroku z přijaté zápůjčky či vkladu v běžném účetním období: 562/365
 3. Splátka půjčky společníka či vkladu v hotovosti či z peněžních prostředků na běžném účtu: 365/211, 221
 4. Splátka úroků ze zápůjčky či vkladu společníka: 365/211, 221
 5. Přepočet dluhu vůči společníkovi k rozvahovému dni, je-li veden v cizí měně:
  1. V případě kurzové ztráty: 563/365
  2. V případě kurzového zisku: 365/663
Ohledně účtování úroku z půjčky vůči společníkům obchodních korporací si musíme uvědomit důležitý fakt, že podle § 25 zákona o daních z příjmů nelze takový úrok považovat za daňově uznatelný. Jedná se totiž o věřitele, který je osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi.

Použití účtu 368 – Dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti

Oproti účtu 365 se na účtu 368 zachycují pouze dluhy vůči společníkům, kteří jsou sdružení ve společnosti. Pojem „společnost“ upravuje § 2716 až § 2746 nového občanského zákoníku. Vzniká, zaváže-li se smlouvou několik osob sdružit se jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci.

Dříve byla nazývána sdružením bez právní subjektivity. Jde o společenství, kdy dvě či více fyzických osob chtějí společně podnikat, a přitom nejde o obchodní korporaci. K založení společnosti není nutná písemná smlouva o sdružení, pokud se společníci nezavážou k majetkovým vkladům do společnosti.

V praxi často vedeme jednotlivé analytické účty k syntetickému účtu 368 podle jednotlivých společníků. I tento účet nalezneme ve výkazu rozvahy v části C.II.8.1. Závazky ke společníkům.

Na začátku či v průběhu účetního období účtujeme na účtu 368 takto:
 1. Majetek poskytnutý pro účely společnosti/sdružení:
  1. Peníze 211, 221/368 AÚ
  2. Dlouhodobý majetek; 01X, 02X, 03X/368 AÚ
  3. Zásoby; 1XX/368 AÚ
 2. Vyrovnání rozdílu z výsledku hospodaření:
  1. Zisk – tj. dluh vůči společníkům 398 AÚ / 368 AÚ
  2. Ztráta – tj. pohledávka vůči společníkům 358 AÚ / 398 AÚ
Účet 398 – Spojovací účet ve společnosti je používán pro zachycení převodů nákladů a výnosů mezi společníky sdruženými ve společnosti. Případný zůstatek na tomto účtu je koncem roku vyrovnán vyúčtováním pohledávky či závazku za příslušnými společníky společnosti.

Dlouhodobé závazky vůči společníkům

Použití účtu 477 – Dlouhodobé dluhy ke společníkům

O dlouhodobých závazcích vůči společníkům účtujeme na účtu 477 – Dlouhodobé dluhy ke společníkům. Zachycujeme zde dlouhodobé dluhy ze zápůjček od společníků obchodní korporace, případně dlouhodobé dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti.

V rozvaze najdeme účet 477 v pasivech v části C.I.9.1. Závazky ke společníkům, případně v části C.II.8.1. – Závazky ke společníkům, v takovém případě se pak ale jedná o krátkodobé závazky. V tom případě založíme k účtu 477 analytickou evidenci, kde tuto část závazku se splatností dvanáct měsíců a méně evidujeme, nepřevádíme ji tedy na účet 365.

Na účtu 477 účtujeme obdobně jako na účtu 365:
 • Poskytnutí půjčky společníka na běžný účet / v hotovosti: 211, 221/477
 • Zaúčtování úroku z přijaté půjčky/vkladu společníka: 562/477
 • Vratka vkladu společníka z běžného účtu / v hotovosti: 477/211, 221
I tady platí v souvislosti s úrokem stejné stanovisko jako v případě účtu 365, a sice, že nejde o daňově uznatelný náklad.

Dále můžeme na účtu 477 zachytit:
 1. Předpis náhrady škody zjištěné při inventuře: 549/477
 2. Úhrada škody společníkem: 477/211, 221
A pokud byla půjčka od společníka poskytnuta v cizí měně, je třeba ji k rozvahovému dni přepočítat podle platného kurzu a vyúčtovat kurzový rozdíl. V takovém případě může nastat:
 • Kurzový zisk, který zaúčtujeme 563/477
 • Kurzová ztráta, kterou zaúčtujeme jako 477/663
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro „dohodáře“ schválil Senát

27. 7. 2020 | Lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, si budou moci požádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Novelu musí ještě podepsat prezident.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ivona Bergerová
účetní služby Praha
www.ucto-bergerova.cz

Účetnictví
Vedení účetnictví

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,22 Kč
-0,100 Kč
22,29 Kč
-0,164 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru