Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Smluvní pokuty a úroky z prodlení


Bc. Alena Haas Kubátová
19. 11. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účet 544 vyjadřuje náklady na pokuty a sankce smluvního charakteru, které plynou z odběratelsko-dodavatelských vztahů.

Foto: 123RF

 

Dnes se zblízka podíváme na téma účtování smluvních pokut a úroků z prodlení. Řekneme si důležité zásady a specifikujeme rozdíly při účtování daňových a nedaňových pokut a úroků.


 
Mnoho účetních jednotek tápe v tom, jak od sebe rozlišit smluvní pokuty a úroky z prodlení. V účetnictví známe dva účty. Účet 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení a účet 545 – Ostatní pokuty a penále. Dnes si vysvětlíme rozdíl mezi těmito účty. Pro účely účetnictví definujeme smluvní pokuty a úroky z prodlení jako:

Obecné zásady pro účtování smluvních pokut a úroků z prodlení

Je možné říci, že účet 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení má vyjadřovat náklady na smluvní pokutyjiné sankce smluvního charakteru v případě jejich neplnění. Jde o daňově uznatelné náklady, to znamená takové pokuty a penále, které plynou z odběratelsko-dodavatelských vztahů.

Nejčastějším případem jsou penále za pozdní platbu faktury, za pozdní dodání zboží či za porušení smlouvy. V žádném případě se však nejedná o sankce, které plynou z porušení zákonných norem.

Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může účetní jednotka v roli věřitele v případě, že sama splnila své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, pokud je dlužník za prodlení odpovědný.

Výše úroků z prodlení je buď ujednána předem při uzavírání hospodářských smluv, nebo se použije nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

Toto nařízení vychází z úrokových sazeb stanovených Českou národní bankou a je závazné pro ty případy prodlení, ke kterým došlo počínaje nabytím jeho účinnosti, tj. od 1. ledna roku 2014.

Při účtování o smluvních pokutách a úrocích z prodlení postupujeme stejně jako při účtování o jiných nákladech podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 019 – Náklady a výnosy. S ohledem na tento účetní standard platí, že jak o smluvních pokutách, tak o úrocích z prodlení účtujeme v okamžiku jejich faktického vzniku.

Z účetního pohledu tedy nezáleží na tom, zda byly skutečně zaplaceny, či nikoliv. Na straně Dal použijeme příslušný závazkový účet ze skupiny 32X nebo 37X. Analogicky k účtu 544 – Smluvní pokuty existuje rovněž výnosový účet 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení, kam účtujeme nárok účetní jednotky na smluvní pokuty a úroky z prodlení.

Je třeba upozornit na důležitou věc, a sice, že účetní hledisko při účtování o smluvních pokutách a úrocích z prodlení není v souladu s ustanovením zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), který říká, že za daňově uznatelné náklady považujeme až teprve zaplacené smluvní pokuty a úroky z prodlení.

Přičemž úhradou se v tomto případě rozumí i vzájemné započtení závazků a pohledávek. Pokud tedy do konce účetního období nedošlo k úhradě smluvních pokut či úroků z prodlení, je účetní jednotka nucena upravit hospodářský výsledek, a tím i základ daně z příjmů podle § 23 odst. 3 ZDP.

Postoupení nároků ze smluvních sankcí

Účetní jednotka vedoucí účetnictví se může dostat do situace, kdy postoupí pohledávku ze smluvních sankcí, jejíž výše vedla v minulém zdaňovacím období ke snížení výsledku hospodaření. Proto je nyní naopak povinna o částku této pohledávky zvýšit výsledek hospodaření. Opět vycházíme z § 23 odst. 3 ZDP.

Konkrétní účetní případy

Nyní již přistoupíme ke konkrétním účetním případům, kde hraje hlavní roli účet 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení. Nejčastějšími účetními operacemi jsou:
  • 544/321 – smluvní pokuta za porušení hospodářských smluv, penále či jiné sankce ze smluvních vztahů, smluvní pokuta a úrok z prodlení za porušení přepravních podmínek, sankce za nedodání, neodebrání nebo překročení dodávek energie, poplatky z prodlení,
  • 544/325 – smluvní pokuta a úrok z prodlení podle smlouvy o úvěru,
  • 544/379 – odstupné podle § 1992 NOZ.

Nedaňové pokuty a penále

Krátce se ještě zastavme u účtu 545 – Ostatní pokuty a penále. Zásadním rozdílem oproti účtování na 544 je, že na účtu 545 účtujeme o takových pokutách a penále, které nejsou daňově uznatelné. Proto je při sestavování přiznání k dani z příjmů nutné zvýšit výsledek hospodaření o částku na tomto účtu v řádku 40.

Jedná se o sankce udělené finančním úřadem, celní správou, státní správou sociálního zabezpečení nebo jinými subjekty, jako je např. Policie ČR. Položky, o kterých účtujeme na vrub účtu 545, částečně vymezuje mimo jiné také § 25 odst. 1 písm. f) ZDP. Jedná se o:
  • přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  • přirážky k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění,
  • náklady spojené s trestem uveřejnění rozsudku podle zvláštního právního předpisu,
  • úroky z posečkané částky,
  • peněžité tresty.
Jinak platí pro účtování na účtu 545 výše uvedené zásady účtování o nákladech.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
BAZÉNY A+M BOROVNIČKA
Firma zabývající se výrobou a montáží plastových bazénů a zastřešení.
www.bazeny-borovnicka.cz

Ing. Hana Protivová
Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdy, ekonomické poradenství
www.ucetpro.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru