Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtování o rezervách na daň z příjmů


Bc. Alena Haas Kubátová
25. 8. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Základním pravidlem pro tvorbu rezerv je vytvářet rezervy pouze na očekávané výdaje.

Foto: 123RF

 

Jaká pravidla obecně platí pro tvorbu rezerv? V článku se zaměříme zejména na tvorbu rezervy na daň z příjmů, kterou tvoří účetní jednotky v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daňové povinnosti.


 
Podle zákona o účetnictví jsou rezervy určeny k pokrytí závazků či nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni pravděpodobné, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku.

Rezerva musí k rozvahovému dni představovat nejlepší možný odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo částku, která bude zapotřebí k vypořádání závazků. Platí, že nikdy nesmí být rezervy použity k úpravám hodnoty aktiv. Základním pravidlem pro tvorbu rezerv je vytvářet rezervy pouze na očekávané výdaje.

Rezervy členíme z hlediska daňové uznatelnosti do dvou skupin. O zákonných rezervách mluvíme tehdy, pokud jejich tvorbu a použití stanoví zvláštní zákon a zohledňuje zákon o daních příjmů. Druhou skupinou rezerv jsou účetní rezervy, tedy takové, o nichž si účetní jednotka rozhoduje sama, a jejich tvorbu a použití neupravuje zákon o daních z příjmů.

Rezervy na daň z příjmů upravuje ČÚS č. 004 – Rezervy a částečně také ČÚS č. 019 – Náklady, dále pak § 26 odst. 3 zákona o účetnictví a dále § 16, § 27 a § 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účtování o rezervách a obecné zásady

Tvorba rezerv se účtuje na stranu MD účtu nákladů. Jejich použití, snížení či zrušení pro nepotřebnost pak na stranu D účtu nákladů. Na straně Dal je účtováno v okamžiku, kdy pomine riziko, kvůli kterému byla rezerva vytvořena, nebo se změní ve skutečnost. Prostřednictvím rezerv je v účetnictví naplněna zásada opatrnosti.

Rezervy podléhají dokladové inventuře. Při inventarizaci je pak posuzována jejich odůvodněnost a výše. Pro případnou kontrolu by měla účetní jednotka stanovit vnitřním účetním předpisem pravidla pro tvorbu rezerv.

Rezerva na daň z příjmů

Rezerva na daň z příjmů není zákonnou rezervou. Tvoří ji účetní jednotky v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daňové povinnosti. Jedná se tedy o jakýsi odhad splatné daně a poměrně častou situaci. Jedinou nejistou položkou je konkrétní výše daně, jinak je známa osoba věřitele (finanční úřad), splatnost i účel platby.

Pokud účetní jednotka v průběhu účetního období hradila zálohy na splatnou daň, musí být tyto zálohy započítány proti vytvořené rezervě a rezerva je pak vykázána pouze ve výši nedoplatku splatné daně.

Daňový náklad, i když odhadnutý, musí být zaúčtován v tom účetním období, jehož se daň z příjmů týká, aby došlo ke správnému výpočtu celkového výsledku hospodaření.

Používané účty

Rozvahovým účtem, používaným pro tvorbu tohoto typu rezerv, je účet 453 – Rezerva na daň z příjmů. Ve výkazu rozvahy se tento účet nachází v pasivech v části B.2. Rezerva na daň z příjmů. Rezerva je uváděna snížená o uhrazené zálohy na daň z příjmů, jsou-li nižší než předpokládaná daň. Jsou-li vyšší nebo stejně vysoké jako předpokládaná daň, pak účetní jednotka účet 453 v položce B.2. neuvádí.

Nákladovým účtem pro tvorbu a zúčtování rezerv na daň z příjmů je účet 599 – Změna stavu rezervy na daň z příjmů (dříve se tento účet nazýval Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů). Účet 599 je nedaňovým nákladem a rozpuštění rezervy neovlivní základ daně z příjmů. Ve výkazu zisku a ztráty nalezneme účet 599 v části L.1. Daň z příjmů splatná.

Účtování:
 
Text MD/D
1) Tvorba rezervy na daň z příjmů  
   a) tvorba rezervy na daň z příjmů 599/453
   b) rozpuštění vytvořené rezervy 453/599
   c) čerpání rezervy na účel, pro který byla rezerva tvořena 453/599
   d) snížení nebo zrušení rezervy pro nepotřebnost 453/599
2) Předpis daňové povinnosti ve skutečné výši 591/341
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AFINEA s.r.o.
Nabízíme vedení účetnictví v Brně, Zlíně a okolí.
www.afinea.cz

LEM PRŮMYSLOVÉ BARVY
Průmyslové barvy a nátěry pro výrobce ocelových konstrukcí.
www.prumyslovebarvy.com

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru