Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtování přijatých a poskytnutých darů


Bc. Alena Haas Kubátová
25. 9. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Přijetí daru se považuje za výnos běžného období.

Foto: 123RF

 

V dnešním příspěvku se podrobněji podíváme na dary. Jaké účty se používají při jejich účtování? Jak se k darům staví zákon o daních z příjmů? Jaké náležitosti musí splňovat darovací smlouva?


 
Darem se pro účely účetnictví rozumí dvoustranný právní úkon obvykle realizovaný prostřednictvím darovací smlouvy. Dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný nabídku či dar přijímá. Důležité je také uvědomit si, že protistrana, tedy obdarovaný, za dar neposkytuje žádné protiplnění.

Nejčastěji jsou předmětem darů peněžní prostředky. Darovat lze ale jakoukoliv movitou či nemovitou věc (pozemek či stavbu), pohledávku, případně převoditelné majetkové právo, jako jsou licence, registrované obchodní známky, patenty, know-how apod.

Darovací smlouva

Základním znakem darovací smlouvy je jednak dobrovolnost, a dále bezplatnost, kdy v souvislosti s poskytnutím daru nedochází ze strany obdarovaného k žádnému protiplnění.

Darovací smlouva musí mít písemnou formu v případech, kdy je předmětem daru nemovitost či věc zapsaná ve veřejném rejstříku, a potom v případě, kdy nedojde u movité věci k odevzdání a převzetí ihned při darování.

A samozřejmě v případech, kdy si to zúčastněné strany vyžádají. Praxe je však taková, že jen blázen by neuzavřel darovací smlouvu písemně. Pokud se tak neděje, značně to oslabuje důkazní pozici poplatníka v případných soudních sporech, přičemž není podstatné, jestli se jedná o dárce či obdarovaného.

Zajímavou novinkou od roku 2016, kdy došlo k rozsáhlé novelizaci účetních předpisů, je vznik institutu slibu darování, který sice není závazný, ale zakládá právo budoucí obdarované osoby na úhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s očekáváním daru. Dále lze od roku 2016 darovat nejen majetek přítomný, ale i budoucí.

Poskytnuté dary z účetního a daňového hlediska

Z účetního hlediska jsou poskytnuté dary úbytkem aktiv. Platí zásada, že účetní jednotka v pozici dárce bude dary vždy účtovat do nákladů, přičemž nezáleží na tom, zda jde o dary peněžní či nepeněžní. Zpravidla účtujeme v účtové skupině 54 – Jiné provozní náklady, konkrétně na účtu 543 – Dary.

Zde jsou zachyceny poskytnuté dary, případně jiné bezúplatné převody v provozní oblasti. Když se jedná o dary z finanční oblasti, tj. darování cenných papírů, akcií, podílů apod., použijeme účtovou skupinu 56 – Finanční náklady. Dary oceňujeme reprodukční pořizovací cenou.

Co se týče daňového hlediska, nezapomeňme, že ne všechny dary jsou současně daňově uznatelnými náklady. Za dar se nepovažují reklamní či propagační předměty, které jsou opatřeny jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele, a jejich hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč.

A s výjimkou tichého vína nejsou předmětem spotřební daně. Platí, že podoba reklamních a propagačních předmětů není nijak speciálně upravena, společnost tedy může darovat cokoliv, co považuje za vhodné pro potřeby podnikání.

Pokud tedy firma na konci roku rozdá svým obchodním partnerům například psací soupravy s logem firmy, kdy hodnota jedné takové soupravy bude 300 Kč bez DPH, budeme tyto předměty účtovat na účtu 501 – Spotřeba materiálu a tento náklad budeme považovat za daňově uznatelný.

Pokud by však uvedené psací soupravy měly vyšší hodnotu než 500 Kč bez DPH, nejednalo by se již o daňově uznatelný náklad a použili bychom účet 513 – Náklady na reprezentaci. Poskytnutí reklamních předmětů není z hlediska daně z příjmů darováním, ale představuje reklamní náklad.

Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) výslovně umožňuje uplatnit také dary na financování odstraňování následků živelních pohrom, k nimž došlo na území České republiky, případně jiného členského státu EU.

Sponzoring

Jak je to v případě sponzoringu? Představme si situaci, kdy společnost daruje hokejovému klubu novou výstroj v hodnotě 100 000 Kč. Pokud za to nepožaduje žádné protiplnění, účtujeme jako dar na účtu 543. V daňovém přiznání pak můžeme odečíst hodnotu daru od základu daně až do výše 10 %.

Trochu jiná situace nastává, když darující společnost požaduje, aby na výstroji bylo její logo jakožto hlavního sponzora. Pak účtujeme na účet 501 – Spotřeba materiálu a jde o daňově uznatelný náklad.

Právnické osoby mohou od základu daně odečíst v úhrnu 10 % z hodnoty darů, fyzické osoby pak 15 %. Podrobně tuto problematiku upravuje § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 ZDP.

Nesmíme ještě opominout alespoň krátce zmínit poskytnuté dary do zahraničí. V případě zahraničního daru má jeho poskytovatel povinnost zdanit jej tzv. srážkovou daní a informovat o této skutečnosti správce daně.

Účtování poskytnutých darů

 1. Peněžní dary
  • Předpis 543/379
  • Úhrada 379/211, 221
 2. Darování dlouhodobého odpisovaného hmotného majetku
  • Zůstatková cena – doúčtování oprávek do 100 % pořizovací ceny 543/08X
  • Vyřazení majetku z účetnictví v pořizovací ceně 08X/02X
  • DPH k zůstatkové ceně 543/343
 3. Darování dlouhodobého neodpisovaného majetku 543/03X
 4. Darování dlouhodobého odpisovaného nehmotného majetku
  • Zůstatková cena – doúčtování oprávek do 100 % pořizovací ceny 543/07X
  • Vyřazení majetku z účetnictví v pořizovací ceně 07X/01X
  • DPH k zůstatkové ceně 543/343
 5. Darování zásob při způsobu A 543/1X
 6. Darování zásob při způsobu účtování B 543/50X

Přijaté dary z účetního a daňového hlediska

Pokud je účetní jednotka v pozici obdarovaného, je v první řadě nutné zjistit, jestli má přijatý dar souvislost s provozní/hlavní nebo finanční činností podniku. Od roku 2016 se přijetí daru považuje za výnos běžného období a nejedná se již o položku zvyšující kapitálové fondy, jako tomu bylo do roku 2015.

Přijaté dary, jejichž příjemcem jsou právnické osoby, členíme z pohledu nabyvatele (příjemce daru) z hlediska otázky jejich zdanění následovně:
 • přijaté dary osvobozené od daně z příjmů – např. dary plynoucí do veřejných sbírek, na humanitární či charitativní účely, dary přijaté územním samosprávním celkem, příspěvkovou organizací apod.,
 • peněžní dary ve formě účelového daru na pořízení hmotného majetku či jeho technického zhodnocení,
 • dary od daně z příjmů neosvobozené.
Dary související s provozní činností účtujeme na účtech skupiny 64 – Jiné provozní výnosy. Darem týkajícím se finanční činnosti rozumíme například odpuštění platby úroků z úvěru či ze zápůjčky. Účtujeme je na účtech skupiny 66 – Ostatní finanční výnosy.

V případě, že se dar účelově poskytuje na nákup a pořízení konkrétního dlouhodobého majetku, doporučuje se snižovat pořizovací cenu pořizovaného majetku o výši přijatého daru.

Účtování přijatých darů

 1. Přijatý dlouhodobý hmotný majetek 02X, 03X/648
 2. Přijatý finanční majetek 06X/668
 3. Přijatý dlouhodobý nehmotný majetek 01X/648
 4. Přijaté zásoby 1X, 50X/648
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jana
23. 3. 2020 16:07:45
Dobrý den, já řeším, jak vykázat v daňovém přiznání dar pro spolek, ale formou výběru drobných příspěvků na rozdávané občerstvení do kasičky na akci spolku. Může to být pro spolek dar, jako osvobozený příjem, když neexistují darovací smlouvy? Děkuji, Jana
Hlášení závadného obsahu

Ivan
22. 3. 2020 12:39:02
Zajímal by mě názor, jak zaúčtuje právnická osoba (s.r.o.,a.s. a pod.), která vlastní a provozuje například psí útulek finanční dary od fyzických osob například na pořízení dalšího HIM útulku ? Je takový příjem zdaněn a jak?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Aktualizace jednotného kurzu za rok 2020 pro neúčetní jednotky

15. 1. 2021 | Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, mohou pro daňové účely použít pro přepočet cizích měn za rok 2020 jednotný kurz. Tento kurz se stanoví jako průměr směnného kurzu stanoveného Českou národní bankou poslední den každého měsíce zdaňovacího období. Za rok 2020 vyšel jednotný kurz na 26,50 Kč/EUR nebo 23,14 Kč/USD. Další měny naleznete v pokynu GFŘ D-49.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Eco Prosper s.r.o.
Vedení účetnictví za rozumné ceny.
www.ecoprosper.cz

Účetnictví, podnikání
Komplexní služby v oblasti účetnictví, personalistiky a podnikání.
www.mzdovy.cz

Daňový kalendář

20. 1. 2021 Daňové přiznání MOSS (4. čtvrletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,030 Kč
21,58 Kč
-0,027 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru