Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak si zařídit živnostenské oprávnění nebo koncesi?


Ladislav Kandler, DiS.
21. 1. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Jestliže k podnikání potřebujeme živnostenské oprávnění či koncesi, je potřeba vyplnit tzv. Jednotný registrační formulář.

Foto: Fotolia

 

Jak a kde si živnost nebo koncesi zaregistrovat? Jaké druhy živností existují? Kolik vás to všechno ze začátku bude stát? Odpověďmi nejen na tyto otázky se bude zabývat následující článek, který by měl posloužit jako návod při prvních krocích k podnikání.


 
Možná, že patříte mezi ty, kteří v současné době zvažují zahájit podnikání a vybudovat si svoji menší (či větší) firmu, osamostatnit se a být tzv. „svým pánem“. Vidina je to jistě zajímavá a úsilí chvályhodné, nicméně i s tímto krokem jsou od počátku spojeny určité „významné maličkosti“, nad kterými je nutné se hlouběji zamyslet a prostudovat si je.
 
Mohou mezi ně patřit např. odpovědi na otázky: Jak a kde si mám svoji živnost nebo koncesi zaregistrovat? Jaké druhy živností vlastně existují a kde najdu jejich seznam? Kolik mě to ze začátku bude stát? Odpověďmi na tyto a obdobné otázky se bude zabývat následující článek, který by měl posloužit jako návod při prvních krocích k podnikání.

Živnostenský list, živnostenské oprávnění, koncese

Možná si ještě někteří z vás pamatují živnostenské listy – legendární jednostranné dokumenty, jež vynikaly i svou barevností. Abychom je nepoškodili, nechali jsme si je mnohdy zalaminovat a poté pečlivě uložili na bezpečné místo. Našemu podnikání to tak dodávalo pocit důležitosti a oficiality.
 
Nicméně v současné době již na úřadech tento „elegantní list“ nedostaneme. Samozřejmě, že takto dříve vydané dokumenty stále platí. Proto pokud je máte doma uložené a stále aktivně podnikáte, rozhodně je nevyhazujte.
 
V současné době se však prokazujeme zejména tzv. výpisem ze živnostenského rejstříku, a to na základě vydaného živnostenského oprávnění. Jak a kde jej získat, si vysvětlíme hned v následující kapitole. Namísto pojmu živnostenský list se v našem článku setkáte s označením živnostenské oprávnění.
 
V nadpisu článku jste si možná všimli pojmu koncese. O co se jedná? Tento pojem je zlidovělý, oficiálně se jedná o typ živnostenského oprávnění, celým názvem koncesované živnosti. Pro získání této živnosti je potřeba vždy splnit odbornou způsobilost. O jejím udělení pak rozhoduje příslušný živnostenský úřad. Na závěr článku tento typ živnosti ještě o něco více přiblížíme.

Vyplnění Jednotného registračního formuláře

Pokud tedy k našemu podnikání potřebujeme živnostenské oprávnění či koncesi, je potřeba vyplnit tzv. Jednotný registrační formulář (dále jen „JRF“). Existuje mimo jiné verze pro fyzické osobyprávnické osoby.
 
V našem článku se zaměříme na verzi pro fyzické osoby. Které údaje a jak se sem vyplňují? Níže uvádíme praktického průvodce tímto klíčovým formulářem. Pouze podotýkáme, že se tento formulář používá (včetně případných příloh) i pro ohlašování jakýchkoli změn v souvislosti s naším podnikáním.

ČÁST A – PODNIKATEL

Tato první část je zaměřena výhradně na osobu podnikatele, kdy kromě základních identifikačních údajů také uvádí informace o plánovaném podnikání a jednotlivých živnostenských oprávněních.
 1. Údaje o osobě podnikatele – jinými slovy, identifikace vaší osoby, jako je např. jméno, příjmení či datum narození. Nenechte se zmást položkou „Identifikační číslo“ – toto pole vyplníte pouze v případě, že již máte identifikační číslo přidělené. Pokud toto číslo přidělené nemáte, údaj jednoduše nevyplňujte.

 2. Bydliště

 3. Místo podnikání – nejčastějším případem je situace, kdy je adresa bydliště a místa podnikání shodná. Proto je zde rovnou připravené pole s názvem „Místo podnikání trvale shodné s bydlištěm“. Jednoduše zaškrtnete ANO, nebo NE.

 4. Pobyt na území ČR (pro zahraniční osoby)

 5. Předmět podnikání (u živnosti volné vyznačte čísla oborů činnosti na seznamu) – tato část formuláře patří mezi klíčové, neboť sem uvádíte, která živnostenská oprávnění, resp. koncese, pro své podnikání potřebujete. Je dobře si dopředu promyslet a seznámit se s jednotlivými druhy činností. Více o druzích živností a kde najít jejich seznam, se zmíníme v následující kapitole našeho článku.

 6. Provozovna – pokud je živnost provozovaná v provozovně, je nutno ji nahlásit, i když se jedná o stejnou adresu jako je adresa bydliště podnikatele. Jestliže budete mít více provozoven, vypíšete je do samostatné přílohy.

 7. Odpovědný zástupce – v případě, že k provozování své živnosti potřebujete odpovědného zástupce, vyplníte požadované údaje (jméno a příjmení, rodné číslo apod.). Následující části formuláře (body 08 až 11) se již týkají pouze bližší identifikace osoby odpovědného zástupce. Pokud jej ke své živnosti nepotřebujete, tato pole ponecháte volná. Jedná se o tyto položky:

 8. Bydliště odpovědného zástupce

 9. Pobyt odpovědného zástupce na území ČR (pro zahraniční osoby)

 10. Datum ustanovení do funkce odpovědného zástupce

 11. Ustanovení odpovědného zástupce pro předměty podnikání (vyplní se pořadové číslo předmětu podnikání)
 
Další části formuláře jsou rozděleny do písmen B až H. Jejich vyplnění by nám teoreticky mělo usnadnit registraci našeho podnikání u dalších institucí. Zjednodušeně to funguje tím způsobem, že na tomto formuláři vyplníte údaje pro několik institucí najednou a pracovník živnostenského úřadu, kde formulář odevzdáte, by měl údaje předat dotčeným organizacím státní správy.
 
Vám tak odpadne čas s osobní návštěvou a vyplňováním dalších formulářů. Z praxe však vyplývá, že je na místě se po určité době osobně přesvědčit, zda k předání těchto informací a zaregistrování podnikání skutečně došlo.
 
Jaké konkrétní údaje lze tedy v JRF vyplnit?

ČÁST B – OZNÁMENÍ SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Díky vyplnění požadovaných údajů do této části formuláře nebudeme muset osobně navštívit příslušnou Českou (okresní) správu sociálního zabezpečení. I když bychom spadali do kategorie těch začínajících podnikatelů, kteří nemusí v prvním roce podnikání hradit zálohy na sociální pojištění, tedy v případě, že naše podnikání bude bráno jako vedlejší zdroj příjmu (např. studenti, invalidní důchodci, maminky na rodičovské dovolené, zaměstnanci), máme ohlašovací povinnost v podobě registrace našeho podnikání k této instituci.
 
Zároveň máme možnost se zde přihlásit k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění nebo účasti na důchodovém spoření. Nezapomeneme uvést datum, odkdy tuto registraci požadujeme.

ČÁST C – OZNÁMENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ

Ani naši zdravotní pojišťovnu nebudeme muset osobně navštívit, pokud jí zahájení našeho podnikání nahlásíme vyplněním této části JRF. Pro tyto potřeby je důležité vyplnit jak název naší zdravotní pojišťovny, tak i její kód, číslo bankovního účtu a výši zálohy v korunách.

ČÁST D – OZNÁMENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA

Tuto sekci vyplníme v případě, že si přejeme nahlásit volné pracovní místo na místní pobočku úřadu práce. Je důležité nezapomenout vyplnit:
 • místo výkonu práce,

 • název profese,

 • KZAM – jedná se o pole pro vyplnění klasifikace zaměstnání (jednotlivé kódy a další informace lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu),

 • zda se jedná o pracovněprávní vztah na dobu určitou či neurčitou,

 • pracovní doba,

 • počet míst,

 • výše mzdy,

 • požadované vzdělání, praxe,

 • zda si údaje přejete zveřejňovat – pokud budete souhlasit se zveřejněním, pak se vámi vybraná volná místa objeví i např. na nástěnkách úřadů práce, v infoboxech (zabudované počítačové stojany s nabídkami volných pracovních míst, které se nachází na jednotlivých pobočkách úřadů práce pro širokou veřejnost) nebo na internetu.

 • kontaktní osoba na pracovišti,

 • poznámky: nabízené výhody, speciální požadavky apod.

ČÁST E – VYBERTE ÚŘADY, VŮČI KTERÝM JE PODÁNÍ ČINĚNO

I když jste vyplnili výše uvedené údaje do některých (nebo všech) částí, je nutné v této části vybrat úřady, u kterých si přejete zaregistrovat. Také je důležité neopomenout uvést počet příloh, které pro jednotlivé instituce přikládáte. Mezi přílohy mohou patřit např. „Provozovny“, „Odpovědný zástupce“, plné moci, doklady o dosažené kvalifikaci apod.

ČÁST F – ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ

Pokud si přejete, aby jednotlivá oznámení, dopisy či jiné dokumenty byly doručovány na jinou adresu, než kterou jste uvedli v ČÁSTI A, pak toto pole vyplňte. V ostatních případech tuto část nevyplňujte.

ČÁST G – DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Tato část není povinná, ale její vyplnění urychlí komunikaci s jednotlivými úřady a institucemi. Můžete sem uvést telefon, datovou schránku či e-mail.
 
Na závěr nezapomeňte JRF podepsat. Takto vyplněný formulář pak odevzdáte na příslušném živnostenském úřadě / odboru. Přiřazený referent s vámi údaje také projde a případné nedostatky opraví či vám poradí.

Nezapomeňte na registraci na finančním úřadě

Možná si říkáte, zda jsme neopomněli ve výše uvedeném JRF zmínit možnost požádat také o daňovou registraci u námi příslušného finančního úřadu. V této souvislosti je nutné zmínit jednu změnu oproti předchozím letům. V minulých verzích JRF bylo možné požádat také o daňovou registraci. Nicméně aktuální verze JRF již tuto možnost nenabízí.
 
Jak je uvedeno i na stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu, „podávat přihlášky k daňové registraci a oznamovat změny registračních údajů na živnostenských úřadech lze pouze na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí. Tyto daňové tiskopisy budou kromě finančních úřadů a jejich územních pracovišť k dispozici rovněž na Centrálních registračních místech, kde je bude možné rovněž i podat.“
 
Konkrétně se jedná o následující tiskopisy:  
Je proto nutné si ještě vyplnit formulář k příslušným daním v závislosti na tom, které se nás budou týkat.

Kde najít seznam živností a kolik nás to bude stát?

V této části se nebudeme dopodrobna rozepisovat o jednotlivých typech živností. Zaměříme se na obecné zásady a konkrétní legislativní zdroj, ze kterého při rozhodování o výběru živností vycházet.
 
Klíčovým právním předpisem je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (známý jako živnostenský zákon) a jeho přílohy. Obecně se živnosti dělí následovně:
 • živnost volná – sem patří výrobní či obchodní činnosti, včetně poskytování služeb, pokud nejsou taxativně vymezeny v jiných typech živností. I z toho důvodu se oficiálně předmět podnikání nazývá: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
K získání tohoto typu živnosti nepotřebujeme žádnou odbornou způsobilost, ani nepotřebujeme splňovat zvláštní podmínky. Je nutné pouze splnit obecné, základní podmínky pro udělení živnostenského oprávnění. Konkrétní výčet oborů činností obsahuje Příloha č. 4 k tomuto zákonu. V současné době jich je celkem 80.
 
Hradí se správní poplatek ve výši 1.000 Kč, a to za tento předmět podnikání. Není tedy důležité, zda si vybereme jeden, dva či deset oborů činnosti najednou – správní poplatek je vždy 1.000 Kč, nenásobí se počtem vybraných oborů činností.
 • živnosti řemeslné – do tohoto typu živností patří činnosti „řemeslného“ charakteru, kdy kromě všeobecných podmínek je nutné splnit i odbornou způsobilost stanovenou zákonem, a to v závislosti na našem vzdělání či dosažené praxi. Jednotlivé živnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1 k živnostenskému zákonu. Za každou řemeslnou živnost se hradí správní poplatek ve výši 1.000 Kč.

 • živnosti vázané – tyto živnosti nalezneme v Příloze č. 2 živnostenského zákona. V uvedeném předpise nalezneme kromě úplného taxativního výčtu těchto živností také požadovanou odbornou způsobilost a případné poznámky. Je tedy nutné kromě všeobecných podmínek také splnit podmínky ke každé živnosti zvlášť. Za každou vázanou živnost je nutné zaplatit správní poplatek ve výši 1.000 Kč.

 • živnosti koncesované – jedná se o „speciální“ druh živností, jejichž výčet můžeme najít v Příloze č. 3 živnostenského zákona. Kromě jednotlivých předmětů podnikání zde nalezneme informace o požadované odborné a jiné zvláštní způsobilosti podle § 27 odst. 1 a 2, podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle § 27 odst. 3, orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi a případné poznámky ke každé koncesované živnosti. Za každou takovouto živnost se hradí správní poplatek ve výši 1.000 Kč.
 
Věříme, že jsme tímto článkem přispěli k tomu, aby vaše první krůčky k vlastnímu podnikání byly co nejméně krkolomné. Pokud si s čímkoliv nebudete vědět rady, neváhejte se obrátit na pracovníka živnostenského úřadu.
 
Využijte také rad a doporučení svých kolegů, známých či přátel, kteří podobný administrativní koloběh zažili a nyní již s chutí podnikají. V každém případě si vždy ověřte, zda došlo ke správnému zaevidování vašich údajů, a to na všech dotčených úřadech a institucích. Může vám to zachránit nemalé částky v podobě pokut za nedodržení ohlašovacích povinností.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Aktualizace jednotného kurzu za rok 2020 pro neúčetní jednotky

15. 1. 2021 | Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, mohou pro daňové účely použít pro přepočet cizích měn za rok 2020 jednotný kurz. Tento kurz se stanoví jako průměr směnného kurzu stanoveného Českou národní bankou poslední den každého měsíce zdaňovacího období. Za rok 2020 vyšel jednotný kurz na 26,50 Kč/EUR nebo 23,14 Kč/USD. Další měny naleznete v pokynu GFŘ D-49.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
KLEMPO CZ s.r.o.
povrchová úprava kovů práškovou barvou, kovovýroba
www.klempo.estranky.cz

Tlakový vzduch .cz
Vše pro výrobu, úpravu, rozvod a použití tlakového vzduchu.
www.tlakovyvzduch.cz

Daňový kalendář

20. 1. 2021 Daňové přiznání MOSS (4. čtvrletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,030 Kč
21,58 Kč
-0,027 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru