Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Společnost, dříve sdružení bez právní subjektivity


Bc. Michaela Hauzarová
9. 12. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Společnost nemá právní subjektivitu, tudíž není ani poplatníkem daně z příjmů, poplatníky jsou pouze samotní společníci.

Foto: Fotolia

 

Pokud chtějí dvě nebo více fyzických osob podnikat společně, mohou založit mimo jiné společnost, dříve známou jako sdružení bez právní subjektivity. Jaká platí pro společnost pravidla a jak na ni nahlížet z pohledu daně z příjmů a DPH?


 
Pokud dvě nebo více fyzických osob chtějí podnikat společně, mohou zvolit formu obchodní korporace, například společnost s ručením omezeným, nebo založit společnost uvedenou v ustanoveních § 2716 až § 2746 nového občanského zákoníku („NOZ“), dříve sdružení bez právní subjektivity.
 
O společnost se dle NOZ jedná, pokud se dvě a více osob smluvně zaváží sdružit jako společníci za společným účelem činnosti či věci. K založení společnosti není nutná písemná smlouva o sdružení, toto však neplatí v případě, kdy se společníci zavážou k majetkovým vkladům do společnosti. Podle NOZ se má za to, že sdruženo bylo jen to, co uvádí soupis vložených majetkových hodnot.
 
Kromě jednotlivých majetkových hodnot může společník do společnosti vložit i veškeré své jmění, které společník vlastnil v době, kdy smlouva nabyla účinnosti. Společník se ale může také zavázat k tomu, že ke společnému účelu přispěje jen svou činností. V takovém případě společníkovi nevzniká spoluvlastnický podíl na vloženém majetku, ale má právo na podíl ze zisku a právo užívat věci vložené do společnosti.
 
Společníci si sami nejlépe písemnou formou stanoví pravidla, jakým způsobem si rozdělí podíly na případném zisku či ztrátě. Pokud by si sami neurčili poměr, jakým se budou podílet na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti, pak jsou podle ustanovení § 2728 NOZ jejich podíly stejné.

Zákaz konkurenčního jednání

NOZ stanovuje pravidla týkající se konkurenčního jednání společníků. Společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků činit nic, co by mělo konkurenční povahu ke společnému účelu. Pokud by tak činil, mohou se ostatní společníci u soudu domáhat, aby se jejich společník takového jednání zdržel, popřípadě aby jeho jednání bylo prohlášeno za jednání společnosti, aby jim byla vydána odměna, kterou společník jednáním získal, a případně také aby jim byla nahrazena škoda.

Správa společnosti

Působnost při spravování společných záležitostí mohou společníci vykonávat způsobem, jaký sami uznají za vhodný. Správu může vykonávat jeden či více společníků, popřípadě třetí osoba. Správce musí vést řádně účty a přehled o majetkových poměrech společnosti. Pokud si společníci správu společnosti nerozdělí, pak v běžných záležitostech jedná každý společník sám za sebe.
 
Společníci, kteří nevykonávají správu společnosti, nesmějí nakládat se společným majetkem, ale mohou kontrolovat hospodářský stav společnosti, přezkoumávat účetní záznamy a musí být informováni o společných záležitostech. Tento zájem o stav hospodaření společnosti je žádoucí, protože případné dluhy se rozdělí mezi společníky podílem stanoveným smlouvou o sdružení společnosti.
 
Jednomyslné rozhodování se vyžaduje pouze v případě změny společenské smlouvy. Při společném rozhodování o běžných záležitostech rozhoduje většina všech hlasů (každý společník má jeden hlas).

Jak nazvat nově vzniklou společnost?

NOZ neklade na společníky žádná speciální pravidla či omezení týkající se názvu nové společnosti. Běžnou praxí je, že se používá jméno jednoho či více společníků, kteří mají již určité vazby na zákazníky.
 
Společníci však mohou zvolit i jiné označení své společnosti. Obecnou podmínkou (nejenom pro společnost podle NOZ) však je, že název společnosti nesmí být matoucí. To znamená, že nesmí být použit všeobecně známý název jiné společnosti, označení společnosti také nesmí nést jakékoli jiné znaky nekalé soutěže.

Společnost z pohledu zákona o daních z příjmů

Společnost nemá právní subjektivitu, tudíž není ani poplatníkem daně z příjmů, poplatníky jsou pouze samotní společníci. Vede-li každý ze společníků společnosti daňovou evidenci, pak mohou podle § 7 odst. 13 zákona o daních z příjmů („ZDP“) vést společnou daňovou evidenci, ve které evidují společné příjmy a společné výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
 
Vedením daňové evidence je v rámci společnosti pověřený správce, který následně rozdělí příjmy a výdaje mezi společníky dohodnutým způsobem vyplývajícím z jejich smlouvy o sdružení. Společníci si poté příjmy a výdaje zahrnou do své vlastní daňové evidence a samostatně si stanoví svůj základ daně.
 
Společníci mohou využít i paušální výdaje podle ustanovení § 7 odst. 7 ZDP, s výjimkou uvedenou v § 12 ZDP, kde je uvedeno, že pokud by společné výdaje související se společnými příjmy ze společnosti nebyly rozděleny mezi společníky stejně jako společné příjmy, pak mohou poplatníci uplatnit pouze výdaje v prokázané výši.
 
Pokud však alespoň jeden ze společníků vede účetnictví podle zákona o účetnictví, pak jsou i ostatní společníci povinni vést účetnictví. Každý účastník smlouvy o sdružení si na základě vyúčtování vystaveného správcem sdružení zaúčtuje převedené náklady (výnosy) ze sdružení do svých vlastních nákladů (výnosů). Na základě zaúčtování svého podílu na nákladech a výnosech si každý společník zvlášť zjišťuje vlastní výsledek hospodaření a z něj i svůj základ daně z příjmů fyzických osob.

Příklad 1

Podnikatel – společník, pořídí osobní automobil a vloží ho do společnosti o třech společnících, kteří si rozdělují příjmy i výdaje stejným podílem. Kdo a jakým způsobem bude uplatňovat odpisy na toto vozidlo?
 
Pokud bylo vozidlo pořízeno z finančních prostředků podnikatele a nikoli z prostředků společnosti, pak je stále jediným vlastníkem vozidla i v případě, že ho vloží do společnosti. Daňové odpisy by uplatňoval také pouze vlastník vozidla. Pokud by byl však vůz pořízen z prostředků společnosti, stávají se všichni členové spoluvlastníky tohoto majetku a uplatňují daňové odpisy hmotného majetku dle svého podílu. Způsob odepisování majetku – rovnoměrné či zrychlené odpisy, si každý z nich může zvolit podle svého vlastního uvážení.
 
Pokud společníci používají svá soukromá vozidla pro potřeby společnosti, z níž plynou příjmy podle ustanovení 7 ZDP, pak se stávají poplatníky silniční daně, kterou si mohou uplatnit jako daňově účinný výdaj.

Společnost z pohledu zákona o DPH

Pokud je jeden ze společníků plátcem DPH, pak mají ostatní společníci povinnost zaregistrovat se k DPH jako plátci, a to nejpozději k datu, kdy společně uzavřou smlouvu o společnosti. Pokud by nebyl plátcem DPH ani jeden společník, posuzuje se obrat pro povinnost registrace k DPH souhrnně za společnost, ale i za jednotlivé účastníky společnosti.
 
Nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění mají společníci, kteří v rámci svých ekonomických činností uskutečňují zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně na vstupu. Vedením evidence pro účely DPH je opět pověřen správce, který podává daňové přiznání k DPH za celou společnost. Zároveň společníci podávají daňová přiznání k DPH sami za sebe, a to buď nulové, nebo přiznávají svá zdanitelná plnění a daňovou povinnost i ze své vlastní činnosti, pokud takovou činnost mají.

Příklad 2

Plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, je společník ve společnosti a pořídí si notebook pro účely podnikání – mimo tuto společnost. Mimo příjmů ve společnosti však nemá žádné jiné příjmy z ekonomické činnosti. Má v tomto případě nárok na odpočet DPH z tohoto pořízeného majetku?
 
Plátce má nárok na odpočet z přijatého plnění pro účely uskutečňování zdanitelných plnění či plnění osvobozených s nárokem na odpočet. Pokud žádná taková plnění plátce mimo společnost neuskutečňuje, pak nemá nárok na uplatnění odpočtu DPH.

Ukončení činnosti ve společnosti

Společnost podle NOZ zaniká, pokud se tak společníci dohodnou. Následně sepíší dohodu, ve které je uvedeno, k jakému dni společnost zaniká. K datu ukončení společnosti ukončí správce společnosti vedení daňové evidence společnosti (popřípadě účetnictví), provede vyúčtování příjmů a výdajů a společníci si vypořádají majetek, a to nejpozději do dvou měsíců od zániku společnosti. Vyúčtování se provede stejným způsobem jako na konci zdaňovacího období.

Současně se společníkům vydá majetek, který do společnosti vnesli, a společný majetek si rozdělí poměrem sjednaným ve smlouvě. Pokud by například jeden ze společníků chtěl i nadále pokračovat v činnosti, je samozřejmě možné, aby si majetek od bývalých společníků odkoupil, popřípadě pronajal.
 
Ze společnosti o více než dvou společnících může společník vystoupit, aniž by došlo k zániku společnosti. Nesmí to však udělat v době pro společnost nevhodné, nebo kdyby tím způsobil ostatním členům újmu, kromě vážných důvodů (například v případě vážné nemoci společníka či jeho osoby blízké).
 
Naopak společník může být ze společnosti vyloučen, a to pokud:
  • poruší povinnost ze smlouvy podstatným způsobem,
  • bylo o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh,
  • přistoupil k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek,
  • bylo o úpadku společníka rozhodnuto.
Po zániku členství musí být společníkovi vyplacen podíl na majetku a vydáno vše, co mu ke dni zániku členství náleželo.
 
V případě smrti společníka se nestává automaticky společníkem dědic, pokud to není ve společenské smlouvě ujednáno. Dědic má však nárok na vypořádací podíl na společnosti.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Pavel
25. 6. 2019 12:21:28
Krásný den, jsme združení 3 fyzických osob. Správce vede vede evidenci za společnost a pak každý ze společníků klasicky sám za sebe. Zvyšuje se nějak u společnosti minimální obrat pro plátcovství DPH? (u tří osob 3 miliony za 12 měsíců)?
Mockrát děkuji za jakoukoliv radu. Moc nám to pomůže.
Hlášení závadného obsahu

Henrieta
3. 4. 2019 15:06:42
ukončení sdružení k 31.12.2018 - jak postupovat
Hlášení závadného obsahu

Ludmila
12. 2. 2019 9:14:33
Jeden ze společníku je měsíční plátce DPH a ostatní čtvrtletní plátci DPH. Můžeme v tomto systéme pokračovat?D
Dohodli jsme se, že budeme pokračovat, při fakturaci na jedeného ze společníků a pak to měsíčně rozúčtujeme. Umožňuje pohoda rozúčtovaní příjmů a výdejů vůči DPH? Děkují za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Vladimír Morčinko
12. 2. 2019 8:15:02
Dobrý den,jsme sdružení tří fyzických osob.Danová evidence a DPH vykazuje jeden z účastníků,který vede evidenci a ostatní dva podávají nulová hlášení.Může sdružení touto formou pokračovat i v roce 2019?
Hlášení závadného obsahu

Veruna
23. 1. 2019 14:42:45
Dobrý den. Prosím vás o radu. Jsme společnost/dříve sdružení /2 fyzických osob.Toto sdružení jsme s bratrem převzali po smrti rodičů, jako dědictví 50% a 50%. Daňovou evidenci vede bratr za celou společnost. Příjmy i výdaje rozdělujeme na polovinu. Oba jsme registrováni k DPH.
doposud jsme vykazovali DPH na jednoho z účastníků ,který vede evidenci, druhý podával nulové hlášení. Jak musíme postupovat v roce 2019?
Hlášení závadného obsahu

Soňa Strnadová
3. 1. 2019 14:13:13
sdružení
Hlášení závadného obsahu

Bareš
29. 12. 2018 17:41:57
Dobrý den,jsme sdružení tří fyzických osob.Danová evidence a DPH vykazuje jeden z účastníků,který vede evidenci a ostatní dva podávají nulová hlášení.Může sdružení touto formou pokračovat i v roce 2019?
Hlášení závadného obsahu

Zdenka Škaredová
27. 12. 2018 8:59:26
Dobrý den. Prosím vás o radu. Jsme společnost/dříve sdružení /2 fyzických osob.Daňovou evidenci vede jeden z účastníků za celou společnost. Příjmy i výdaje rozdělujeme na polovinu. Oba jsme registrováni k DPH.
doposud jsme vykazovali DPH na jednoho z účastníků ,který vede evidenci, druhý podával nulové hlášení. Jak musíme postupovat v roce 2019 z hlediska DPH?
Hlášení závadného obsahu

Renata Horáková
Uživatel POHODA
15. 10. 2018 11:57:38
Dobrý den,jak by mělo probíhat vyrovnání dvou společníků (poměr 50:50) u příjmů a výdajů? GFŘ doporučuje,aby jeden společník vystavil fakturu zákazníkovi a v ten samý den vystavil fakturu i druhý společník prvnímu společníkovi v daném poměru. To je celkem jasné. Ale jak máme postupovat při výdajích??? GFŘ zase doporučuje,aby bylo vyrovnání mezi společníky v daném poměru na každý doklad. Ale to se upapírujeme. Dalo by se to shrnout např. měsíčně???? Děkuji moc!!
Hlášení závadného obsahu

Ing.
16. 8. 2018 12:57:37
ukončení sdružení k 31.12.2018 - jak postupovat
Hlášení závadného obsahu

Brožová Naďa
17. 4. 2018 12:33:55
Hezký den, prosím o radu - jsme Sdružení 2 osob a údajně v roce 2018 dochází ke změně. Prosím o radu, jak postupovat, případně kam se obrátit. Děkuji za pomoc. |Brožová N.
Hlášení závadného obsahu

Kateřina Ferdinandová
Uživatel POHODA
10. 2. 2018 9:29:57
dobrý den, prosím, jak to bude s DPH u ukončení sdružení k 6.1.2018 a dokladech obdržených po tomto datu? Může si uplatnit původní druhý účastník sdružení to DPH, i když je doklad napsán na původní DIČ. Ten účastník s původním DIČ totiž zrušil živnost... A do kdy, prosím, musí podat přiznání k dani?
Hlášení závadného obsahu

Jindra
12. 12. 2017 10:47:17
Dobrý den, mám sdružení (otec, matka a syn) K 31.12.17 se rozhodli činnost sdružení ukončit. Fakticky veškerý majetek, jak movitý tak nemovitý, který měl ve vlastnictví při zahájení sdružení před 15 lety otec, daroval darovací smlouvou synovi. Jak správně provést ukončení sdružení? Syn bude pokračovat v činnosti, ale už jako OSVČ samostatně a rodiče budou jeho spolupracujícími osobami (žijí ve společnéí domácnosti). Jak to bude s vypořádáním DPH? Děkuji za pomoc
Hlášení závadného obsahu

Dáša
25. 11. 2017 12:33:23
I já bych pořebovala radu, jak řešit sdružení v roce 2018, co vše se musí změnit??
Hlášení závadného obsahu

Honza
21. 10. 2017 10:11:02
Prosím o radu jak to bude se sdružením podnikatelů od ledna 2018.Můžeme fungovat v jedné provozovně na skupinovou registraci dph? nebo jinak?
Hlášení závadného obsahu

Eva
21. 3. 2017 12:08:12
Dobrý den, prosím o radu, zda v případě sdružení dvou
fyzických osob je možné uplatňovat paušální výdaje
na dopravu na max. 3 auta dohromady za celé sdružení,
nebo na každého účastníka zvlášť, takže 3+3 auta?
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Marie
20. 3. 2017 13:11:36
Musím založení společnosti někam hlásit? FÚ apod.? Děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

Jenda
14. 3. 2017 13:38:32
Dobrý den, pokud při ukončení sdružení je podíl na jednotlivě určené movité věci pořízené za doby trvání sdružení prodán účastníkem A – otcem, který končí s podnikáním účastníkovi B synovi a účastník A odvede z prodávaného podílu DPH, a účastník B si DPH z tohoto podílu nechá vrátit, jak by účastník B dodaňoval zmíněnou věc, kdyby ukončil registraci DPH před ukončením lhůty 5 let pro dodanění DPH? Od pořízení zmíněné věci za doby trvání sdružení k datu ukončení sdružení uplynulo již více než 5 let. Dodaňoval by B jen podíl na dané věci, který přikoupil při ukončení sdružení, nebo by musel dodaňoval i podíl, který vlastnil již ve sdružení? Jak by se musela stanovit cena pro výpočet základu daně pro dodanění? Jak by se musela stanovit cena pro odvod DPH při prodeji účastníkem A účastníkovi B při ukončení sdružení? Uvedená věc je momentálně porouchaná a bez dalších investic do opravy není plně použitelná.

Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

Helena
3. 3. 2017 8:57:40
jurasek: Ve sdružení pořizujeme vše "na jednu hromadu", tedy společně. Z pohledu daně, SP, ZP bych tedy tuto koupi zahrnula do společné části a použití vlastních prostředků bych se snažila zohlednit změnou spoluvlastnického podílu.
Hlášení závadného obsahu

Helena
3. 3. 2017 8:55:54
P.M.: Nemáte příjmy z prodeje výrobků, ty má manželka, neregistrujete se k EET, alespoň tak jsme to vyřešili v našem "sdružení".
Hlášení závadného obsahu

P.M.
22. 2. 2017 9:22:16
Dobrý den, jak je to se společností a EET? DPH a následující povinnosti vypořádává manželka, já jako druhý společník podáván nulové DP. Certifikační údaje k EET si vyzvedla manželka, protože prodej výrobků probíhá jejím jménem. Jaké povinnosti k EET mám já jako druhý společník? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

jurasek
15. 2. 2017 10:20:06
Dobrý den, pokud účastník dvoučlenného sdružení pořídí individuálně určenou věc pro podnikání ve sdružení jen ze svých osobních prostředků, ale za doby trvání sdružení a má příjmy jen z činnosti sdružení, zůstává věc pro účely daní jenom jeho, nebo přechází do spoluvlastnictví obou účastníků sdružení?
Hlášení závadného obsahu

M.S.
4. 1. 2017 20:58:44
Sdruženi
Hlášení závadného obsahu

Olina
23. 3. 2016 16:51:29
Dobrý den, zajímalo by mě zda mohou mít společníci společnosti různá zdaňovací období na DPH v případě, ze druhý společník samostatně nic nedělá a podává tedy pouze nulová DPH. Může se po dvou letech stát čtvrtletním plátcem ?
Hlášení závadného obsahu

Helena
13. 3. 2016 14:35:20
Dobrý den, váhám, jak vyplnit v příloze č. 1 tabulku D (údaje o majetku společnosti) v případě společnosti 3 společníků. Zda pro všechny uvedu stejné údaje, nebo vše dělím dohodnutým poměrem, nebo uvedu pro jednoho společníka celkové údaje za společnost a u ostatních už pak uvádím nulu? Děkuji za pomoc
Hlášení závadného obsahu

terina
17. 12. 2015 12:21:37
Děkuji sa názor, moc jste mi pomohla. Přeji krásné Vánoce :-)
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Chytry-obchod.cz
Specialista na čističky vzduchu, klimatizace, odvlhčovače vzduchu.
www.chytry-obchod.cz

PNEUKOMPLET s.r.o.
Velkoobchod a maloobchod pneumatik včetně příslušenství.
www.pneukomplet.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,12 Kč
-0,040 Kč
22,19 Kč
-0,009 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 12.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru