Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak si zařídit registraci k daním na finančním úřadě?


Ladislav Kandler, DiS.
20. 2. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Jakou mají podnikatelé daňovou registrační povinnost vůči finančnímu úřadu v začátku a v průběhu podnikání? K jakým daním je registrace povinná a k jakým dobrovolná? Jak správně postupovat a na co nezapomenout, vám poradí tento článek.


 
V jednom z minulých článků (viz Jak si zařídit živnostenské oprávnění nebo koncesi?) jsme se zaměřili na oblast zahájení živnostenského podnikání a jak požádat o registraci na živnostenském úřadě. Krok za krokem jsme si prošli Jednotný registrační formulář, který si buď můžeme vyplnit sami doma, nebo na živnostenském úřadě.
 
Možná vás však napadla otázka: „Mám nějakou daňovou registrační povinnost vůči finančnímu úřadu i v průběhu podnikání? A pokud ano, jak mám postupovat a na co nezapomenout? A ke kterým daním mám povinnost se registrovat a které jsou dobrovolné?“ Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v našem dnešním článku.

Zákonem stanovená povinnost pro všechny typy daní

Obecně závazná povinnost k registraci pro jakýkoliv typ daní vychází z daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.). V § 125, uvedeném jako vznik registrační povinnosti, je uvedeno, že „registrační povinnost vzniká daňovému subjektu, kterému vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani“.
 
Na první pohled možná složitě řečeno, ale vědu v tom není třeba hledat. Pro jednotlivé typy daní existují totiž jiné podmínky a povinnosti, kdy a jak se registrovat. Následně si ukážeme, jak je to s registrací daně z příjmů fyzických osob, tedy něčeho, co se týká těch, kteří zahajují své podnikání. V našem článku se zaměříme na ty nejběžnější typy daní, se kterými se jakožto OSVČ můžete setkat.

Registrace k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)

Začneme tak říkajíc od lesa. Registrace k DPFO patří mezi povinné registrace drtivé většiny OSVČ. To, zda nám na konci zdaňovacího období vznikne daňová povinnost či nikoliv, nehraje žádnou roli. Pokud splňujeme zákonné podmínky při zahájení podnikání, registrace k této dani je nutná v každém případě.
 
Co to znamená v praxi? Stručně řečeno, z vypočteného základu daně (a po uplatnění slev) uhradíte 15 % na účet finančního úřadu. Tato povinnost vzniká jednou ročně. V případě, že jste překročili určitou výši daňové povinnosti, budou vám stanoveny zálohy, které hradíte v průběhu kalendářního roku. Touto oblastí se však zabývat nebudeme, to pouze na okraj.
 
Abychom si to podložili i legislativně, je potřeba vzít do ruky zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Nalistujeme část pátou, která je uvedena nadpisem Registrace. A hned § 39 je nazván Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Z odst. 1 vyplývá, že poplatník daně z příjmů fyzických osob uvedený v § 2 odst. 2 (tj. daňový rezident) je povinen podat přihlášku k registraci k DPFO u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, ve kterém započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo přijal příjem ze samostatné činnosti.
 
Registraci je tedy potřeba provést poté, co k tomu vznikl dle předchozího odstavce důvod. Většinou je možné ji provést již na živnostenském úřadě, kde s vámi odpovědný pracovník tuto registraci provede. Této možnosti lze však využít pouze v případě, že nemáte ze zákona uloženou povinnost podávat takováto podání svému správci daně v elektronické podobě.

Přihláška k registraci pro fyzické osoby

Nejběžnějším způsobem, jak provést registraci k DPFO, je formulář Přihláška k registraci pro fyzické osoby, a to jak prostřednictvím živnostenského úřadu, tak i samostatně. Pokud se rozhodnete k registraci sami bez přičinění živnostenského úřadu nebo nemáte jinou možnost, k usnadnění práce přispívá nástroj v podobě možnosti vyplnit tento formulář přes daňový portál v sekci Elektronická podání pro finanční správu.
 
Takto vyplněnou přihlášku můžete uložit k odeslání přes datovou schránku, odeslat za pomocí elektronického podpisu či jen uložit a vytisknout a podat na finanční úřad.
 
U tohoto formuláře se však blíže zastavíme. Jedná se o klíčový tiskopis, na základě kterého se provádí registrace i k dalším daním, a to k:
  • dani silniční,

  • dani z příjmů ze závislé činnosti (včetně tzv. „srážkové daně“, zajišťující daně z příjmů).
 
Pokud se rozhodnete tento formulář vyplnit sami, níže uvádíme stručný popis formuláře včetně uvedení postupů, co a kam zaznamenat a na co nezapomenout.

Na který finanční úřad se registrovat?

Byť se zdá otázka jako příliš jednoduchá, často se již na samotném počátku vyplňování může chybovat. Dopředu se tedy informujte, pod který finanční úřad spadáte. Obecně platí, že místní příslušnost správce daně neboli finančního úřadu se řídí u fyzické osoby bydlištěm v České republice, jinak místem, kde se převážně zdržuje. Bydlištěm se pak dá rozumět místo trvalého pobytu.
 
V případě, že nelze místní příslušnost tímto způsobem určit, pak se bere v úvahu to, kde je umístěna stálá provozovna, případně další aspekty.

Jednotlivé řádky formuláře

Dalším úskalím při vyplňování může být položka „Daňové identifikační číslo“ (DIČ). Zde platí, že se při prvotní registraci nevyplňuje. Tento údaj si doplní finanční úřad a vám toto DIČ následně uvede v Potvrzení o registraci. V současné době je DIČ tvořeno kódem „CZ“ a následuje rodné číslo bez lomítek.
 
Řádek 02 – tato oblast je důležitá, protože zde určujete, ke kterému typu daně si jako poplatníci přejete registrovat. Je na místě upozornit na to, že je nutné vepsat do příslušných polí slovo „ano“ u daní, ke kterým se prostřednictvím této přihlášky chcete zaregistrovat a „ne“ napíšete u ostatních zde uvedených daní. U daně silniční a daně z příjmů ze závislé činnosti, srážkové daně a daně z příjmů zajišťující daň z příjmů nezapomeňte také na vyplnění data, odkdy vám vznikla povinnost být k této dani dle platné legislativy registrovaný.
 
Řádky 03 až 10 – tato část slouží k vyplnění vašich identifikačních údajů, jako je jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo apod. Pokud máte zřízenou datovou schránku, vyplňte do patřičné kolonky její identifikátor, jinak pole nechte volné.
 
Řádek 11 Datum počátku výkonu činnosti, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo datum, ke kterému přijal daňový subjekt příjem ze samostatné činnosti – v této sekci je nutné uvést zahájení vykonávání činnosti, která je zdrojem příjmů, nebo datum přijetí příjmů ze samostatné činnosti podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Přitom platí, že datum získání oprávnění nebo povolení k činnosti není rozhodující. Nezohledňují se zde příjmy, jež nejsou předmětem daně, dále pak příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozené, příjmy, z nichž se daň vybírá srážkou podle zvláštní sazby daně a příjmy z nájmu dle § 9 ZDP. Daňový nerezident uvede zahájení vykonávání této činnosti na území ČR nebo datum přijetí výše uvedeného příjmu ze zdrojů na území ČR.
 
Řádek 12 Oprávnění k podnikání – pokud vám již bylo přiděleno IČ, vyplňte jej do příslušné kolonky. Dále v případě, že vám bylo oprávnění k podnikání vydáno v ČR, je nutné vyplnit slovo „ano“. Pokud bylo vydáno mimo území ČR, vyplňte „ne“ a přiložte jej jako přílohu.
 
Řádek 13 Sídlo – i když se může zdát, že tato kolonka nepřináší žádná výrazná rizika k uvedení nesprávných údajů, věnujte této části bedlivou pozornost. Je nutné držet se těchto dvou základních bodů:
  • Pokud se sídlo firmy nachází na stejné adrese jako místo trvalého pobytu, pak vyplníte „ano“ do políčka „shodné s adresou místa pobytu“. V takovém případě nemusíte body 13 a) až c) vyplňovat.

  • V případě, že zahraniční osoba v souladu s § 22 odst. 2 ZDP zřídila na území České republiky stálou provozovnu, vyplní v tomto bodě a) až c) adresu této stálé provozovny.
 
Řádek 14 Organizační složky obchodního závodu – ve třech krocích postupně (v závislosti na tom, které údaje se vás konkrétně týkají) vyplníte:
  1. počet odštěpných závodů – na zvláštní příloze tiskopisu je pak nutné vypsat pro každý odštěpný závod vnitřní pořadové organizační číslo, pokud je přiděleno, dále IČ, pokud došlo k jeho přidělení, a jeho název. Nesmí chybět ani jeho přesná adresa, telefon a e-mail.

  2. v další části nezapomeňte vyplnit také počet provozoven – nevyplňujte tu, jež byla uvedena už v řádku 13 jako sídlo, a to v souladu s § 503 odst. 1 občanského zákoníku a § 17 živnostenského zákona. Opět platí, že na zvláštní přílohu tiskopisu je nutné uvést za takovouto provozovnu vnitřní pořadové organizační číslo, pokud je k dispozici, její název, adresu, telefonní spojení, e-mailovou adresu a IČ. Tuto zvláštní přílohu není nutné vyplnit pro provozovny podle § 17 živnostenského zákona.

  3. neméně důležité je vyplnit počet plátcových pokladen, které byly zaregistrovány u všech místně příslušných správců daně (finančních úřadů).
 
Řádek 14 Čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb – opět se v této části můžeme dopustit té chyby, že uvedeme pouze jedno číslo účtu. Nicméně je nutné pamatovat na to, že se mají vyplnit všechna čísla účtů, na nichž jsou soustředěny prostředky z vaší podnikatelské činnosti. V poli ID banky se vyplňuje typ identifikace banky, tj. např. BIC, FW, SC.
 
Řádky 15 až 20 by neměly představovat žádný větší zádrhel a vyplníte je dle potřeby, a v případě, že se vás jednotlivé položky týkají.
 
Na závěr nezapomeňte formulář podepsat. Pokud někoho zplnomocníte k zastupování, je nutné také vyplnit jeho identifikační údaje a zajistit, aby jeho plná moc, případně jiný závazný dokument, měl finanční úřad k dispozici. Postup vyplnění a vysvětlení jednotlivých položek odpovídá formuláři s označením „MFin 5101 – vzor č. 19“.

Registrace k DPH

Zároveň je nutné připomenout jednu novinku. V minulosti bylo možné se pomocí formuláře Přihláška k registraci pro fyzické osoby také registrovat k DPH a k tomu připojit ještě formulář Přihláška k registraci k DPH. Nicméně v současné době již tento formulář možnost registrace k DPH nenabízí a proto, abyste se stali registrovanými plátci DPH, postačí vyplnit pouze samostatný formulář Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty.

Povinné, nebo dobrovolné?

Jak jsme si ukázali, registrace k DPFO je pro drtivou většinu poplatníků povinná. A jak je to s ostatními daněmi – silniční daň, DPH nebo jako plátci daně z příjmů ze závislé činnosti? K této otázce mě napadá výrok z jednoho oblíbeného českého filmu: „Formuluj přesně.“ Ano, i v tomto případě je nutné dobře zformulovat otázku. Co se tedy myslí pod pojmem povinný a dobrovolný?
 
Pro každý typ daní totiž existují zákonem předepsané povinnosti, kdy je nutné se k těmto daním zaregistrovat. V případě, že předmětný zákon např. říká, pokud překročíte limit, pokud používáte vozidlo k podnikání, pokud zaměstnáváte jakožto zaměstnavatel zaměstnance apod., pak nemáte na výběr – musíte se k předmětným daním zaregistrovat.
 
Je tedy nutné hlídat si své povinnosti i v průběhu podnikání. Lehce se např. může stát, že překročíte limit obratu stanovený zákonem o DPH. S tím je vždy nutně spojená registrace na finančním úřadě jako plátce DPH.
 
Nebo se v průběhu podnikání rozhodnete, že zaměstnáte studenty, brigádníky nebo běžné zaměstnance. I v takových případech je nutné splnit svou registrační povinnost, a to nejen vůči finančnímu úřadu.
 
Na tomto místě je důležité krátce připomenout, že i kdybyste zaměstnali jednoho brigádníka ročně na pár hodin měsíčně na dohodu o provedení práce, jste povinni se registrovat jakožto plátci daně z příjmů ze závislé činnosti, příp. srážkové daně.
 
Anebo například začnete své vozidlo používat k podnikání. V takovém případě se musíte registrovat k silniční dani.
 
Pokud se však ptáte, zda je povinné zaregistrovat se ke všem těmto daním automaticky při zahájení podnikání, pak odpověď zní, že nikoliv. Samozřejmě zákon o DPH např. umožňuje registrovat se od začátku svého podnikání, nebo kdykoliv v jeho průběhu, jakožto dobrovolný plátce DPH. K tomu žádnou podmínku splňovat nepotřebujete – zkrátka jste se rozhodli, že se k určitému datu stanete plátci DPH, tak podáte přihlášku dle výše uvedeného a počkáte na potvrzení ze strany finančního úřadu.

Před vyplněním se informujte

Pokud si nejste čímkoliv jistí, ještě než požádáte o registraci jakožto plátci některé z uvedených (nebo i jiných) daní, dobře se dopředu informujte. Nespoléhejte se však na radu „jednoho z mnoha“, ale ověřte si pečlivě každý krok u někoho, o kom víte, že dané oblasti dobře rozumí a to, co řekne, dokáže opřít o konkrétní zákonné ustanovení a nejlépe i přímo v zákoně ukázat. Po podání přihlášky k registraci často nejde takovýto krok vzít zpět a můžete se tak dostat do nepříjemných situací.
 
Na druhou stranu se vyplnění jednotlivých formulářů nebojte, není to tak složité, jak to může na první pohled vypadat. Rozhodně nezapomeňte při vyplňování použít pokyny či interaktivní nápovědy k formulářům. Dokážou zodpovědět mnoho dotazů a vy tak budete mít téměř jistotu, že vaše registrace proběhne úspěšně.
 
 
Související článek:
Jak si zařídit živnostenské oprávnění nebo koncesi?
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jirka
22. 4. 2018 15:18:18
Dobrý den,
jako vedlejší pracovní činnost mám OSVČ údržba zeleně, platí i pro mě registrace pracovníka na smlouvu DPP prosím jak se jmenuje formulář který musím vyplnit. vydělá si do 5000,-kč měsíčně. Dekuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Jarmila
25. 10. 2017 21:22:18
Dobrý den, česká firma podniká v zahraničí. Je nutná registrace v zahraničí nebo se jedná o příjmy ze zahraničí a registrace je pouze v ČR. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jiri Pavlik
10. 6. 2016 10:43:26
Jen pro uplnost, dodam info, ktere jsem se dnes dozvedel pri osobni navsteve FU v Frydku, kde jsem podaval "prihlasku k registraci". Jelikoz mam Datovou schranku, prej musim podat JEN elektronicky. Takze jsem si ten vyplneny formular vzal domu, a musel vyplnovat znova, pred www.daneElektronicky.cz.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
14. 4. 2016 10:29:36
ing. Zajác Petr:
Dobrý den, výplata podpory v nezaměstnanosti se pozastaví po dobu trvání brigády. Lze si vydělat max. polovinu minimální mzdy (pro rok 2016 je to 4.950 Kč), aby uchazeč zůstal stále v evidenci ÚP.

Více informací naleznete v článku Evidence na úřadu práce a nekolidující zaměstnání na Portálu POHODA: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/evidence-na-uradu-prace-a-nekolidujici-zamestnani/
Hlášení závadného obsahu

ing. Zajác Petr
14. 4. 2016 9:36:40
Na dohodu o provedení práce budu přihlašovat dělníka, který je na UP a zatím ještě pobírá podporu v nezaměstnanosti. Kolik mu mohu zaplatit, aby nepřišel o podporu? Je to půlka min. mzdy ?
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

jana
22. 2. 2016 9:25:49
dobrý den jaký je rozdíl na registraci sro srážková daaň PO a srážková daň FO
Hlášení závadného obsahu

martin
30. 9. 2015 17:40:47
Dobrý den, jenom bych se chtěl zeptat, kdy se mám přihlásit ke srážkové dani... jedná se mi o to, že jsem OSVČ a chci kamaráa na dpč. Pokud jsem to správně pochopil, při výdělku 2499,- měs a nepřesáhnutí 20 hodin týdně budu z jeho výdělku odvádět 15% daň na FÚ každý měsíc? žádné jiné povinnosti? pokud bude na ÚP soc. a zdrav. neplatím?
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ÚČETNICTVÍ UMB s.r.o.
Vedení účetnictví, mzdy, správa pohledávek, daňové poradenství.
www.umb.cz

Daňový poradce - Písek
Daňové poradenství, vedení účetnictví i daňové evidence.
www.danovyporadcepisek.com

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru