Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Splácení peněžních a nepeněžních vkladů v s. r. o.


Ing. Michal Kadlec
8. 9. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Základním kapitálem obchodní korporace je souhrn všech vkladů, a to jak peněžitých, tak nepeněžitých.

Foto: 123RF

 

Základním kapitálem obchodní korporace je souhrn všech vkladů. Základní kapitál při založení společnosti s ručením omezeným můžeme splatit jak penězi, tak i nepeněžitými vklady. Ukažme si, jak to funguje.


 
Základním kapitálem obchodní korporace je souhrn všech vkladů (jak peněžitých, tak nepeněžitých). Minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným („s. r. o.“) je 1 Kč na jednoho zakladatele. Základní kapitál lze samozřejmě i zvýšit nebo snížit. Údaj o základním kapitálu obsahuje společenská smlouva/zakladatelská listina.

Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. Předmětem vkladu je věc, kterou se společník nebo budoucí společník (vkladatel) zavazuje vložit do s. r. o. za účelem nabytí účasti v ní. Tuto vkladovou povinnost lze splnit splacením v penězích (peněžní vklad) nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (nepeněžitý vklad).

Podíl společníka v s. r. o. se pak určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu (ledaže společenská smlouva určí jinak).

Peněžitý vklad do základního kapitálu

Peněžitý vklad se splácí na zvláštní účet u banky, který k tomuto účelu zřídí správce vkladů.

Od 1. 1. 2021 u peněžitých vkladů, jejichž souhrnná výše nepřekročí částku 20 000 Kč, může být tento vklad splacen i jiným způsobem než vkladem na zvláštní účet u banky (např. vkladem hotovosti správci vkladů).

Než je podán návrh na zápis s. r. o. do obchodního rejstříku, je třeba splatit na každý peněžitý vklad nejméně 30 % jeho vkladové povinnosti. Zbylých 70 % je třeba splatit do 5 let od vzniku s. r. o., ledaže by společenská smlouva stanovila lhůtu kratší. Soud může s. r. o. po jejím vzniku prohlásit i bez návrhu za neplatnou, pokud nebyla dodržena ustanovení o výši nejnižšího splacení základního kapitálu.

Nepeněžitý vklad do základního kapitálu

Předmětem nepeněžitého vkladu je jakákoliv věc, ovšem musí být ocenitelná penězi. Naopak nepeněžitým vkladem nesmí být práce ani služby a ani pohledávka společníka s. r. o. za touto společností.

Ocenění nepeněžitého vkladu musí být provedeno znalcem. Znalecký posudek musí být vyhotoven nestranně a nezávisle na tom, pro koho nebo v čí prospěch je vypracován. Seznam znalců spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Znalce vybírají zakladatelé (neurčuje jej již soud jako v minulosti). Posudek znalce kromě ocenění vkladu obsahuje alespoň popis nepeněžního vkladu, použité metody ocenění a odůvodnění, jak znalec k danému ocenění došel. Znalecký posudek se ukládá do sbírky listin.

Ocenění tohoto vkladu se pak uvádí ve společenské smlouvě, která taky obsahuje popis tohoto vkladu, a údaj o jeho ocenění a částku, která se započítává na emisní kurz, a také určení osoby znalce. Tyto údaje může společenská smlouva obsahovat pouze dočasně a po vzniku s. r. o. a splacení vkladů je možné tyto údaje vypustit. Toto rozhodnutí může společenská smlouva svěřit do působnosti jednatele a není považováno za rozhodnutí o změně společenské smlouvy.

Ocenění vkladu v penězích se pak promítá do výše vkladu společníka. Ocenění nesmí být nižší, než by byla hodnota vkladu. Pokud by bylo ocenění znalcem vyšší, než je vkladová povinnost společníka, rozdíl by představoval vkladové ážio. Společenská smlouva nebo rozhodnutí valné hromady může určit, že se tento rozdíl (nebo jeho část) vrátí vkladateli nebo se použije se souhlasem společníka na tvorbu rezervního fondu.

Nepeněžitý vklad musí být do s. r. o. vnesen ještě před jejím vznikem (tedy před podáním návrhu na zápis s. r. o. do obchodního rejstříku). Takovýto vklad po přijetí spravuje správce vkladu.

Movité věci se správci předají (pokud společenská smlouva nestanoví jinak). Není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu.

Nemovité věci zapisované v katastru nemovitostí se převádí písemným prohlášením s ověřeným podpisem, které je podkladem pro zápis vlastnictví s. r. o. k nemovitosti do katastru nemovitostí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pro daň z příjmů využívejte nové formuláře

14. 10. 2021 | Od 14. září platí nové formuláře pro daň z příjmů. Konkrétně se jedná o formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro zdaňovací období, které začalo 1. ledna 2021 a skončilo 13. září 2021, je možné použít i staré formuláře, pro zdaňovací období, které skončí až po 13. září, je nutné použít formulář nový.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ú.D.P. Olomouc s.r.o.
Účetní a daňová kancelář
www.udpol.cz

Ing. Ivan Novák
Vedení účetnictví v programu Pohoda
www.du-fintil.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2021 Přiznání DPH (za září 2021)
25. 10. 2021 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Souhrnné hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Kontrolní hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,41 Kč
0,020 Kč
21,90 Kč
0,014 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru