Konstantní symboly

   
0004    platby za zboží (kromě plateb pod symbolem 10X, 80X)
0006    platby za zboží (kromě plateb pod symbolem 10X, 80X)
0008    platby za zboží (kromě plateb pod symbolem 10X, 80X)
0009    platby za zboží (kromě plateb pod symbolem 10X, 80X)
0024    platby za dodávky investiční povahy
0026    platby za dodávky investiční povahy
0028    platby za dodávky investiční povahy
0029    platby za dodávky investiční povahy
0034    prostředky na mzdy
0036    prostředky na mzdy
0038    prostředky na mzdy
0039    prostředky na mzdy
0054    penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
0056    penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
0058    penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
0059    penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
0064    převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady
0066    převody prostř.na mzdy a ostatní osobní náklady
0068    převody prostř.na mzdy a ostatní osobní náklady
0079    tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování
0102    platby za zemědělské výrobky
0104    platby za zemědělské výrobky
0106    platby za zemědělské výrobky
0108    platby za zemědělské výrobky
0109    platby za zemědělské výrobky
0114    odvody příspěvkových organizací
0116    odvody příspěvkových organizací
0117    odvody příspěvkových organizací
0118    odvody příspěvkových organizací
0119    odvody příspěvkových organizací
0134    srážky z mezd
0136    srážky z mezd
0137    srážky z mezd
0138    srážky z mezd
0139    srážky z mezd
0149    srážka daně z úroků
0154    hospodářsko-operativní výdaje
0156    hospodářsko-operativní výdaje
0158    hospodářsko-operativní výdaje
0159    hospodářsko-operativní výdaje
0164    splátky úvěrů a půjček
0168    splátky úvěrů a půjček
0169    splátky úvěrů a půjček
0179    tržby za poskytnuté služby
0254    platby v Kč určené k úhradám do zahraničí
0258    platby v Kč určené k úhradám do zahraničí
0279    vklady na účty zemědělských družstev
0302    platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X)
0304    platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X)
0306    platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X)
0308    platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X)
0309    platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X)
0354    hotovostní platba na poště
0358    hotovostní platba na poště
0379    ostatní příjmy
0402    platby za přepravné
0404    platby za přepravné
0406    platby za přepravné
0408    platby za přepravné
0409    platby za přepravné
0414    odvody vedlejších hospodářství
0416    odvody vedlejších hospodářství
0417    odvody vedlejších hospodářství
0418    odvody vedlejších hospodářství
0419    odvody vedlejších hospodářství
0459    hotovostní výplaty z účtů zemědělských družstev
0479    vrácené mzdy
0554    finanční platby ostatní
0556    finanční platby ostatní
0558    finanční platby ostatní
0559    finanční platby ostatní
0579    vrácené hotovosti na nákup
0854    přechodně poskytnuté půjčky
0856    přechodně poskytnuté půjčky
0858    přechodně poskytnuté půjčky
0859    přechodně poskytnuté půjčky
0934    dávky sociálního zabezpečení
0936    dávky sociálního zabezpečení
0938    dávky sociálního zabezpečení
0939    dávky sociálního zabezpečení
0959    dotace poštám
0964    ostatní převody
0966    ostatní převody
0968    ostatní převody
1144    běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
1146    běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
1147    běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
1148    běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
1149    běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
1314    místní poplatky
1316    místní poplatky
1317    místní poplatky
1318    místní poplatky
1319    místní poplatky
1379    vklady obyvatel
1514    převody prostředků účelově určených
1516    převody prostředků účelově určených
1517    převody prostředků účelově určených
1518    převody prostředků účelově určených
1519    převody prostředků účelově určených
1559    výplaty z vkladů obyvatelstva
1754    zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
1756    zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
1758    zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
1759    zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
1814    převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
1816    převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
1817    převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
1818    převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
1819    převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
1959    dotace bankám
1979    odvody pošt
2054    nákup cenných papírů
2056    nákup cenných papírů
2058    nákup cenných papírů
2059    nákup cenných papírů
2099    nákup cenných papírů
2144    platby doměrků
2146    platby doměrků
2147    platby doměrků
2148    platby doměrků
2149    platby doměrků
2514    příjmy z činnosti lékárenské služby
2516    příjmy z činnosti lékárenské služby
2517    příjmy z činnosti lékárenské služby
2518    příjmy z činnosti lékárenské služby
2519    příjmy z činnosti lékárenské služby
2554    úhrady pojistných plnění pojišťovnami
2556    úhrady pojistných plnění pojišťovnami
2558    úhrady pojistných plnění pojišťovnami
2559    úhrady pojistných plnění pojišťovnami
2614    příjmy od obyvatelstva
2616    příjmy od obyvatelstva
2617    příjmy od obyvatelstva
2618    příjmy od obyvatelstva
2619    příjmy od obyvatelstva
2699    devizové operace nákup
2714    příjmy od organizací
2716    příjmy od organizací
2717    příjmy od organizací
2718    příjmy od organizací
2719    příjmy od organizací
2979    odvody bank
3014    příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
3016    příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
3017    příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
3018    příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
3019    příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
3054    prodej cenných papírů
3056    prodej cenných papírů
3058    prodej cenných papírů
3059    prodej cenných papírů
3099    prodej cenných papírů
3144    platby příslušenství
3146    platby příslušenství
3147    platby příslušenství
3148    platby příslušenství
3149    platby příslušenství
3214    příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
3216    příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
3217    příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
3218    příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
3219    příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
3514    lázeňský poplatek
3516    lázeňský poplatek
3517    lázeňský poplatek
3518    lázeňský poplatek
3519    lázeňský poplatek
3552    platby penzijním fondům od zaměstnavatele
3554    platby pojistného pojišťovnám
3556    platby pojistného pojišťovnám
3558    platby pojistného pojišťovnám
3559    platby pojistného pojišťovnám
3614    pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
3616    pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
3617    pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
3618    pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
3619    pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
3699    devizové operace prodej
3714    sankční poplatky
3716    sankční poplatky
3717    sankční poplatky
3719    sankční poplatky
4054    proplacení výnosů z cenných papírů
4056    proplacení výnosů z cenných papírů
4058    proplacení výnosů z cenných papírů
4059    proplacení výnosů z cenných papírů
4099    proplacení výnosů z cenných papírů
4144    vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
4146    vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
4147    vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
4148    vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
4149    vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
4214    příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
4216    příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
4217    příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
4218    příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
4219    příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
4314    ostatní a nahodilé příjmy
4316    ostatní a nahodilé příjmy
4317    ostatní a nahodilé příjmy
4318    ostatní a nahodilé příjmy
4319    ostatní a nahodilé příjmy
4514    příspěvky vedlejším hospodářstvím
4516    příspěvky vedlejším hospodářstvím
4517    příspěvky vedlejším hospodářstvím
4518    příspěvky vedlejším hospodářstvím
4519    příspěvky vedlejším hospodářstvím
4614    příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
4616    příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
4617    příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
4618    příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
4619    příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
4714    příspěvky občanským sdružením
4716    příspěvky občanským sdružením
4717    příspěvky občanským sdružením
4718    příspěvky občanským sdružením
4719    příspěvky občanským sdružením
4814    dotace církvím a náboženským společnostem
4816    dotace církvím a náboženským společnostem
4817    dotace církvím a náboženským společnostem
4818    dotace církvím a náboženským společnostem
4819    dotace církvím a náboženským společnostem
4914    příspěvky a dary mezinárodním organizacím
4916    příspěvky a dary mezinárodním organizacím
4917    příspěvky a dary mezinárodním organizacím
4918    příspěvky a dary mezinárodním organizacím
4919    příspěvky a dary mezinárodním organizacím
5014    dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
5016    dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
5017    dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
5018    dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
5019    dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
5144    převody prostředků mezi účty správců daní
5146    převody prostředků mezi účty správců daní
5147    převody prostředků mezi účty správců daní
5148    převody prostředků mezi účty správců daní
5149    převody prostředků mezi účty správců daní
5314    ostatní příspěvky
5316    ostatní příspěvky
5317    ostatní příspěvky
5318    ostatní příspěvky
5319    ostatní příspěvky
5514    dotace provozní
5516    dotace provozní
5517    dotace provozní
5518    dotace provozní
5519    dotace provozní
5614    dotace na investice
5616    dotace na investice
5617    dotace na investice
5618    dotace na investice
5619    dotace na investice
6144    silniční daň placená celnímu orgánu
6146    silniční daň placená celnímu orgánu
6147    silniční daň placená celnímu orgánu
6148    silniční daň placená celnímu orgánu
6149    silniční daň placená celnímu orgánu
6414    ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
6416    ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
6417    ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
6418    ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
6419    ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
7114    dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
7116    dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
7117    dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
7118    dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
7119    dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
7144    poplatky placené celnímu orgánu
7146    poplatky placené celnímu orgánu
7147    poplatky placené celnímu orgánu
7148    poplatky placené celnímu orgánu
7149    poplatky placené celnímu orgánu
7214    dotace okresním úřadům a obcím
7216    dotace okresním úřadům a obcím
7217    dotace okresním úřadům a obcím
7218    dotace okresním úřadům a obcím
7219    dotace okresním úřadům a obcím
7514    vztahy státního rozpočtu k bance
7516    vztahy státního rozpočtu k bance
7517    vztahy státního rozpočtu k bance
7518    vztahy státního rozpočtu k bance
7519    vztahy státního rozpočtu k bance
7614    dávky sociálního zabezpečení
7616    dávky sociálního zabezpečení
7617    dávky sociálního zabezpečení
7618    dávky sociálního zabezpečení
7619    dávky sociálního zabezpečení
7714    státní sociální podpora
7716    státní sociální podpora
7717    státní sociální podpora
7718    státní sociální podpora
7719    státní sociální podpora
8144    ostatní platby daní, poplatků a odvodů
8146    ostatní platby daní, poplatků a odvodů
8147    ostatní platby daní, poplatků a odvodů
8148    ostatní platby daní, poplatků a odvodů
8149    ostatní platby daní, poplatků a odvodů
9114    finanční zúčtování
9116    finanční zúčtování
9117    finanční zúčtování
9118    finanční zúčtování
9119    finanční zúčtování
9144    zrušené dávky placené celnímu orgánu
9146    zrušené dávky placené celnímu orgánu
9147    zrušené dávky placené celnímu orgánu
9148    zrušené dávky placené celnímu orgánu
9149    zrušené dávky placené celnímu orgánu
9617    vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě
9814    mimořádné odvody v průběhu roku
9816    mimořádné odvody v průběhu roku
9817    mimořádné odvody v průběhu roku
9818    mimořádné odvody v průběhu roku
9819    mimořádné odvody v průběhu roku
9914    účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
9916    účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
9917    účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
9918    účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
9919    účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy


Vytvořeno: 23. 3. 2012

Rychlé zprávy

Průměrná mzda pro rok 2024

26. 9. 2023 | Průměrná mzda bude v roce 2024 ve výši 43 967 Kč, částka vychází z údajů vyhlášených v nařízení vlády č. 286/2023 Sb. Průměrná mzda ovlivňuje mimo jiné výši záloh OSVČ, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (pro rok 2024 zůstává rozhodná částka 4 000 Kč), hranici pro uplatnění progresivní sazby daně nebo strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Účetnictví KM
Účetní služby pro podnikatele a střední firmy
www.uctokm.cz

TEMPO-českomoravská audit
Audit, účetní poradenství, oceňování podniků, movit. věcí
www.malimanek.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2023 Přiznání DPH (za září 2023)
25. 10. 2023 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Souhrnné hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Kontrolní hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,47 Kč
0,040 Kč
23,21 Kč
0,182 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.09.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru