Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Novely zákona o správě daní


Ing. Martin Děrgel
1. 2. 2010
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Jedním z nejméně známých daňových předpisů je zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Jde o tzv. procesní normu upravující postup daňových subjektů a správců daně v různých fázích daňového řízení. Najdeme zde například pravidla pro místní příslušnost k finančním úřadům, počítání lhůt, doručování písemností, provádění místních šetření a daňových kontrol.


 

V zákoně o správě daní a poplatků nechybí ani obecné lhůty pro podání daňových přiznání (nestanoví-li ovšem zvláštní, hmotně-právní daňový zákon jinak), všemožné daňové sankce, možnosti podávání dodatečných daňových přiznání, odvolání proti rozhodnutí správců daně nebo podávání žádostí o prominutí sankcí apod.

Novely schválené v roce 2009

Třebaže tento letitý právní předpis se 107 paragrafy má před sebou už jen necelý rok - bude totiž zrušen k 1. lednu 2011, kdy jej nahradí zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád s úctyhodnými 266 paragrafy – neustaly jeho četné novelizace.

Posledních šest novel schválených v roce 2009 shrnuje následující tabulka:

Pořadí Citace novely Změny Stručný popis hlavních změn Účinnost od
1 Zákon č. 7/2009 Sb. 1 Nepřevzaté zásilky do vlastních rukou lze po marném uplynutí lhůty vhodit do domovní schránky 1. 7. 2009
2 Zákon č. 41/2009 Sb. 3 Přeformulování trestných činů, u nichž je prolomena mlčenlivost správců daně, pro nový trestní zákoník 1. 1. 2010
3 Zákon č. 158/2009 Sb. 1 Prolomena mlčenlivost správců daně nově také vůči Energetickému regulačnímu úřadu 4. 7. 2009
4 Zákon č. 218/2009 Sb. 1 Nevyzvednutá písemnost do vlastních rukou se považuje za doručenou již 10. dnem od jejího uložení 1. 1. 2010
5 Zákon č. 285/2009 Sb. 6 Za den platby daně se považuje až den jejího připsání na účet správce daně, banky a kampeličky se nově nahrazují pojmem „poskytovatel platební služby“ 1. 11. 2009
6 Zákon č. 304/2009 Sb. 7 Odvolání proti doměrku daně po kontrole odkládá jeho splatnost, daň lze doměřit jen do tří let od konce daného roku, zefektivnění daňového zástavního práva 1. 1. 2010


Největší tři změny přinášené poslední ze zmíněných novel si stručně přiblížíme.

Odvolání proti doměřené dani má odkladný účinek 

Je-li podáno odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru, pak do konce roku 2009 platí, že odvolání nemá odkladný účinek, což prakticky znamená, že dodatečně doměřená daň je splatná a návazně i vykonatelná (i s pomocí donucovacích právních prostředků) bez ohledu na právní moc předmětného rozhodnutí správce daně, k němuž dojde až když proti němu nelze uplatnit žádný řádný opravný prostředek (zejména tedy odvolání).

Naproti tomu od 1. 1. 2010 odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru po provedené daňové kontrole bude mít odkladný účinek, takže doměřená daň bude splatná až na základě doručení zamítavého rozhodnutí odvolacího orgánu. Změna vychází z judikatury Nejvyššího správního soudu, podle níž je správce daně odpovědný za řádně a po právu zjištěný skutkový stav ve věci dodatečně stanovené daně.

Zkrácení lhůty pro doměření daně ze 4 na 3 roky

Do konce roku 2009 nelze daň vyměřit ani doměřit či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období:

  • v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo 
  • v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde současně byla povinnost daňové přiznání podat.

Od roku 2010 nelze daň vyměřit ani doměřit či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období:

  • v němž vznikla daňová povinnost, nebo
  • do tří let od vzniku daňové povinnosti u těch daní, které nemají zdaňovací období.

Beze změny i nadále zůstává, že byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl daňový subjekt o tomto úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit daň však lze nejpozději do deseti let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení, nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde byla současně povinnost daňové přiznání nebo hlášení podat.

Po 1. 1. 2010 proto již není možné doměřit např. daň z příjmů fyzických osob za rok 2006. Pokud ale v roce 2009 správce daně např. doměřil poplatníkovi daň za rok 2009, lze daň za rok 2006 doměřit i nadále, a to až do konce roku 2012, nejpozději však možnost doměrku za rok 2006 pomine s koncem roku 2017.

Zefektivnění daňového zástavního práva

Do konce roku 2009 byla úprava zástavního práva v daňovém řízení velmi stručná. Hlavní slabinou bylo, že zástavní právo vznikalo až nabytím právní moci rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva, čehož v řadě případů daňové subjekty zneužívaly a předmět zástavy urychleně prodali nebo darovali třetí osobě.

Od roku 2010 vzniká zástavní právo ihned doručením rozhodnutí o jeho zřízení daňovému dlužníkovi. Výjimky se týkají pouze nemovitostí a dalších věcí, o kterých jsou vedeny veřejné registry. K tomu je třeba přičíst podpůrný účinek nedávno zefektivněných pravidel pro doručování, kterému se již nelze jednoduše vyhnout. Protože tzv. fikce doručení nastává nejpozději desátým dnem od uložení nepřevzaté písemnosti, resp. od jejího doručení do tzv. datové schránky, má-li jí adresát zpřístupněnu.

Správce daně je navíc nově oprávněn pro účely zřízení zástavního práva vyzvat daňového dlužníka, aby předložil soupis svého majetku. Což lze považovat za první reálný a nenápadný projev tzv. majetkových přiznání. Za porušení této povinnosti může správce daně uložit pokutu teoreticky až dva miliony korun.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
DUSTRA s.r.o.
Účetní firma s mnohaletými zkušenostmi včetně zpracování daní a mezd.
email.cz

miklik.eu
Velkoobchod, maloobchod, e-shop kancelářskými, školními potřebami
www.miklik.eu

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,030 Kč
22,19 Kč
-0,068 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 11.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru