Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Povinnost zveřejňování smluv od 1. 7. 2016


JUDr. Vladimíra Knoblochová
29. 6. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Smlouvy bude nutné publikovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření.

Foto: Fotolia

 

Od 1. 7. 2016 musí být většina soukromoprávních smluv uzavřená mezi podnikateli a zákonem stanovenými subjekty založena do rejstříku smluv. Pokud se tak nestane, smlouva vůbec nenabude účinnosti a po třech měsících od uzavření pozbude platnosti.


 
Dne 1. 7. 2016 vstoupí v účinnost nový zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), podle kterého většina soukromoprávních smluv uzavřená mezi podnikateli a zákonem stanovenými subjekty (jak budou uvedeny níže) musí být založena do rejstříku smluv, který je veřejně přístupný.
 
Sankcí za nesplnění této povinnosti je, že smlouva vůbec nenabude účinnostipo třech měsících od svého uzavření pozbude své platnosti.

Povinné subjekty

V registru smluv budou povinně uveřejňovány písemné soukromoprávní smlouvy s hodnotou plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH, jejichž smluvní stranou je některá z osob taxativně uvedených v § 2 uvedeného zákona.
 
Mezi povinné osoby přitom patří zejména:
 • Česká republika (orgány státní správy),
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
 • státní příspěvkové organizace,
 • státní fondy,
 • veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • státní podniky nebo národní podniky,
 • zdravotní pojišťovny,
 • Český rozhlas nebo Česká televize apod. 
Patří sem také právnické osoby, v nichž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.
 
Výjimka byla udělena subjektům, které mají formu akciové společnosti a jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu – tato povinnost se tedy nebude vztahovat např. na společnost ČEZ, a.s.

Výjimky z uveřejnění

Prostřednictvím registru smluv se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Další výjimky jsou stanoveny v § 3 zákona o registru smluv a jen příkladem uvádím, že povinnost uveřejnění se nevztahuje např. na:
 • smlouvy s výší hodnoty jejího předmětu 50 000 Kč bez DPH nebo méně,
 • smlouvy, jejichž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky,
 • smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které jsou uveřejňovány podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
 • smlouvy, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast apod.
Zákon se však vztahuje i na smlouvy, které se řídí jiným než českým právem. Není tedy možné povinnost zveřejnění obejít tím, že si strany sjednají ve smlouvě volbu jiného než českého práva.

Jak se uveřejňuje?

Povinnost uveřejňování vstupuje v účinnost od 1. 7. 2016, tj. od tohoto data je nezbytné výše uvedené smlouvy zakládat do registru smluv. Povinnost uveřejnění se samozřejmě vztahuje i na dodatky ke smlouvám.
 
Povinný subjekt nebo smluvní strana smlouvy (tedy kterákoliv ze smluvních stran smlouvy) zašle správci registru smluv do jeho datové schránky datovou zprávu s elektronickým obrazem textového obsahu smlouvy společně s metadaty smlouvy, a to na elektronickém formuláři, který bude uveřejněn na Portálu veřejné správy (více informací k technickým otázkám registru smluv a metadatům naleznete na webu Ministerstva vnitra).
 
Smlouva a její metadata budou následně po doručení do datové schránky registru smluv bezodkladně automatizovaně uveřejněny v registru smluv. Text smlouvy, který bude v registru smluv uveřejňován, je možné a někdy i nutné před odesláním upravit (anonymizovat či znečitelnit) z důvodu ochrany osobních údajů, obchodního tajemství apod.

Smlouvy bude nutné publikovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. Zveřejnění je zdarma a povinně uveřejňované smlouvy budou od 1. 7. 2016 veřejně dostupné na Portálu veřejné správy.

Následky neuveřejnění

Následky neuveřejnění smlouvy nastanou až od 1. července 2017. Po tomto datu nabude každá smlouva, na kterou spadá povinnost jejího uveřejnění, účinnosti bez ohledu na vůli a dohodu smluvních stran nejdříve dnem zveřejnění v registru.
 
V případě, že smlouva nebude v registru smluv uveřejněna ani do tří měsíců od svého uzavření, nastává fikce, že je smlouva zrušena od počátku. Tato sankce je velmi přísná a ve smluvních vztazích tak může nastat doslova chaos, protože pokud strany nesplní svou povinnost, budou plnit na základě neúčinné či neplatné smlouvy a bude nutné vypořádávat vzniklé bezdůvodné obohacení.
 
Doporučujeme tedy dbát na plnění povinnosti uveřejnění a ve smlouvách, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění, sjednat, která strana tuto povinnost splní, včetně sankcí za případné nesplnění.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Petr
29. 3. 2018 11:19:19
bezúplatné převody majetku mezi OSS a státní příspěvkou organizací
Hlášení závadného obsahu

Milan Češpiva
15. 3. 2018 6:22:29
Jak je to v případě České televize, konkrétně s ohledem na vyjímky ?
Hlášení závadného obsahu

petra
28. 1. 2017 17:40:49
Odpovídá tady někdo na dotazy nebo jsou to jen monology do vzduchu?
Hlášení závadného obsahu

petra
24. 1. 2017 0:10:22
U kupní smlouvy mezi Městem a fyzickými osobami, Město zveřejnilo citlivé osobní údaje fyzických osob, rodné číslo, adresu, číslo úču? Je to přípustné?
Hlášení závadného obsahu

Adam
10. 1. 2017 17:12:02
Zveřejňují se prosím i kupní smlouvy na nemovitosti, např. když jsem koupil byt od města, má město povinnost zveřejnit tuto smlouvu? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Rudolf Fiala
20. 11. 2016 13:15:09
Od kdy budou mít povinnost malé obce do 2000 obyvatel zveřejňovat smlouvy nad 50 000,-Kč bez DPH.Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro „dohodáře“ schválil Senát

27. 7. 2020 | Lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, si budou moci požádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Novelu musí ještě podepsat prezident.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Daně a účetnictví Bulla
Daňové poradenství, účetnictví, mzdová evidence
www.bulla.cz

Eliška Kotrčová
daňová a účetní kancelář
www.ucto-kotrcova.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,22 Kč
-0,100 Kč
22,29 Kč
-0,164 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru