Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Předsmluvní odpovědnost – 2. díl


Mgr. Petr Otevřel
9. 3. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zejména u větších projektů je úspěch závislý na obou stranách. Nepodceňujte tedy samotné zadání ani analytickou část projektu.

Foto: 123RF

 

Minule jsme si vysvětlili obsah předsmluvní informační povinnosti, která v oblasti IT dopadá zejména na dodavatele řešení. Ve druhém díle se budeme naopak zabývat tím, že ani předsmluvní informační odpovědnost není neomezená.


 
V minulém díle jsme si vysvětlili obsah předsmluvní informační povinnosti, která v oblasti IT dopadá zejména na dodavatele IT řešení. Porušení informační povinnosti může vést až k odstoupení od smlouvy, přestože bylo dodáno řešení splňující technické parametry sjednané ve smlouvě.

Ve druhé části se budeme naopak zabývat tím, že ani předsmluvní informační odpovědnost není neomezená a nelze ji vykládat příliš extenzivně (rozsáhle – pozn. red.).

Kde jsou limity informační povinnosti?

Při výkladu předsmluvní informační povinnosti nelze zapomínat na pojem „odborník“ (viz první díl tohoto článku) a rovněž na pojem „slabší smluvní strana“. Slabší smluvní stranou může být také podnikatel ve vztahu vůči jinému podnikateli, který vůči němu „zneužil kvalitu odborníka“ k vytvoření nerovnovážného vztahu.

Je tedy zřejmé, že i při výkladu obsahu a rozsahu předsmluvní informační povinnosti bude hrát roli, nakolik vyrovnané či nevyrovnané je postavení smluvních stran.

Příklad: Omezení informační povinnosti

Objednatel jako žalobce objednal vytvoření a implementaci informačního systému určeného pro strojírenskou výrobu, přičemž měl zájem mimo jiné o vícejazyčnost informačního systému (protože provozuje řadu dceřiných společností po celém světě) a o variabilitu systému umožňujícího mu po zadání technických kritérií vyrábět na téže výrobní lince celou řadu dílů.

Zatímco první etapa byla provedena a převzata bez výhrad, během druhé etapy se projevila nespokojenost objednatele s vlastnostmi informačního systému. Objednatel měl výhrady zejména ke způsobu vyřešení vícejazyčnosti a také k omezené možnosti zapisovat nová zadání do informačního systému (objednatel tvrdil, že systém umožňuje zapisovat jen nedostatečný počet znaků). Termín předání systému byl opakovaně prodlužován, k předání však nedošlo.

Důvodem sporu byla právě ne zcela jasná a přesná specifikace některých vlastností systému, které si poté každá strana interpretovala jinak. Objednatel odstoupil od smlouvy a uplatnil nárok na náhradu škody a na vrácení dosud uhrazených zálohových plateb a také na náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s neúspěšnou implementací. A to především v důsledku vynaloženého času příslušných zaměstnanců, nákladů spojených s prováděním školení a také plateb, které musel objednatel uhradit poskytovateli stávajícího systému (který měl být nahrazen).

Soud prvního stupně žalobu v celém rozsahu zamítnul, protože podle něj objednatel jako žalobce neunesl důkazní břemeno a neprokázal, že by informační systém měl vady, tedy odchylky oproti vlastnostem, které byly sjednány ve smlouvě. Objednatel se proti rozhodnutí odvolal a zdůraznil, že podle něj implementovaný systém vadný je, přičemž žalovaný dodavatel je povinen jako odborník dodat informační systém v takové podobě, která vyhovuje potřebám objednatele, i když některé vlastnosti nebyly výslovně sjednány.

Soud druhého stupně však potvrdil rozhodnutí prvoinstančního soudu, takže žaloba byla pravomocně v plném rozsahu zamítnuta. Soud jednak konstatoval, že žalobce neprokázal, že dodaný informační systém má vady ve smyslu odchylek oproti vlastnostem sjednaným ve smlouvě. Dále odvolací soud zdůraznil, že v daném případě neshledal ani porušení informační povinnosti ze strany dodavatele.

Podle odvolacího soudu je především úkolem objednatele sestavit požadavky a cílový stav informačního systému, který má být dodán. Dodavatel přitom vyvinul součinnost, komunikoval s objednatelem a řešil jeho mnohdy až dodatečné požadavky.

Soud pak uvedl, že při posouzení rozsahu informační povinnosti je třeba zohlednit také to, jaké postavení má objednatel vůči dodavateli. V daném případě se jednalo o objednatele – žalobce, který disponuje vlastním IT oddělením a rovněž rozsáhlými zkušenostmi s užíváním obdobného informačního systému jiného výrobce. Nemá sice postavení odborníka, ale má postavení „laika zkušeného v oblasti IT“, od něhož může dodavatel oprávněně očekávat přesné zadání (OLG Köln).


Jak vyplývá ze shora uvedeného rozhodnutí, jinak by měl soud posuzovat povinnosti dodavatele IT řešení vůči nadnárodní společnosti, která disponuje vlastním IT oddělením a využívá nebo může využívat externí poradce, a jinak vůči malé společnosti, která nedisponuje takovými možnostmi.

Svoji roli hraje i úprava součinnosti objednatele. Je-li ve smlouvě stanovena rozsáhlá součinnost a informační povinnost objednatele, může v případě sporu dodavatel poukázat na skutečnost, že vycházel z informací a podkladů objednatele a oprávněně očekával, že mu budou určité skutečnosti či specifikace sděleny včas. Pak bude mít objednatel mnohem nižší šanci odmítat plnění s odkazem na nesplnění předsmluvní informační povinnosti, protože podle smlouvy byl během projektu sám povinen spolupůsobit na specifikaci finální podoby řešení.

To platí zejména v případech, kdy se jedná o dodávku a implementaci složitějších řešení, kdy samotné smluvní strany předpokládají upřesňování specifikace nebo vypracování analýzy.

Spíše na okraj uvádím, že předsmluvní informační povinnost dodavatele se neuplatní v oblasti veřejných zakázek, kdy je „pánem smlouvy“ zadavatel (objednatel), který navíc disponuje týmy profesionálů, zkušenostmi i dostatečnými prostředky nezbytnými k zajištění případných externích poradců.

Doporučení pro smluvní praxi

Výše uvedené rozhodnutí velice dobře reflektuje fakt, že zejména u větších projektů je úspěch závislý na obou stranách. A také na tom, jakým způsobem jsou kontraktace i samotný projekt vedeny. Toto si v praxi často objednatelé neuvědomují a podceňují počáteční fázi, ať už samotné zadání, nebo analytickou část projektu. Přitom právě v rámci analýzy mají smluvní strany jedinečnou možnost upřesnit obecné cíle i konkrétní technickou specifikaci, a především si vysvětlit řadu věcí.

V praxi se občas setkáváme se spory, kdy se objednatel zdráhá převzít plnění, což odůvodňuje poměrně neurčitě tím, že to pořád „tak nějak není ono“. Objednatelé si však často nepřipouští, že sami nesplnili své úkoly v rámci projektu a nevěnovali mu ve fázi analýzy dostatečnou pozornost.

Když takový objednatel později zjistí, že průběžná podoba informačního systému mu nevyhovuje, snaží se situaci „zachránit“ zadáváním víceprací. Výsledkem je stav, kdy se cena projektu i termíny plnění výrazně odlišují od ceny a termínů sjednaných ve smlouvě, vzájemné nepochopení se stupňuje a oběma stranám dochází trpělivost. Soudní spor je potom doslova na spadnutí.

Když spor analyzuji a shromažďuji případné důkazy, často zjišťuji zásadní nedostatky smlouvy i podcenění projektového řízení.

Bez ohledu na to, zda objednatel má či nemá postavení „laika zkušeného v IT“, proto dodavatelům doporučuji následující.

1) Upravit ve smlouvě:
  • účel smlouvy, popis stávajícího a cílového stavu (počty uživatelů, jaká zlepšení oproti stávajícímu stavu nebo systému by měl přinést informační systém nebo jiné řešení dodavatele),
  • prohlášení, že objednatel disponuje vlastními odborníky, popř. má možnost konzultovat předmět plnění s dodavatelem i externími odborníky, a že porozuměl předmětu smlouvy včetně příslušných příloh (nabídka dodavatele, technická specifikace, analýza apod.),
  • provádění analýzy, včetně způsobu provedení analýzy a povinností objednatele věnovat jí náležitou pozornost, tedy zejména povinnosti objednatele poskytovat informace a součinnost prostřednictvím kvalifikovaných osob a reagovat ve sjednaných lhůtách,
  • odkaz na analýzu, pokud byla provedena již dříve na základě samostatné smlouvy, včetně prohlášení jako je ve druhém bodě výše,
  • prohlášení smluvních stran, že specifikace plnění po případných změnách provedených na základě analýzy je konečná a dodavatel není povinen provádět dodatečné úpravy a vícepráce dle pokynů objednatele.
2) V průběhu projektu:
  • jasně verifikovat souhlas s analýzou, v případě analýzy formou workshopů připravit vždy zápis o průběhu workshopu a tento si nechat potvrdit objednatelem,
  • konzultovat s právníkem průběžně jakékoliv neshody v rámci projektu (členové projektových týmů obvykle neberou na vědomí, co přesně bylo sjednáno ve smlouvě a někdy se od povinností nevědomky odchýlí).

Závěr

Zatím není jasné, jakým způsobem budou české soudy rozhodovat obdobné spory, které byly zmíněny v tomto článku i jeho předchozím díle. Ale už nyní se v praxi setkávám s argumentací objednatelů, kteří se snaží zpochybňovat převzetí díla právě s poukazem na to, že dodavatel měl sám zjistit (nejpozději během analýzy), co vlastně objednatel potřebuje.

Především dodavatelům IT řešení proto mohu doporučit, aby se při sjednávání smlouvy i později během projektu drželi doporučení uvedených v tomto článku.


Článek byl připravený ve spolupráci s Advokátní kanceláří Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři.


Související článek:
Předsmluvní odpovědnost – 1. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Petr Čáp
Prodejce POHODA
10. 3. 2018 11:14:43
Děkuji za velice přínosné články o vztahu objednatele a dodavatele. Je zřejmé, jak klíčovým prvkem zakázky / projektu je důsledné provedení analyzi požadavků na jehož základě je vypracováno "co má být dodáno a jak to má fungovat".
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro „dohodáře“ schválil Senát

27. 7. 2020 | Lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, si budou moci požádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Novelu musí ještě podepsat prezident.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Advanis s.r.o.
Účetnictví a daňové poradenství. Praha, Velké Popovice, Chomutov.
www.advanis.cz

Truhlářství Drál
Zakázková výroba nábytku.
www.truhlarstvidral.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,32 Kč
0,145 Kč
22,45 Kč
0,360 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru