Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Spojené osoby v DPH


Ing. Martin Bureš
8. 8. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Korekci ceny pro účely DPH provádíme pouze v případech, kdy poskytovatel nebo příjemce plnění může získat nějakou reálnou výhodu z pohledu DPH.

Foto: 123RF

 

V dnešním příspěvku se zaměříme na problematiku spojených osob z hlediska daně z přidané hodnoty. Kdo je podle zákona o DPH spojenou osobou? Jaká pro ně platí pravidla? Všechno důležité se dozvíte v následujícím článku.


 
Hledisko spojených osob je z pohledu daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) méně významné než z pohledu daně z příjmů. Zákon o DPH (dále jen „ZDPH“) pracuje s pojmem spojená osoba ve spojení s osobami, které se mohou stát členy DPH skupiny (§ 5a ZDPH).

Spojenou osobou v tomto smyslu rozumíme kapitálově nebo jinak spojenou osobu (§ 5a odst. 2 ZDPH).

Kapitálově spojené osoby jsou takové osoby, kde jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na základním kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby (nebo více osob), přitom podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech představuje alespoň 40 % (§ 5a odst. 3 ZDPH).

Jinak spojenými osobami jsou takové osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba (§ 5a odst. 4 ZDPH).

Zákonodárci přidali od roku 2010 do ZDPH další pravidlo pro spojené osoby. Nicméně, níže uvedená pravidla se netýkají pouze mateřských a dceřiných obchodních korporací ani spojených osob podle ZDP (viz výše) ani spojených osob podle ZDPH (viz výše), zákonodárci se rozhodli doplnit speciální definici spojených osob pouze pro pravidla uvedená v § 36a ZDPH. Těmito výjimečnými spojenými osobami jsou:
 • kapitálově spojené osoby, z nichž se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby (nebo více osob) a přitom tento podíl představuje alespoň:
  • 25 % základního kapitálu nebo
  • 25 % hlasovacích práv těchto osob,
 • jinak spojené osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba (vyjma situace, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob),
 • osoby blízké,
 • společníci téže společnosti (čti „sdružení“), pokud jsou plátci DPH.
Plátce DPH běžně přiznává DPH ze sjednané ceny mezi spojenými osobami s výjimkou třech případů, kde místo sjednané ceny mezi výjimečnými spojenými osobami přiznává DPH z ceny obvyklé.
 1. Pokud je úplata za zdanitelné plnění nižší než cena obvyklá a příjemce plnění:
  • nemá nárok na odpočet DPH nebo
  • nemá nárok na odpočet DPH v plné výši.
Pokud má tedy příjemce plný nárok na odpočet DPH, poskytovatel počítá DPH vždy ze sjednané ceny.

Příklad 1

Mateřská společnost Macecha, s. r. o. (dále jen „Macecha“), plátce DPH, poskytne své dceřiné společnosti Nevlastní dcera, k. s., neplátce DPH, právní služby ve věci rozvodového řízení, přičemž sjednána cena je na úrovni 75 % ceny, jakou společnost Macecha účtuje za obdobná plnění třetím osobám.

Společnost Macecha musí v daném případě považovat základ daně ve výši ceny obvyklé, tj. společnost Macecha musí přiznat a odvést DPH z ceny, které fakturuje třetím osobám bez DPH.
 1. Pokud je úplata za zdanitelné plnění vyšší než cena obvyklá a poskytovatel plnění musí krátit nárok na odpočet DPH podle § 76 odst. 1 ZDPH.

Příklad 2

Mateřská společnost Pantáta, s. r. o. (dále jen „Pantáta“), plátce DPH, poskytne své dceřiné společnosti Synátor v. o. s., plátce DPH, nájem kočárkárny – nebytové jednotky, přičemž sjednaná cena je na úrovni trojnásobku obvyklého nájemného.

Jelikož společnost Pantáta poskytuje nájem nemovitých věcí v režimu zdaňovaného i osvobozeného plnění, musí krátit nárok na odpočet DPH krátícím koeficientem.

Aby nedocházelo ke zkreslení krátícího koeficientu v neprospěch státu vlivem zahrnutí nadhodnoceného plnění, zákonodárci stanovili pro daný případ povinnost vykázat pro účely DPH hodnotu nájmu ve výši obvyklého nájemného (tj. v daném případě 1/3 sjednaného nájemného), bez ohledu na to, že reálná úhrada za nájem bude vyšší.
 1. Pokud je úplata za plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet DPH nižší než cena obvyklá a poskytovatel plnění musí krátit nárok na odpočet DPH koeficientem dle § 76 odst. 1 ZDPH.

Příklad 3

Společnost Otčím, s. r. o. vlastní 15 % podíl ve společnosti Synáček, a. s.

Dále plnění zkoumat nemusíme, neboť nejde o kapitálově spojené osoby. Vzhledem k výši podílu z pohledu definice ZDPH nejde o spojené osoby (§ 5a ZDPH) ani o výjimečné spojené osoby (§ 36a ZDPH). Základ daně určíme obvyklým způsobem ve výši úhrady.


Z výše uvedených pravidel můžeme dovodit, že korekci ceny pro účely DPH neprovádíme v jakýchkoli transakcích mezi výjimečnými spojenými osobami, ale pouze v těch případech, kdy poskytovatel nebo příjemce plnění může získat nějakou reálnou výhodu z pohledu DPH.

Pokud srovnáme definici spojených osob podle ZDP a definici výjimečných spojených osob uvedených v § 36a odst. 3 ZDPH, definice podle ZDP obsahuje navíc osoby:
 • kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení či kontrole jiných osob s několika výjimkami,
 • ovládající a ovládaná osoba a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou,
 • které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.
Naopak definice podle ZDP neobsahuje společníky téže společnosti (čti „sdružení“), pokud jsou plátci DPH.

Závěr

Spojené osoby můžeme rozdělit z pohledu zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) do dvou kategorií:
 • kapitálově spojené osoby a
 • jinak spojené osoby.
Kapitálově spojené osoby dále rozdělujeme na:
 • přímo kapitálově spojené osoby (situace, kdy se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby (více osob), a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob,
 • nepřímo kapitálově spojené osoby (situace, kdy se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby (více osob), a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob.
Zákonodárci identifikovali možnost daňové optimalizace prostřednictvím nestandardních cen uzavíraných mezi spojenými osobami. Z tohoto důvodu se nachází v ZDP speciální § 23 odst. 7, který uvádí:

„Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl;...“

Z pohledu ZDPH spojenou osobou v tomto smyslu rozumíme kapitálově nebo jinak spojené osoby.

Kapitálově spojené osoby jsou takové osoby, kdy se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na základním kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby (nebo více osob), přitom podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech představuje alespoň 40 %.

Jinak spojenými osobami jsou takové osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba.

Nicméně, níže uvedená pravidla se netýkají pouze mateřských a dceřiných obchodních korporací ani spojených osob podle ZDP (viz výše) ani spojených osob podle ZDPH (viz výše), zákonodárci se rozhodli doplnit speciální definici spojených osob pouze pro pravidla uvedená v § 36a ZDPH. Těmito výjimečnými spojenými osobami jsou:
 • kapitálově spojené osoby, z nichž se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby (nebo více osob) a přitom tento podíl představuje alespoň:
  • 25 % základního kapitálu nebo
  • 25 % hlasovacích práv těchto osob,
 • jinak spojené osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba (kromě situace, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob),
 • osoby blízké,
 • společníci téže společnosti (čti „sdružení“), pokud jsou plátci DPH.
Plátce DPH běžně přiznává DPH ze sjednané ceny mezi spojenými osobami s výjimkou třech případů, kde místo sjednané ceny mezi výjimečnými spojenými osobami přiznává DPH z ceny obvyklé.
 1. Pokud je úplata za zdanitelné plnění nižší než cena obvyklá a příjemce plnění:
  • nemá nárok na odpočet DPH nebo
  • nemá nárok na odpočet DPH v plné výši.
 2. Pokud je úplata za zdanitelné plnění vyšší než cena obvyklá a poskytovatel plnění musí krátit nárok na odpočet DPH podle § 76 odst. 1 ZDPH.
 3. Pokud je úplata za plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet DPH nižší než cena obvyklá a poskytovatel plnění musí krátit nárok na odpočet DPH koeficientem dle § 76 odst. 1 ZDPH.

Související články:
Spojené osoby v dani z příjmů
Mateřská a dceřiná společnost – 1. díl
Mateřská a dceřiná společnost – 2. díl
Mateřská a dceřiná společnost – osvobozené příjmy
Účetní případy mateřské a dceřiné společnosti – 1. díl
Účetní případy mateřské a dceřiné společnosti – 2. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Bc. Eva Tobolová
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
www.tobolovaeva.cz

Bassau CZ
Prodej vonných esencí pro sauny, parní lázně, servis bazénů, vířivek
www.bassau.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru