Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Úhrada vícenákladů provedených při provádění díla


JUDr. Vladimíra Knoblochová
6. 12. 2010
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Je poměrně běžnou praxí, že v průběhu zhotovování díla se vyskytnou práce, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla. Pro takovéto dodatečné práce se vžil pojem „vícepráce“.

Foto: Fotolia.eu

 

Je poměrně běžnou praxí, že v průběhu zhotovování díla se vyskytnou práce, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla. Pro takovéto dodatečné práce se vžil pojem „vícepráce“. Na provádění víceprací by měla pamatovat především smlouva o dílo, která by měla stanovit mechanismus, jakým způsobem budou vícepráce vykonávány, ale i způsob zvýšení ceny díla v důsledku provedených víceprací.


 

Pokud smlouva takové ujednání neobsahuje a smluvní strany se v době provádění víceprací nedohodnou na ceně za takové vícepráce, bude na místě aplikovat ustanovení § 549 obchodního zákoníku. První odstavec tohoto ustanovení řeší rozšíření nebo omezení rozsahu díla, druhý odstavec pak situaci, kdy se dílo mění. Princip je v obou případech v zásadě stejný.

V případě, že se strany po uzavření smlouvy dohodnou na rozšíření či změně díla (případem omezení rozsahu díla se zabývat nebudeme, ale to, co bude uvedeno níže, platí i pro tento případ) a nesjednají-li si jeho důsledky na výši ceny, pak je objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně zvýšenou, u změny díla s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Co to znamená? Citované ustanovení poskytuje ochranu oběma účastníkům smlouvy o dílo v případech, kdy jejich ujednání o změně smlouvy týkající se rozsahu díla je neúplné a sjednané důsledky změny smlouvy o dílo nebyly stranami promítnuty do oblasti cenové.

Obchodní zákoník tedy dává zhotoviteli právo na úhradu případných vícenákladů, za předpokladu, že se strany na změně či rozšíření díla dohodnou. Bohužel právě v dohodě smluvních stran je často „zakopaný pes“ a dělají se chyby, jejichž důsledkem je, že zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů nevznikne. Velmi často totiž smluvní strany uzavřou písemnou smlouvou o dílo, ve které si sjednají, že smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

Dohoda o změně rozsahu díla

Pokud je takové ujednání ve smlouvě obsaženo, pak podle § 272 odst. 2 ObchZ platí, že obsahuje-li písemně uzavřená smlouva ustanovení, že může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě, může být smlouva měněna nebo zrušena pouze písemně. Dohodu o změně rozsahu díla (o provedení víceprací nad rámec smlouvy) už ale smluvní strany zpravidla písemně neuzavřou a dohodnou se na takové změně pouze ústně.

V takovém případě objednateli nárok na úhradu víceprací nevzniká a nemůže se svým nárokem uspět u soudu, pokud mu zhotovitel vícenáklady neuhradí dobrovolně. O této otázce již mnohokrát rozhodoval Nejvyšší soud ČR a dal zapravdu zhotoviteli. Provedení víceprací nad rámec smlouvy Nejvyšší soud ČR ani nepovažuje za bezdůvodné obohacení.

Nejvyšší soud dospěl ve své rozhodovací praxi k závěru, že „pokud nebyly splněny smluvené podmínky pro úhradu víceprací (v posuzovaném případě nebyla dodržena písemná forma dodatku), jež nelze považovat za samostatné dílo, nelze tento nedostatek nahradit uplatněním nároku na vydání bezdůvodného obohacení (srov. rozsudky ze dne 27. června 2007, sp. zn. 32 Odo 1043/2005, a ze dne 7. dubna 2009, sp. zn. 23 Cdo 17/2008).

Provedení nesjednaných víceprací totiž není plněním bez právního důvodu a není ani plněním z neplatného právního úkonu. Dohoda o změně smlouvy o dílo, jejímž předmětem je rozšíření či kvalitativní změna díla, není samostatnou právní skutečností; změnu v právních vztazích vyvolává vždy jen ve spojení se smlouvou, kterou mění.

Je-li proto taková dohoda neplatná, pak plnění, které zhotovitel v jejích intencích provedl nad rámec díla sjednaný ve smlouvě o dílo, není plněním z neplatné smlouvy (z neplatné dohody o změně smlouvy o dílo), nýbrž jde o plnění na základě smlouvy o dílo v situaci, kdy nebyly splněny v této smlouvě sjednané podmínky pro takové plnění,
v posuzované věci nebyla dodržena písemná forma dohody o změně sjednaná ve smlouvě o dílo“.

Pro úplnost odkazuji např. na následující rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR:
  • rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. září 2006, sp. zn. 32 Odo 735/2004
  • rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. května 2003, sp. zn. 29 Odo 214/2003
  • usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. července 2009, sp. zn. 23 Cdo 1146/2007

Příklad

Stavební společnost A uzavřela se společností B smlouvu o dílo, na základě které se zavázala pro společnost B zhotovit stavbu obchodního centra. Ve smlouvě byla sjednána cena za zhotovení kompletního díla ve výši 50 mil. Kč a byl jasně definován předmět díla. Ve smlouvě bylo v závěrečných ustanoveních obsaženo ujednání, podle kterého lze smlouvu o dílo měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran a to formou číslovaných dodatků ke smlouvě.

Společnost B v průběhu zhotovování díla vznesla při kontrole stavby některé nové požadavky na rozšíření díla, které společnost A provedla a následně si vyfakturovala provedené vícepráce. Písemná dohoda uzavřena nebyla, smluvní strany se dohodly pouze ústně přímo na stavbě. Společnost B odmítla tyto vícepráce uhradit a tak ji společnost A zažalovala u příslušného soudu.

Soud zkoumal, zda byly vícepráce provedeny na základě platné smlouvy a dospěl k závěru, že v posuzované věci byla dohoda o změně smlouvy o dílo neplatná podle ustanovení § 40 odst. 1 obč. zák. pro nedostatek písemné formy, neboť písemně uzavřená smlouva o dílo obsahovala ujednání ve smyslu ustanovení § 272 odst. 2 obch. zák., že dodatek smlouvy musí být zpracován písemnou formou, tedy že – slovy zákona – tato smlouva může být měněna pouze dohodou stran v písemné formě.

Dohoda o rozšíření díla, případně též o jeho kvalitativní změně, tu tedy nebyla, a zhotoviteli nárok na zvýšenou cenu díla odpovídající výsledku provedených prací nevznikl, přičemž mu nevznikl ani nárok z titulu bezdůvodného obohacení.

Závěr

Jak plyne z výše uvedeného, nedodržení písemné formy při změně smlouvy může mít pro zhotovitele velmi nepříjemné následky. Provedené vícepráce mu nikdy nemusí být ze strany objednatele zaplaceny, bez ohledu na to, že se na vícepracích ústně dohodli a zhotovitel je i řádně provedl.

Proto mohu jen doporučit, aby na výše uvedené strany pamatovaly, nejlépe již ve smlouvě o dílo, kde si sjednají podrobně způsob provádění víceprací a způsob jejich ocenění. Pokud tak neučiní, pak je nutné dbát na to, jakým způsobem může být smlouva měněna a pokud se vyžaduje písemná forma, pak dodržet písemnou formu i pro případy dohody o změně rozsahu smlouvy, tedy pro případy provádění víceprací.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Eltym Hronov spol. s r.o.
Elektroinstalace, hormosvody, projekční práce elekto, eshop svítidel
www.eltym.cz

UniMark CZ, s.r.o.
Reklamní předměty, prezentační systémy, tiskárna
www.unimark.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,030 Kč
22,19 Kč
-0,068 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 11.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru