Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Povinnosti zaměstnavatele při příchodu nového zaměstnance


Ing. Andrea Koštejnová
30. 8. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nejpozději v den nástupu do práce musí zaměstnavatel uzavřít se zaměstnancem pracovní smlouvu a předat mu mzdový či platový výměr, pokud není součástí pracovní smlouvy.

Foto: Fotolia.eu

 

Před zahájením a po zahájení pracovního poměru musí zaměstnavatel splnit několik zákonem daných povinností, které jsou spojeny s dokladováním vzniku nového pracovního poměru. Jaké povinnosti vás čekají při přijetí nového zaměstnance?


 
Před samotným přijetím zaměstnance do pracovního poměru vyžaduje zaměstnavatel od zájemce o práci jeho osobní údaje. Tyto údaje lze získat při osobním pohovoru nebo vyplněním osobního dotazníku. Zaměstnavatel smí vyžadovat pouze takové informace, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.
 
Zákoník práce zakazuje, aby zaměstnavatelé vyžadovali informace týkající se některých výslovně uvedených skutečností (např. národnost, těhotenství, rodinné a majetkové poměry, sexuální orientace, původ, členství v politických stranách nebo odborových organizacích, příslušnost k církvi atp.). Více se dozvíte v článku Diskriminační otázky u pracovního pohovoru.
 
Pro účely přijetí zaměstnance do pracovního poměru musí zaměstnavatel znát tyto údaje:
 • jméno a příjmení, případně titul,
 • rodné příjmení,
 • datum a místo narození,
 • rodné číslo (s ohledem na pravidla k jeho užívání),
 • adresu trvalého pobytu, popř. jinou doručovací adresu, je-li odlišná od trvalého pobytu,
 • rodinný stav,
 • státní občanství.
 
Budoucí zaměstnanec by zároveň před podpisem pracovní smlouvy měl doložit:
 • doklady o předchozím pracovním poměru a jeho ukončení,
 • potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list),
 • údaje o dosažené kvalifikaci (popřípadě kopie příslušných vysvědčení, osvědčení nebo diplomů),
 • údaje o školeních nebo přezkušování u vybraných profesí, pokud jsou stanoveny právními předpisy.
 
Dalšími údaji potřebnými k uzavření pracovního poměru jsou:
 • údaje o zdravotní způsobilosti k výkonu práce – lékařský posudek ze vstupní prohlídky,
 • údaj o zdravotní pojišťovně,
 • záznam o tom, zda budoucí zaměstnanec pobírá důchod, pokud ano, tak i druh důchodu a číslo rozhodnutí o pobírání důchodu,
 • údaj, zda je to osoba se zdravotním postižením.
 
Pro vybrané profese je nutné předložit potvrzení o bezúhonnosti, které se dokládá výpisem z rejstříku trestů. Povinností zaměstnavatele před uzavřením pracovní smlouvy je seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi vyplývajícími z pracovní smlouvy a se mzdovými či platovými podmínkami.

Přihlášení zaměstnance na zdravotní pojišťovnu a OSSZ

Nejpozději v den nástupu do práce musí zaměstnavatel uzavřít se zaměstnancem pracovní smlouvu (v písemné formě) a předat mu mzdový či platový výměr, pokud není součástí pracovní smlouvy. Zaměstnance musí také seznámit s pracovním řádem platným u zaměstnavatele, s kolektivní smlouvou (pokud existuje) a s vnitřními předpisy zaměstnavatele.
 
Zaměstnavatel je povinen provést se zaměstnancem školení o bezpečnosti práce, seznámit zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat.
 
Se zaměstnancem, který je starší 18 let, a převezme odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, který je povinen vyúčtovat (např. hotovost, ceniny, zboží, zásoby nebo jiné hodnoty), může uzavřít písemnou dohodu o hmotné zodpovědnosti.
 
Zaměstnavatel nechá zaměstnanci vyplnit tiskopis Prohlášení k dani z příjmů (tzv. růžový papír), který lze získat na příslušném finančním úřadu či územním pracovišti, případně lze použít tiskopis dostupný na webových stránkách České daňové správy.
 
Po podpisu pracovní smlouvy a nástupu zaměstnance do zaměstnání čekají na zaměstnavatele další povinnosti vyplývající ze zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a ze zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 
Z uvedených zákonů vyplývá, že je zaměstnavatel povinen nejpozději do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje (v našem případě vznik pracovního poměru), provést u příslušné zdravotní pojišťovny a příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení přihlášení zaměstnance.
 
Přihlášení lze provést na tiskopisech, které jsou dostupné na portálech jednotlivých zdravotních pojišťoven (tyto tiskopisy jsou pro každou pojišťovnu rozdílné – viz tabulka níže) a webu České správy sociálního pojištění.
 
Tab.: Přehled existujících zdravotních pojišťoven a odkazů ke stažení tiskopisu Hromadné oznámení zaměstnavatele k datu 1. 1. 2013:
 
Název pojišťovny Kód Odkaz pro tiskopis Hromadné oznámení zaměstnavatele
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 111 http://www.vzp.cz/uploads/document/tiskopisy-pro-zamestnavatele-hromadne-oznameni-zamestnavatele-verze-2-pdf-56-kb.pdf
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 201 http://www.vozp.cz/opencms/export/sites/vozp/.content/galerie-souboru/formulare/Zamestnavatele/Hromadne-oznameni-zamestnavatele-za-mesic/HOZ.pdf
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 http://www.cpzp.cz/pdf/tiskopis_HOZ.pdf
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207 http://www.ozp.cz/files/formulare/44-pdf-File-HOZ_2011_v3.2_OZP_web.pdf
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209 http://www.zpskoda.cz/wysiwyg/hoz.pdf
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211 http://www.zpmvcr.cz/_sys_/FileStorage/download/1/97/hoz-formular-k-vyplneni-na-pc-brezen-2011.pdf
Revírní bratrská pokladna 213 http://www.rbp-zp.cz/userdata/pages/9/hoz_2011_v3.2_rbp_web.pdf

Pokud zaměstnavatel splnil tyto náležitosti, které vyplývají z uzavření nového pracovního poměru, jeho povinnosti tím zdaleka nekončí. Jestliže zaměstnanec vyplnil Prohlášení k dani z příjmů a z vyplněných údajů vyplývá, že chce uplatňovat slevu na dani pro invaliditu, soustavně se připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem či chce uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti, musí zaměstnavateli doložit do 30 dnů od nástupu do zaměstnání:
 • rozhodnutí o přiznání důchodu, ze kterého bude patrný druh důchodu, číslo rozhodnutí a doba, odkdy je důchod poskytován,
 • potvrzení o studiu, nebo
 • jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, včetně potvrzení, že nikdo další daňové zvýhodnění na dítě neuplatňuje (od zaměstnavatele manžela/manželky, druha/družky, nebo čestné prohlášení, pokud druhý rodič není zaměstnán).
 
Tak a teď je nový zaměstnanec přihlášený a už nezbývá nic jiného, než mu řádně přidělovat práci, vyplácet mzdu a při tomto pravidelně se opakujícím kolotoči se snažit dodržovat další zákonné předpisy a nařízení, které vyplývají ze zákoníku práce a veškerých souvisejících předpisů.
 
 
Související články:
Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru
Náležitosti pracovní smlouvy a jejich úskalí
Vzory smluv v pracovněprávní oblasti
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jarda
4. 4. 2016 20:55:53
Byl jsem zaměstnan 3 roky u jednoho zaměstnavatele.Prvni rok celý a pak po 2 smlouvach na pul roku.Mam narok na odstupné?Dik
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Tapety, fototapety, bytov
Prodej fólii, tapet, fototapet a bytových doplňků.
www.folie-tapety.cz

ATELIÉR MAUR s.r.o.
Výroba, prodej a montáž vánočních dekorací
www.ateliermaur.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru