Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Způsoby skončení pracovního poměru


JUDr. Mojmír Vonka
28. 4. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Skončit pracovní poměr je možné pouze způsoby, které jsou upraveny v zákoníku práce.

Foto: Shutterstock

 

Zaměstnanec je oprávněn pracovní poměr svobodně rozvázat, a to z jakýchkoliv důvodů. Právní úprava respektuje i potřeby zaměstnavatelů – těm však zákoník práce umožňuje rozvázání pracovního poměru pouze za jasně daných podmínek.


 
Závislá práce může být konána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy (např. v případě služebních poměrů). Zákoník práce přitom stanoví, že základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 
V českém právním prostředí je pracovní poměr základním a také nejtypičtějším pracovněprávním vztahem, ve kterém je realizován výkon závislé práce.
 
Právní úprava týkající se skončení pracovního poměru je obsažena v zákoníku práce a snaží se zajistit stabilitu pracovního poměru jakožto základního pracovněprávního vztahu. Tato právní úprava na jedné straně zajišťuje zaměstnanci, který řádně plní své povinnosti vyplývající z pracovního poměru, stabilitu zaměstnání (zajištění finančních prostředků pro své životní potřeby), zároveň je také zaměstnanci umožněna změna zaměstnání.
 
Zaměstnanec je oprávněn pracovní poměr svobodně rozvázat, a to z jakýchkoliv důvodů (nebo bez udání důvodů). Na druhé straně pak právní úprava respektuje i potřeby zaměstnavatelů, kterým umožňuje rozvázání pracovního poměru tak, aby nebyli nuceni zaměstnávat zaměstnance, pro které nemají uplatnění, zaměstnance porušující povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci atp.
 
Skončením pracovního poměru pak rozumíme zánik pracovního poměru (jakožto jednoho ze základních pracovněprávních vztahů), uskutečněný na základě právního jednání nebo jiné právní skutečnosti, s nimiž je podle zákona spojen takový právní následek.
 
Zánikem pracovního poměru ale nezanikají všechny závazky, které jsou z pracovněprávního vztahu odvozeny. Přetrvat existenci pracovního poměru mohou práva a povinnosti týkající se odměňování a náhrady škody (tedy peněžitých plnění), ale rovněž i povinnosti týkající se ochrany osobních údajů nebo utajovaných informací. Existují také případy, kdy je zánik pracovního poměru dokonce předpokladem pro vznik pracovněprávního závazku (např. u konkurenční doložky).
 
V případě způsobů skončení pracovního poměru se jedná o kogentní („nařizující“) právní úpravu. Důvodem je skutečnost, že skončení pracovního poměru se dotýká důležitých zájmů zaměstnanců i zaměstnavatelů a je vždy významným zásahem do pracovněprávního vztahu, protože tímto dochází k jeho zániku.
 
Kogentní úprava se v rámci skončení pracovního poměru projevuje tak, že skončit pracovní poměr je možné pouze způsoby, které jsou upraveny v zákoníku práce. Jinými způsoby pracovní poměr skončit nelze. To znamená, že nelze sjednat například jiný způsob skončení pracovního poměru, a to ani individuální dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ani kolektivní smlouvou.

Jak může skončit pracovní poměr?

Jednotlivé právní způsoby skončení pracovního poměru jsou taxativně vymezeny v ustanovení § 48 zákoníku práce. Tyto právní způsoby skončení pracovního poměru mají vždy shodný cíl, tedy směřují ke skončení pracovního poměru. Existují však podstatné rozdíly v jejich právním posouzení. Tyto způsoby skončení pracovního poměru lze dle dikce zákoníku práce vymezit následovně.
 
A. Právní jednání účastníků pracovního poměru:
 • dohoda o rozvázání pracovního poměru – dvoustranné právní jednání,
 • výpověď z pracovního poměru – jednostranné právní jednání,
 • okamžité zrušení pracovního poměru – jednostranné právní jednání,
 • zrušení pracovního poměru ve zkušební době – jednostranné právní jednání.
B. Právní události:
 • smrt zaměstnance,
 • smrt zaměstnavatele – fyzické osoby,
 • uplynutí doby
  • uplynutí sjednané doby u pracovního poměru na dobu určitou,
  • uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání podle § 89 až § 101 zákona o zaměstnanosti,
  • uplynutí doby, na kterou bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech dle zvláštního právního předpisu (§ 42g zákona o pobytu cizinců na území ČR) – „zelená karta“,
  • uplynutí doby, na kterou bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci dle zvláštního právního předpisu (§ 42i zákona o pobytu cizinců na území ČR) – „modrá karta“,
 • dosažení věkové hranice v případech stanovených zákonem (např. uplynutím kalendářního roku, v němž soudce nebo státní zástupce dosáhl věku 70 let).
C. Úřední rozhodnutí – individuální právní akty:
 • pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu o zrušení povolení k pobytu,
 • pravomocný rozsudek soudu o vyhoštění z území ČR.
Specifickou úpravu, v rámci které může dojít ke skončení pracovního poměru, představuje skončení pracovního poměru založeného jmenováním, resp. odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa.
 
Tento způsob (přesněji řečeno předpoklad) skončení pracovního poměru není výslovně uveden v taxativním výčtu způsobů skončení pracovního poměru (§ 48 zákoníku práce), jelikož při odvolání nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí (§ 73a odst. 2 zákoníku práce). Nemá-li však zaměstnavatel pro takového zaměstnance jiné vhodné místo nebo takové nabízené místo odvolaný zaměstnanec odmítne, pak je dán výpovědní důvod dle § 52 písm. c) zákoníku práce pro nadbytečnost.

Doba určitá i neurčitá

Pracovní poměr může být uzavřen na dobu určitou i na dobu neurčitou, přičemž zákoník práce dává, v rámci vzniku pracovního poměru, přednost sjednávání pracovního poměru na dobu neurčitou. V případě pracovního poměru na dobu určitou skončí pracovní poměr na základě právní události – uplynutím sjednané doby. Uplynutí této doby má za následek skončení pracovního poměru, aniž by k tomu bylo zapotřebí nějakého dalšího právního jednání.
 
V rámci všech výše uvedených způsobů skončení pracovního poměru není ale vyloučeno, aby pracovní poměr na dobu určitou, po dobu svého trvání, skončil i jinými způsoby než uplynutím sjednané doby. Pracovní poměr na dobu určitou tak lze skončit například i dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době.
 
Závěrem lze konstatovat, že právní úprava je v této oblasti poměrně propracovaná a stanovuje taxativní výčet způsobů skončení pracovního poměru. A také podmínky a náležitosti, které je nutno při jednotlivých způsobech skončení pracovního poměru dodržet. Důslednost této právní úpravy tak mimo jiné reflektuje i závažnost následků, které v rámci všech způsobů skončení pracovního poměru nastávají, tj. směřují ke skončení toho nejdůležitějšího a nejčastějšího pracovněprávního vztahu – pracovního poměru.
 
V praxi pak nejvíce dochází ke skončení pracovního poměru na základě právních jednání, kterými jsou dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání budou od roku 2021 vyšší

4. 12. 2020 | Od ledna příštího roku se zvýší náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání. Navýšení náhrad se dočkají také pozůstalí po zemřelých pracovnících. Je to z toho důvodu, že dojde ke zvýšení průměrného příjmu, z něhož se tyto náhrady počítají, a náhrady porostou o 7,1 %. Stejně by se měly navýšit též náhrady u policistů, hasičů, celníků nebo vojáků.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Alexio Expat Accountant
Expat Business Consulting, Accounting, VAT, Tax, SRO Company
alexio.cz

Účetnictví je služba
komplexní služba, za kterou u nás platíte jen jednu dohodnutou cenu
www.trykonto.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2020 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2020)
15. 12. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
21. 12. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

26,52 Kč
0,100 Kč
21,81 Kč
0,066 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.12.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru