Kupní smlouva 2024

POHODA

KUPNÍ SMLOUVA
 
 
Obchodní společnost
…………………….
se sídlem
IČ:
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném …….. soudem v ….,
oddíl …., vložka ….
jednající
bankovní spojení:
 
na jedné straně,
dále jen „Prodávající

a

……………………………
se sídlem …………………………………..
zastoupena: ………………………………
IČ: ……………., vedená u ………soudu v ……..
oddíl ......, vložka ..............
jednající
bankovní spojení:
 
na druhé straně,
dále jen „Kupující
 
uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku
 
kupní smlouvu
 
Článek I.
 
Konstatování právního stavu
1. Prodávající je obchodní společností, která v rámci své podnikatelské činnosti svým klientům poskytuje služby a dodává zboží se záměrem docílit zlepšení ekonomických, energetických, ekologických, estetických, užitných a dalších parametrů u ……. budov, nemovitostí a dalších prostor vlastněných či užívaných těmito klienty, to vše s využitím technologie …..(dále též jen „Služby a zboží……….“).

2. Kupující má zájem o dodávku ………………….. Kupující před uzavřením této smlouvy předložil Prodávajícímu projektovou dokumentaci - …………………………. a Prodávajícího vyzval ke zpracování nabídky na dodání ……….. pro tento objekt, tak aby bylo zajištěno……………..(například zateplení, splnění normy apod.).

Projektová dokumentace …………….. tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Na základě poptávky Kupujícího Prodávající zpracoval Nabídku, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, předal Kupujícímu technickou specifikaci ……., dodávaných Prodávajícím a tvořící přílohu č. 3 této smlouvy, prohlášení o shodě, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy a výpočet (například energetické náročnosti apod.), který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. 

3. Na základě shora popsaných dokumentů uzavírají Prodávající a Kupující tuto kupní smlouvu.
 
Článek II.
Předmět smlouvy
 
Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu ………….. uvedené v příloze č. 6 této smlouvy označené jako „Specifikace zboží“ tak, aby bylo zajištěno ………. objektu Kupujícího v souladu s požadavky Kupujícího a aby bylo dosaženo ………. odpovídajícího skutečnostem uvedeným v dokumentaci uvedené v přílohách č. 1 až 5 této smlouvy. Dodávka zboží bude provedena za podmínek upravených dále v této smlouvě a Kupující se zavazuje způsobem sjednaným dále v této smlouvě zaplatit prodávajícímu za dodávku zboží kupní cenu.

Příloha č. 6 je nedílnou součástí této smlouvy.
 
Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran

 
1. Prodávající:

a) je povinen dodat Kupujícímu zboží uvedené v příloze č. 6 této smlouvy (dále jen „Zboží“), a to na adresu …………Náklady na dopravu Zboží do místa dodání nese Prodávající. Termín dodání je sjednán na den ………...,

b) je v rozsahu stanoveném právními předpisy a touto smlouvou odpovědný za kvalitu, jakost a další vlastnosti zboží a prohlašuje, že dodávané Zboží je schopno zajistit ……. objektu v ……. tak, jak je požadováno Kupujícím, zejména tedy tak, aby to odpovídalo normě ČSN ………,

c) je povinen před dodáním vyzkoušet funkčnost …….. (dodávaného Zboží),

d) je povinen při předání Zboží předat Kupujícímu manuál pro zapojení (instalační manuál), další manuály, návody k použití, záruční listy a další dokumentaci vztahující se ke zboží,

e) je povinen bezodkladně sdělit Kupujícímu veškeré skutečnosti, které mají význam pro naplnění účelu spolupráce podle této smlouvy.

2. Kupující je zejména povinen:

a) poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost při plnění podle této smlouvy, tj. zejména od Prodávajícího převzít plnění, umožnit mu přístup k ………. po skončení zkušebního provozu podle článku V. této smlouvy,

b) uhradit Prodávajícímu řádně a včas sjednanou kupní cenu podle článku IV. této smlouvy,

c) bezodkladně sdělit Prodávajícímu veškeré skutečnosti, které mají význam pro naplnění účelu spolupráce podle této smlouvy.
 
Článek IV.
Kupní cena a její úhrada
 
1. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu Zboží za celkovou sjednanou kupní cenu ………. Kč včetně DPH. Cena jednotlivých dodávaných předmětů je položkově uvedena v příloze č. 6 této smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje kupujícímu uhradit kupní cenu takto:

- část kupní ceny ve výši ……..,- Kč včetně DPH se Kupující zavazuje zaplatit jako zálohu do …… dnů od uzavření této smlouvy, a to na základě faktury (daňového dokladu), která byla Kupujícímu Prodávajícím předána při uzavření této kupní smlouvy,

- část kupní ceny ve výši ………..,- Kč včetně DPH se Kupující zavazuje zaplatit jako zálohu do …. dnů po dodání, a to na základě faktury (daňového dokladu), která byla Kupujícímu Prodávajícím předána při převzetí zboží na základě podepsaného dodacího listu,

- zbývající část kupní ceny ve výši …………,- Kč včetně DPH se Kupující zavazuje zaplatit na základě daňového dokladu – faktury, kterou je Prodávající oprávněn vystavit po té, kdy mezi stranami bude podepsán Předávací protokol podle článku V. této smlouvy, v němž nebudou uvedeny žádné odchylky oproti sjednaným vlastnostem dodávaného Zboží. Splatnost faktury činí …… dnů ode dne jejího vystavení,

- faktury – daňové doklady budou Prodávajícím zaslány nebo předány Kupujícímu ve dvou vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje, elektronickou fakturací na adresu odběratele, dle podepsaného dokumentu …………… označené v předmětu VS a DIČ:
a) název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajícího a kupujícího,
b) IČ a DIČ prodávajícího a kupujícího,
c) číslo této smlouvy,
d) číslo příslušné nabídky,
e) číslo faktury,
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má byt fakturovaná částka uhrazena,        
h) fakturovanou částku,
i) razítko a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího,
j) konstantní a variabilní symbol pro platbu,
k) veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až po úplném zaplacení jeho ceny. Do okamžiku úplného zaplacení ceny je Prodávající výlučným vlastníkem zboží.
 
Článek V.
Záruky, sankce, měření, výpočty atd.
 
1) S ohledem na to, že Prodávající nebude provádět montáž dodávaného zboží, dohodly se smluvní strany na tomto postupu při montáži, zkušebním provozu a finálním předání zboží:

a) Prodávající je povinen zboží dodat Kupujícímu  dne …….

b) Kupující je povinen Zboží instalovat v souladu s manuálem pro montáž předaným Prodávajícím, a to do 10 dnů ode dne dodání Zboží.

c) Nejdéle 4 pracovní dny před dokončením instalace dodávaného Zboží je Kupující povinen písemně prostřednictvím elektronické pošty informovat Prodávajícího o přesném termínu dokončení instalace Zboží a zahájení Zkušebního provozu tak, aby se Prodávající, bude-li o to mít zájem, mohl zúčastnit zkoušky funkčnosti zboží po instalaci a zahájení Zkušebního provozu.

d) V den dokončení instalace Zboží bude provedena zkouška funkčnosti a zahájen zkušební provoz v délce trvání 10 dnů. Po dobu Zkušebního provozu bude průběžně kontrolována funkčnost.

e) 11. den po instalaci Zboží bude Prodávajícím přímo v objektu Kupujícího provedeno odborné měření a provedena kontrola, zda osvětlení dosažené za použití dodaného Zboží odpovídá požadavkům specifikovaným v přílohách č. 1 až 5 této smlouvy, tedy zejména, zda jsou dodrženy normy upravující požadavky na……... Po provedení měření, kdy budou zapsány zjištěné hodnoty, bude mezi stranami sepsán Předávací protokol, v němž budou uvedeny zjištěné hodnoty a dále uvedeny případné zjištěné odchylky od požadovaných parametrů a případné další vady. Nebudou-li při měření zjištěny žádné odchylky a vady, bude mezi stranami podepsán Předávací protokol oběma smluvními stranami s uvedením, že k dodanému zboží nejsou žádné výhrady.

f) Pro případ, že při kontrolním měření budou zjištěny vady a odchylky větší než +20 % a -10 % oproti požadavkům specifikovaným v přílohách této smlouvy, budou tyto vady a odchylky uvedeny v Předávacím protokolu a Prodávající je povinen tyto vady a odchylky odstranit do 7 dnů po provedení měření, a to jím určeným způsobem (např. doplnění dalších…………….., dodání výkonnějších ……., výměna……) Po odstranění vad a odchylek bude provedeno nové měření a opětovně sepsán Předávací protokol postupem podle písmene e). Až podpis Předávacího protokolu oběma stranami „bez výhrad“, tj. s tím, že nebyly zjištěny žádné vady a odchylky, se považuje za okamžik finálního dodání a převzetí Zboží.

g) Konečnou cenu díla je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat daňovým dokladem fakturou až poté, kdy bude Předávací protokol oběma smluvními stranami podepsán „bez výhrad“.

2) Na dodané Zboží poskytuje Prodávající záruku v délce …….. měsíců ode dne finálního dodání a převzetí Zboží. Tato záruka je platná při dodržení kalkulovaných parametrů svícení na den, týden a rok. Podmínkou je instalace …… a zdržení se jakýchkoliv zásahů do ………..
 
Účastníci této smlouvy dále sjednávají následující sankce:

a) V případě prodlení Prodávajícího s dodávkou Zboží Kupujícímu  ke dni ……se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši …. Kč za každý den prodlení s dodávkou. V případě prodlení přesahujícího 7 dnů je Kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit s tím, že mu v takovém případě vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši …. Kč. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny si do 3 pracovních dnů vrátit vše, co podle této smlouvy již bylo plněno.

b) V případě, že po skončení Zkušebního provozu nebudou veškeré vady a odchylky zjištěné v Předávacím protokolu (případně v opakovaných Předávacích protokolech) odstraněny do 30 snů od skončení Zkušebního provozu tak, aby bylo dosaženo osvětlení zcela v souladu s požadavky Kupujícího specifikovanými v přílohách této smlouvy, je Kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit a Prodávající je povinen v takovém případě zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

c) V případě prodlení Kupujícího s úhradou kterékoli části kupní ceny je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího úhradu úroku z prodlení ve výši ….. % za každý den prodlení.

d)     V případě, že Kupující neposkytne Prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění závazků Prodávajícího, zejména pokud mu ani přes písemnou výzvu neumožní provést měření po skončení Zkušebního provozu nebo neumožní přístup pro odstranění zjištěných vad, je Prodávající v takovém případě oprávněn odstoupit od této smlouvy a Kupující je v takovém případě povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pro případ, že prodávající nevyužije práva odstoupit od smlouvy podle tohoto ustanovení, stává se zbývající, dosud nezaplacená část kupní ceny za Zboží splatnou dnem následujícím po termínu stanoveném v písemné výzvě pro uskutečnění Zkušebního provozu nebo termínu pro odstranění vad a Záruka za zboží se v takovém případě snižuje na 24 měsíců. Za první den běhu záruční doby se pro takový případ stanovuje den následující po termínu stanoveném jako den Zkušebního provozu. 

(Pozor v souladu s § 1916 se dá prohlášením vzdát záruky zcela. Tedy alternativní znění tohoto by mohlo být, že pro takový případ Kupující výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že se vzdává záruky z vad zboží.)
 
Článek VI.
Důvěrné informace a skutečnosti. Ochrana označení
 
1. Prodávající a Kupující se dohodli na tom, že veškeré informace, skutečnosti, okolnosti nebo údaje týkající se této smlouvy a spolupráce podle této smlouvy, tj. i veškerá data a veškeré databáze, veškeré zprávy, technické nákresy, návrhy, dokumentace, listiny, analýzy a další údaje, jsou důvěrné a tvoří v souladu s ustanovením § 504 občanského zákoníku obchodní tajemství příslušné smluvní strany, která je vyhotovila nebo druhé smluvní straně sdělila či jinak poskytla (dále společně jen „Chráněné informace a skutečnosti“).

2. Smluvní strany se zavazují k tomu, že Chráněné informace a skutečnosti budou využívat výhradně pro potřeby spolupráce podle této smlouvy, a to vždy v zájmu druhé smluvní strany, s tím, že zachovají o všech Chráněných informacích a skutečnostech mlčenlivost a že tyto Chráněné informace a skutečnosti samy jakkoli nevyužijí v rozporu s tímto účelem a ani neumožní jejich využití ze strany jakékoli třetí osoby.

3. Smluvní strany se zavazují k tomu, že učiní veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zamezily zpřístupnění Chráněných informací a skutečností jakékoli třetí osobě a/nebo využití Chráněných informací a skutečností ze strany jakékoli třetí osoby.

4. Smluvní strany se zavazují k tomu, že bude druhou smluvní stranu okamžitě písemně informovat o tom, že Chráněné informace a skutečnosti byly jakkoli neoprávněně zveřejněny či zpřístupněny jakékoli třetí osobě či došlo k jakémukoli porušení povinností podle ustanovení tohoto článku smlouvy s tím, že bezodkladně učiní veškerá opatření nezbytná k zamezení dalšího šíření Chráněných informací a skutečností.

5. Veškeré závazky smluvních stran uvedené v ustanovení tohoto odstavce smlouvy jsou smluvní strany povinny plnit po dobu trvání této smlouvy a též po neomezenou dobu po jejím ukončení.
 
Článek VII.
Určení oprávněných osob
 
1. Prodávající tímto určuje jako osobu oprávněnou za Prodávajícího jednat na základě této smlouvy: ………… email:
s tím, že shora uvedená e-mailová adresa je zároveň e-mailovou adresou Prodávajícím určenou pro doručování příslušných sdělení podle této smlouvy e-mailem ze strany Kupujícího.

2. Kupující tímto určuje jako osobu oprávněnou za Kupujícího jednat na základě této smlouvy: …….... email: 
s tím, že uvedená e-mailová adresa …................……. je zároveň e-mailovou adresou Kupujícího určenou pro doručování příslušných sdělení podle této smlouvy e-mailem ze strany Prodávajícího.
 
Článek VIII.
Doručování
 
1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, e-mailem na adresy uvedené výše v článku VII. s použitím funkce sledování doručení a přečtení doručené zprávy nebo zaslány doporučeně poštou na níže uvedenou doručovací adresu adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to pátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou doručovací adresu adresáta, pokud příslušná smluvní strana změnu doručovací adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti.

2. Případné odstoupení od smlouvy podle článku V. této smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně osobně případně doporučenou poštou či kurýrem s dokladem o doručení.

Prodávající a kupující se dohodli, že jejich doručovací adresy při doručování oznámení a listin podle této smlouvy jsou tyto:

(i) doručovací adresa Prodávajícího:
………………………..
a
(ii) doručovací adresa Odběratele:
…………………………
Článek IX.
Ostatní ujednání
 
1. Na vztahy v této smlouvě neupravené se použije příslušných ustanovení občanského zákoníku.

2. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou vázány na souhlas obou smluvních stran a mohou být provedeny pouze písemně, formou smluvního dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, číslovány ve vzestupné číselné řadě, datovány a podepsány oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.

7. Přílohy této smlouvy jsou:
............................


V .................…….. dne                                                              V ……................… dne  
 


...............................................                                                  .................................................
Prodávající                                                                                Kupující
 


Upozornění:
Tyto vzory smluv nejsou uzpůsobeny konkrétním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost STORMWARE s.r.o. neodpovídá ani neručí za vzniklé škody způsobené jakýmkoliv, byť i částečným užitím informací v nich obsažených třetí osobou. Doporučujeme, aby uživatelé při doplnění a před jeho podpisem příslušného vzoru smlouvy vyhledali právní podporu advokáta. Nabízení těchto vzorů smluv k využití široké veřejnosti nepředstavuje poskytnutí právní služby ve smyslu zákona o advokacii.

Využití vzoru smlouvy je Službou dle čl. I. Podmínek provozování Portálu Pohoda.

Rychlé zprávy

Banky poskytly v dubnu hypotéky za 21,9 miliardy korun

16. 5. 2024 | Banky a stavební spořitelny v dubnu poskytly hypotéky za 21,9 miliardy korun. Průměrná hypoteční sazba klesla z 5,19 % na 5,1 %. Počet nových hypoték za tento měsíc je nejvyšší od května 2022. Průměrná výše hypotéky vzrostla z 3,44 milionu na 3,6 milionu korun, růst je podpořen vyššími cenami nemovitostí, klesajícími úrokovými sazbami a rostoucími mzdami. Splátka hypotéky ve výši jednoho milionu korun s 30letou splatností se současnými sazbami je kolem 5 500 Kč měsíčně.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
AGV-Rathouský
Vrata, brány, stínění - dodávka a montáž
www.agv-rathousky.cz

TUMAKOV Ostrava
AUTOJEŘÁB, MONTÁŽNÍ PLOŠINA
www.auto-jeraby.cz

Kurzovní lístek

24,71 Kč
-0,005 Kč
22,79 Kč
0,046 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru